Paraszat Korach

Korach to opowieść o przedstawicielu elity, który zawsze dostawał wszystko, co chciał, a przez to czuł, że wciąż należy mu się więcej władzy, przywilejów i znaczenia. Udało mu się pozyskać dla swojej sprawy innych członków elity, zgłaszających podobne skargi. Następnie zwerbował duże, niezadowolone grupy społeczeństwa i zjednoczył je w imię buntu. W rezultacie i Korach,… Read More Paraszat Korach

Paraszat Korach

Ograniczenie zaufania do bogatego oligarchy, kt?ry twierdzi, ?e wyst?puje w imieniu narodu, jest najbardziej oczywist? i niew?tpliwie potrzebn? nauk? p?yn?c? z Parszy Korach. Parsza ta ma specjalne miejsce w moim sercu. Jej czytanie przypada na czas, w kt?rym odbywa?y si? obozy harcerskie. Jako skaut ze szczepu Or?a, gdy by?em ch?opcem i m?odym m??czyzn?, sp?dza?em ka?dego… Read More Paraszat Korach

Paraszat Korach

Ka?dego lata wyje?d?a?em w dzieci?stwie na ob?z harcerski dla ch?opc?w. Ka?dego lata, dziesi?? dni w G?rach Ozark zbiega?o si? w czasie z nasz? Parsz?. Z up?ywem lat bra?em na siebie coraz wi?cej odpowiedzialno?ci i w ko?cu, b?d?c ju? dru?ynowym, to ja wyg?asza?em Dvar Torah podczas szabatowego nabo?e?stwa. Korach to Parsza o przyw?dztwie, zar?wno je?li chodzi… Read More Paraszat Korach