Paraszat Noach

Paraszat Noach

Zazwyczaj trudno jest mi wczu? si? w rzeczywisto??, w kt?rej funkcjonuje Noe. Rozumiem stoj?ce przed nim wyzwania natury psychologicznej i moralnej, ale a? do dzi? ogromna jej cz??? – zbli?aj?cy si? koniec ?wiata, mn?stwo czasu sp?dzanego tylko i wy??cznie z najbli?sz? rodzin? – by?a mi ca?kiem obca. Historia Noego to historia wielopokoleniowej, moralnej pandemii, kt?ra niemal zmiot?a z Ziemi ca?e ?ycie. Wszystko zacz??o si? w ubieg?ym tygodniu, w si?dmym czytaniu. Najpierw czytali?my o trzech synach Noego, a nast?pnie o narastaj?cym rozpasaniu seksualnym. I nie by?o to takie sobie moralizowanie. Plaga niemoralno?ci sprawi?a, ?e d?ugo?? ?ycia skr?ci?a si? ze stu osiemdziesi?ciu do zaledwie stu dwudziestu lat. Rozprzestrzeniaj?ca si? zaraza przenios?a si? nawet na zwierz?ta – Tora odnotowuje pierwszy w historii przypadek obcowania mi?dzygatunkowego.

Jakie jest wyj?cie? B!g izoluje Noego, jego rodzin? i wybran? grup? nieska?onych zwierz?t na rok, a sam w tym czasie dezynfekuje Ziemi?. W ko?cu, po roku ?ycia w izolacji, Noe, jego rodzina i zwierz?ta otrzymuj? pozwolenie, by wr?ci? do ?wiata. Noe natychmiast podejmuje wielce ryzykowne zachowanie – upija si? – i pada ofiar? plagi, zostaje zgwa?cony przez swojego wnuka Kanaana. Izolacja to ci??kie do?wiadczenie, ?atwo nam wi?c solidaryzowa? si? z Noem i jego b??dem. Gdy tylko mogli?my wyj??, kto nie chcia? jak najszybciej odwiedzi? restauracji, czy centrum handlowego? Musimy uczy? si? na b??dach Noego i wypracowa? w sobie gotowo?? do zmiany zachowania za ka?dym razem, gdy wychodzimy z izolacji. Miejmy ?wiadomo??, ?e je?li tego nie zrobimy, podzielimy los wszystkich, kt?rzy wcze?niej odm?wili zmiany na lepsze.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Paraszat Bereszit 5781

Paraszat Bereszit 5781

Tak du?o mo?na powiedzie? o Parszy Bereszit, ?e a? boj? si? otworzy? usta. Ka?demu nowemu pocz?tkowi towarzyszy strach przed pora?k?, a w naszej Parszy widzimy jej ca?kiem du?o. Zar?wno Adam, jak i jego pierworodny grzesz?, i to na du?? skal?. Jak reaguje B!g? Szuka ich? Nie wa?ne jak nisko upadamy, nie wa?ne, ?e dzia?amy w bezpo?redniej opozycji do jasno sprecyzowanego przez B!ga przykazania, On zawsze b?dzie wzywa? nas do powrotu.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Parsza Bereszit

Parsza Bereszit

I oto znowu tu jeste?my – Bereszit. To jest pocz?tek, to mo?e by? pocz?tek, tylko czego? Co jest najtrudniejsze w byciu ?ydem? Nie koszerne jedzenie, nie miesi?c Tiszrej, nawet nie antysemityzm. Najtrudniejsze jest to, ?e nasz dzie? zaczyna si? wieczorem. Ile razy t?umaczy?a?/t?umaczy?e? zdziwionej osobie, kt?ra nie jest ?ydem, ?e Szabat zaczyna si? w pi?tkowy wiecz?r przed sobot?? Dlaczego nasze dni maj? sw?j pocz?tek w?a?nie o tej porze? Jest to wprost powiedziane w Parszy Bereszit: ?I by? wiecz?r, i by? ranek? – przez wszystkie sze?? dni tworzenia ?wiata. Dlaczego jednak ciemno?? poprzedza ?wiat?o?

W drugim wersie Tory, zaraz po tym, gdy B!g rozpoczyna proces tworzenia, czytamy, ?e ?wiat by? bezkszta?tnym chaosem i ciemno?ci?. Ciemno?? poprzedza Boskie porz?dkowanie ?wiata. Jest kanw?, na kt?rej prezentuje si? ?wiat?o. B!g rozpoczyna tworzenie ?wiata, i naszych dni, od ciemno?ci, by pokaza?, i? nie jest to b??d, czy oznaka niepowodzenia. Ciemno?? jest warunkiem zasadniczym dla ca?ego rozwoju i ?wiat?a. W Parszy w tym tygodniu B!g m?wi nam, i? b?ogos?awie?stwa s? mo?liwe tylko dlatego, ?e poprzedza je ciemno??.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Parsza Wezot Habracha

Parsza Wezot Habracha

Nigdy wcze?niej nie pisa?em komentarza do parszy Wezot Habracha, dzisiaj robi? to po raz pierwszy. Nie pisa?em nie dlatego, ?e du?o si? dzieje akurat w tym czasie, ale dlatego, ?e nie czytamy tej Parszy w odczycie tygodniowym. Jest tylko jeden dzie? w roku, kiedy czytamy publicznie ca?y, ostatni fragment Tory – Simchat Tora. Zaraz potem zaczynamy od pocz?tku, czyli od parszy Bereszit. W czasie Szabatu po Simchat Tora czytamy ca?? parsz? Bereszit. Natomiast w czasie Simchat Tora czytamy zar?wno Wezot Habraha, jak i Bereszit. Wezot Habracha nie pojawia si? w odczycie tygodniowym, w przeciwie?stwie do parszy Bereszit. Dlaczego?

W naszej tradycji nie wierzymy w ostateczne zako?czenia. Kiedy ko?czymy studiowa? jeden traktat Miszny czy Gemary, modlimy si?, by powr?ci? do nauki i natychmiast zaczynamy nast?pny. Kiedy ko?czymy Tor?, musimy od razu zacz?? od nowa. Gdyby?my mieli Szabat, w czasie kt?rego sko?czyliby?my Tor?, uczy?oby to nas najwi?kszego k?amstwa ze wszystkich, m?wi?cego, ?e istnieje co? takiego jak koniec. Mo?emy zacz?? znowu w dowolnym momencie, ale nie mo?emy sko?czy?, nigdy nie mo?emy si? podda?. Fakt, ?e Wezot Habracha nie jest czytana jako Parsza tygodnia uczy nas w?a?nie tego.

Moadim Bsimcha!

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua