Ju? wkr?tce!

Ju? wkr?tce!

7 i 14 lutego o godz. 10:00 w Izraelu odb?dzie si? konferencja ?Powr?t Bnei Anousim?

Moderatorem b?dzie Michael Freund – za?o?yciel i prezes Shavei Israel. W?r?d rozm?wc?w znajd? si? rabin Eliahu Birnbaum oraz ekspert w dziedzinie genealogi Genie Milgrom.

Sympozjum zosta?o zaplanowane i stworzone, aby rzuci? ?wiat?o na t? bardzo wa?n? i cz?sto niedo?wietlon? podr?? “Powracaj?cych do judaizmu” – Bnei Anousim z Portugalii i Hiszpanii.

Motywacja do tego sympozjum pochodzi z wyj?tkowej osobistej podr??y organizatora Shiloh Miriam, ?ydowskiego potomka z Anousim z Portugalii.

Najwi?kszy izraelski demograf szacuje, ?e istnieje 200 milion?w potomk?w ?yd?w, kt?rzy prze?yli inkwizycj?. Ta wielka ilo?? ludzi ka?de nam powa?nie zastanowi? si? nad t? kwesti? i zada? sobie pytania, jak pom?c przywr?ci? te Dzieci Inkwizycji.

To SYMPOZJUM JEST BEZP?ATNE, ale aby wzi?? w nim udzia?, musisz zarejestrowa? si? na naszej stronie internetowej lub poprzez ??cze do trybookingu.

Patrz poni?ej szczeg??y:

SPECJALNY PROGRAM MA’ANI CENTER NA ZOOM

SPECJALNY PROGRAM MA’ANI CENTER NA ZOOM

Zast?pca dyrektora generalnego administracji Shavei Israel, Edith Blaustein, wyg?osi?a specjalny wyk?ad na temat Zaginionych Plemion i innych grup historycznie zwi?zanych z judaizmem i ludem ?ydowskim oraz organizacji Shavei Israel, kt?ra dzia?a dla tych szczeg?lnych spo?eczno?ci.

R?wnie wyj?tkowa by?a publiczno?? podczas wyk?adu: grupa starych przyjaci?? w Izraelu o nazwie ?Koach Magshimim?, grupa, kt?ra zosta?a utworzona w celu przygotowania do rekrutacji grupy Bnei Akiva w Jerozolimie w 1967 r. (M?? Edith jest tego cz??ci?). By?o oko?o 80 uczestnik?w.

Poni?ej znajduje si? nagranie prezentacji Zoom (w j?zyku hebrajskim).

Po wyk?adzie uczestnicy nadal byli bardzo zainteresowani tematem i nie przestawali zadawa? pyta?. Z niekt?rych otrzymanych komentarzy:

?Uda?o ci si? dotkn?? umys??w cynicznych senior?w; i nie jest to ?atwe?.

?Dzi?kuj? bardzo za interesuj?cy i wci?gaj?cy wyk?ad. Prezentacja by?a dobrze przygotowana i naprawd? si? podoba?a?.

?Droga Edith, kontynuuj czynienie dobra ludziom, kt?rzy chc? nale?e? do naszych prostych ludzi?.

?C?? za rado??, ?e uczestniczysz w tak wa?nej, warto?ciowej, prawdziwej i spe?niaj?cej si? sprawie?.