EMOCJONALNE PO??CZENIE SHAVEIA Z “RAJDEM ?YCIA?

EMOCJONALNE PO??CZENIE SHAVEIA Z “RAJDEM ?YCIA?

Podczas corocznego Festiwalu Kultury ?ydowskiej w Krakowie odby?o si? wiele pi?knych i wa?nych wydarze?.

Mia?y one na celu zachowanie autentycznych osi?gni?? kulturalnych lokalnej spo?eczno?ci ?ydowskiej i podzielenie si? nimi z szerok? publiczno?ci?. Jednym z wyczyn?w by?a “Rajd ?ycia?? – 60-kilometrowa jazda rowerem z Auschwitz do Krakowa.

W tym roku, jak i w poprzednich latach, wys?annik Shavei Israel, rabin Avi Baumol, uczestniczy? w tej przeja?d?ce razem z tr?jk? swoich dzieci.

Zdj?cia dzi?ki uprzejmo?ci JCC Krak?w

Kontynuuj czytanie…

Z Polski do Palm Beach: wys?annik Shavei Israel jako stypendysta

Z Polski do Palm Beach: wys?annik Shavei Israel jako stypendysta

Rabin Avi Baumol, wys?annik Shavei Israel w Krakowie, pojecha? do USA, gdzie mia? mo?liwo?? dania prelekcji na temat swojej pracy w Polsce. Wyk?ada? zar?wno w Young Israel w Hollywood, jak i podczas swojej podr??y po innych cz??ciach Ameryki podczas, kt?rej m?wi? pi?ciokrotnie o ?yciu ?ydowskim w Krakowie.

Dzie? przed wyjazdem przemawia? r?wnie? w synagodze w Palm Beach. W wydarzeniu wzi??o udzia? ponad 60 os?b, w tym znany zwolennik i osoba wspieraj?ca JCC w Krakowie, Bruce Gendelman. Ch?tnie podzielimy si? z Wami kilkoma zdj?ciami rabbiego Baumola, kt?ry opowiada? o swoich dzia?aniach w Krakowie i odpowiada? na pytania dotycz?ce lokalnej spo?eczno?ci.

Kredyt fotograficzny: dzi?ki uprzejmo?ci Palm Beach Sinagogue

CUDOWNE SUKKOT W SPO?ECZNO?CIACH ?YDOWSKICH SHAVEI ISRAEL

Teraz, kiedy ?wi?to Sukkot si? sko?czy?o mo?emy przypomnie? sobie wszystkie cudowne chwile podczas przygotowa? do ?wi?ta, modlitw, imprez, rado?ci z Simchat Tora oraz innych wspania?ych wydarze? z r??nych cz??ci ?wiata. Zobaczcie przygotowane dla nas fotografie. Znajdziecie na nich zdj?cia przedstawiaj?ce ?ydowskie spo?eczno?ci Shavei Israel od Ameryki Po?udniowej po Polsk?, od Portugalii po Rosj?.

Zobaczycie rado?? i u?miech.

Wsp?lnoty w Bogocie, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Villavicencio i innych miastach w Kolumbii obchodzi?y Sukot z rabinem Shimonem Yoshua, wys?annikiem Shavei w Kolumbii.

W Salwadorze dwie wsp?lnoty, jedna w stolicy San Salvador i druga w ma?ym mie?cie Armenia, r?wnie? cieszy?y si? podczas budowania suki i ?wi?towania razem z rabinem Elizeuszem Salasem.

Wsp?lnota Chile zebra?a si?, aby cieszy? si? ?wi?tami, posi?kami i micw? b?ogos?awie?stw na lulaw i etrog z emisariuszem Shavei Israel rabinem Abrahamem Latapiatem.

Suka i ?wi?teczne spotkanie we wsp?lnocie w Wenezueli, z kt?r? rabin Abraham Latapiat r?wnie? ma kontakt.

Kolorowy suka w Tegucigalpa w Hondurasie.

Z Ameryki ?aci?skiej zamierzamy przenie?? si? do wsp?lnot europejskich. Kilka niesamowitych zdj?? suki w Beit Szemesz, zbudowanych przez cz?onk?w lokalnej spo?eczno?ci ?ydowskiej Subbotnik?w. Tutaj mo?esz zobaczy?, jak ludzie obchodz? Sukot w mie?cie Vysoki, w po?udniowej Rosji, gdzie wi?kszo?? subotnik?w z Beit Shemesh nadal ma rodzin? i przyjaci??.

W Belmonte w Portugalii inna pi?kna suka zosta?a zbudowana przez cz?onk?w spo?eczno?ci i rabina Abrahama Franco, kt?ry odwiedzi? spo?eczno?? i prowadzi? religijne uroczysto?ci.

 

Kolejna pi?kna suka zosta?a zbudowana w Palma de Mallorca przez naszego cennego przyjaciela Miquela Segur?, przedstawiciela naszych ?ydowskich braci Chuetasa i cz?onka zarz?du Wsp?lnoty w Palma.

Wreszcie spo?eczno?ci polskie podzieli?y si? z nami wspomnieniami o Sukot. Tutaj mo?esz zobaczy? zdj?cia z ?odzi ?

… i z Krakowa, gdzie rabin Avi Baumol przemawia? na otwarciu lokalnego przedszkola.

Jazda z Gregiem LeMond

Jazda z Gregiem LeMond

Czy zastanawia?e? si? kiedy? jak by to by?o zagra? w koszyk?wk? z najwi?kszym koszykarzem wszech czas?w Michaelem Jordanem? A mo?e jam session z Elvisem? Shmoozing o nauce i kosmosie z Einsteinem ?? Niewiele os?b ma w ?yciu szans?, by spotka? kogo? kto osi?gn? najwy?szy poziom w swojej dziedzinie. A takich, kt?rzy mogli z tymi lud?mi wsp?lnie co? zrobi? naprawd? jest ma?o. Wydaje nam si?, ?e ci ludzie s? jako? ponad naszymi ?yciami, nale?? do elity troch? jakby pozbawieni rzeczywisto?ci. Moje niedawne prze?ycia zaprzeczaj? temu ca?kowicie.

Read more

Pesach w Polsce: Krak?w i ??d?

Pesach w Polsce: Krak?w i ??d?

Oto zdj?cia z dw?ch polskich miast. Przedstawiaj? przygotowania do ?wi?ta Pesach w Krakowie i w ?odzi gdzie pracuj? nasi wys?annicy.

W ?odzi tradycyjne palenie chamecu podczas, kt?rego spala si? ostatnie okruszki, resztki pozosta?ego w domu chleba czy innych produkt?w zbo?owych przygotowuj?c tym samym dom na ?wi?to pesach.
Na drugiej fotografii pr?ba pesachowego sederu prowadzona przez rabina Dawida Szychowskiego. Zamiast jajka Rafaello, zamiast gorzkich zi?? pierniczki, a zamiast warzyw Izraelskie czipsy bisli. Read more