Spo?eczno?ci Shavei Israel na ca?ym ?wiecie obchodz? Chanukah

Spo?eczno?ci Shavei Israel na ca?ym ?wiecie obchodz? Chanukah

Chanuka – ?wi?to ?wiate? – jednoczy ?yd?w na ca?ym ?wiecie dzi?ki magicznej atmosferze rado?ci, nadziei i poczucia cudu. Cieszmy si? razem patrz?? jak ma?e i du?e spo?eczno?ci obchodzi?y ?wi?to w r??nych cz??ciach ?wiata.

Zaczniemy od Indii, gdzie Bnei Menasze z lokalnych stan?w Manipur i Mizoram zbieraj? si?, aby zapali? ?wiece Chanukah.

Manipur

Mizoram

Podczas gdy wi?kszo?? Subbotnik?w czyli ?yd?w z by?ego Zwi?zku Radzieckiego wci?? ?wi?tuje Chanuk? w diasporze, jest te? grupa tych, kt?rzy ju? zrobili alij? i mieszkaj? w Izraelu. Beit Szemesz, gdzie mieszka wi?kszo?? cz?onk?w grupy, odwiedzi? rabin Szlomo Zelig Avrasin ze swoim wyj?tkowym wyk?adem.

Ukryci ?ydzi w Polsce brali udzia? w zaj?ciach organizowanych dla nich przez rabina Aviego Baumola w Krakowie i rabina Dawida Szychowskiego w ?odzi.

?odzi

Krakowie

Rabin Elize Salas, wys?annik Shavei Israela w Salwadorze, podzieli? si? z nami tak?e zdj?ciami jego spo?eczno?ci, oraz kilkoma fotografiami spo?eczno?ci Hondurasu i Gwatemali, z kt?rymi jest r?wnie? w kontakcie.

Armenia

Beit Israel, San Salvador

Gwatemala

Honduras

Kolumbia

Chile

W ko?cu, rabin Avraham Latapiat z Chile przes?a? nam zdj?cia swojej spo?eczno?ci, kt?ra ro?nie? jak poprzednie ?wi?towa?a uroczy?cie.

Podw?jna Bat Mitzwa w Krakowie

Podw?jna Bat Mitzwa w Krakowie

Przeszuka?em archiwum i nie znalaz?em ?adnej wzmianki o podw?jnej Bat Micwie w Krakowie ? taka nie mia?a miejsca nigdy! Nie jest to niczym niezwyk?ym. Poj?cie Bat Micwa jest stosunkowo nowe. Wyst?puje g??wnie w drugiej po?owie XX wieku. Pojawi?o si? pocz?tkowo w Europie i szybko przenios?o si? do Ameryki, gdzie sta?o si? przyj?t? praktyk? dla wszystkich m?odych dziewcz?t ?ydowskich (by? mo?e z wyj?tkiem ultraortodoksi). Zrozumia?e jest, ?e taka siostrzana celebracja nigdy nie mia?a miejsca. W Krakowie podczas Holocaustu zgin??o jej 60.000 ?ydowskich mieszka?c?w. Cho? w okresie re?imu komunistycznego w latach 1945-1990 wci?? istnia?a ma?a spo?eczno?? ?ydowska publiczne praktyki religijne by?y rzadkie poniewa? antysemityzm by? powszechny.

W ci?gu ostatnich 20 lat wiele si? zmieni?o w Krakowie. Dzisiaj jest kwitn?ca (cho? nadal ma?a) spo?eczno?? sk?adaj?ca si? z ocalonych z Holokaustu, kt?rzy wreszcie mog? publicznie by? tym kim s?, a tak?e wielu m?odych Polak?w, kt?rzy niedawno odkryli swoje ?ydowskie korzenie. JCC Krak?w jest o?rodkiem dzia?alno?ci ?ydowskiej, kt?re odwiedza rocznie ponad 100 tysi?cy turyst?w ? przychodz? by by? ?wiadkami ?ycia ?ydowskiego! Read more

Nazywam si? Eliza. I jestem ?yd?wk?

Nazywam si? Eliza. I jestem ?yd?wk?

Mam przywilej nauczania wszelkiego rodzaju ludzi mieszkaj?cych w Krakowie: ?yd?w, nie-?yd?w, starych, m?odych, tych, kt?rzy zawsze wiedzieli, ?e s? ?ydami i tych, kt?rzy dowiedzieli si? o swoim pochodzeniu nagle. Jedna z moich studentek, Aliza Schwartzman, ma niezwyk?? histori?, kt?r? chcia?bym si? z wami podzieli?.download

Odk?d by?am dzieckiem, wiedzia?am, ?e jestem ?yd?wk?. Wiedzia?am te?, ?e nigdy nie ujawni? swojej ?ydowskiej to?samo?ci.

Trudno uwierzy?, ?e w XXI wieku ?yd nadal musi ukrywa? swoj? ?ydowsko??. Ale dok?adnie to przesz?am dorastaj?c w Dniepropietrowsku na Ukrainie w ci?gu ostatnich 20 lat. Oficjalnie istnieje ?ycie ?ydowskie na Ukrainie, gdzie ?yje tysi?ce ?yd?w. Chodz? do synagog, obchodz? ?wi?ta. W moim rodzinnym miasteczku by?o wiele Centr?w Kultury ?ydowskiej. Ale dziesi?tki tysi?cy ludzi wci?? obawia si? nast?pstw ujawniania ?wiatu zewn?trznemu, ?e s? ?ydami. Moja historia jest jedn? z nich. Dopiero, gdy przeprowadzi?am si? do Polski i zamieszka?am w Krakowie zrozumia?am jak dziwna i niepoj?ta by?a moja sytuacja. W tym wieku, w tych czasach nie mia?am prawa zdradza? nikomu swojego sekretu! Co si? wydarzy?o w Krakowie? To dobre zako?czenie smutnej historii, o kt?rym opowiem p??niej. Read more