Paraszat Wajeszew

Paraszat Wajeszew

W Parszy w tym tygodniu poznajemy J?zefa i jego sny. Od drugiego wersu naszej Parszy jasne jest, ?e J?zef stara si? z ca?ych si?, by zapewni? sobie w?adz? nad bra?mi. Gdy opowiada im sw?j pierwszy sen, skar?? si? w?a?nie na to. W swoich narzekaniach formu?uj? dwa pytania. Pierwsze: ?Czy b?dzie naszym kr?lem?? Drugie pytanie oparte jest na hebrajskim s?owie z korzeniem M-SZ-L, co mo?e znaczy? ?rz?dzi?? lub ?metafora?. Zatem tradycyjne t?umaczenie drugiego pytania brzmi?ce: ?Czy b?dzie nami rz?dzi??? ma sens, ale nie dodaje niczego do pierwszego pytania, ani nie zmienia go. Mo?na je te? interpretowa? jako zapytanie: ?Czy b?dzie nam narzuca? swoj? opowie????

Jest wiele sposob?w kontrolowania i kszta?towania rzeczywisto?ci. Mo?na rz?dzi? wykorzystuj?c si?? fizyczn?, zasoby wojskowe i dyscyplin?. Inna droga do hegemonii to kreowanie i kontrolowanie historii, kt?r? opowiadamy o tym, kim jeste?my. ?wiat jest bezgranicznie z?o?ony, niemo?liwe jest jego kontrolowanie i sprawianie, by rzeczy by?y takie jak chcemy, ?eby by?y. Mo?emy jednak kontrolowa? histori?, kt?r? o tym opowiadamy sobie i innym. Nie mamy kontroli nad faktami, ale mo?emy kontrolowa? ich interpretacj?. Walka o kontrol? nad Dzie?mi Izraela, kt?ra wybuch?a mi?dzy J?zefem i jego bra?mi, nie dotyczy?a tego, kto b?dzie nam m?wi?, co robi?, ale raczej tego, kto opowie histori? o tym, co zrobili?my.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

T?um. Jojo Wrze?niowska

Paraszat Necawim

Paraszat Necawim

Nasz? Parsz? otwiera przem?wienie Moj?esza do Narodu Izraela, ca?ego narodu, kt?ry stoi przed nim na baczno??. Opisuje ich i widzimy, ?e wszyscy – od cz?onk?w elity po zamiataczy ulic – zjednoczyli si?, ?eby nawi?za? dialog z B!giem. Stoimy tam razem, tworz?c z rozmaitych plemion i klas spo?ecznych nar?d i ustanawiaj?c B!ga naszym Kr?lem.

Rosz Haszana to dzie?, kiedy my – Nar?d Izraela, koronujemy B!ga czyni?c go kr?lem naszym i ca?ego ?wiata. Moj?esz podkre?la, ?e jest to mo?liwe tylko wtedy, gdy ca?y nar?d dzia?a wsp?lnie. Mamy niezwykle wa?n? rol? do odegrania w historii: upowszechnia? wiedz? o B!gu na ca?ym ?wiecie. Ale mo?emy to robi? tylko wtedy, gdy jeste?my prawdziw? wsp?lnot?. Rosz Haszana zbli?a si? bardzo szybko. Ju? czas porzuci? fa?szyw? skromno?? i wywy?szanie si?. Ju? czas wraca? do naszego domu, do naszych ludzi, do naszych bo?nic i ?y? w jedno?ci.

Szabat Szalom!

Shana Tova I Metuka!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua