Paraszat Bamidbar

Paraszat Bamidbar

Oto rozpoczynamy czytanie nowej Ksi?gi Tory i zyskujemy nowe spojrzenie na ?wiat. Wajikra, ostatnia Ksi?ga, kierowa?a nas ku wn?trzu. Opowiada?a o Namiocie Spotkania / ?wi?tyni, jak si? tam dosta? i jak prowadzi? ?wi?te ?ycie, kt?re nas tam doprowadzi. W Ksi?dze Bemidbar wracamy do ?ycia pe?nego akcji i zmian. To tutaj w?a?nie Dzieci Izraela mog? w ko?cu pokaza? ?wiatu, B!gu i sobie kim s? i co je ukszta?towa?o. Po?ow? Ksi?gi Szemot i ca?? Wajikr? sp?dzili?my w naszym obozie, przede wszystkim w namiotach. Wreszcie, z pocz?tkiem Ksi?gi Bamidbar, ponownie wst?pujemy do ?wiata ?ywych.

Zanim zwiniemy ob?z i wyruszymy ku naszemu przeznaczeniu, B!g zarz?dza zebranie pewnych danych. Rozkazuje Moj?eszowi i Aaronowi sprawdzenie ile dok?adnie os?b wchodzi w sk?ad narodu Izraela i jaki jest rozk?ad populacji. B!g nakazuje im policzenie Dzieci Izraela osobi?cie, bez delegowania tego zadania nikomu innemu, dlaczego? Dlaczego przyw?dcy plemion nie mog? zrobi? tego samodzielnie, dlaczego nie mog? zrobi? tego cho?by synowie Aarona i Jozuego? Z jakiego powodu to w?a?nie Moj?esz i Aaron maj? liczy? Dzieci Izraela?

Ka?dy lider musi wiedzie? jaka jest liczebno?? i struktura jego narodu. To niezwykle wa?ne, by naprawd? dobrze zna? swoich ludzi. Dzieci Izraela przygotowuj? si? w?a?nie do postawienia pierwszych krok?w jako ?wi?ty nar?d. Potrzebuj? teraz bezpo?redniego kontaktu ze swoimi przewodnikami. Ale jeszcze wa?niejsze, by liderzy wiedzieli komu przewodz?. Tak wi?c B!g nakazuje Moj?eszowi spotka? si? z ka?dym cz?onkiem narodu Izraela. Kontakt z innymi, zar?wno z przyjaci??mi jak i z tymi, kt?rych nie kochamy a? tak mocno, jest kluczowy. Przy czym nie jest to narz?dzie, kt?re pozwala nam wype?ni? misj? w tym ?wiecie, jest to raczej pow?d, dla kt?rego zostali?my stworzeni.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Paraszat Bamidbar

Paraszat Bamidbar

W tym tygodniu rozpoczynamy czytanie nowej ksi?gi Tory. Jej nazwa, a tak?e nazwa bie??cej Parszy to Bamidbar czyli ?Na pustyni?. Wydarzy?o si? co? pomi?dzy zesz?otygodniow? Parsz? a aktualn?, co? co zaprowadzi?o nas spod g?ry na pustyni?. C?? takiego si? sta?o? Niestety, nie wiemy. Czasem po prostu tak si? dzieje, w jednej chwili czujesz jakby ?wiat leg? u Twoich st?p, a za moment czujesz si? zagubiony i zdezorientowany.

Bardzo cz?sto po chwilach szczytowych osi?gni?? ogarnia nas z?e samopoczucie i dezorientacja. Wyra?nie wida? to w naszym fragmencie Tory. Co zatem mo?emy zrobi?,

aby odnale?? si? w tej duchowej pustce? Zacznijmy liczy?. W naszej Parszy B!g rozkazuje Mosze, aby sporz?dzi? najbardziej szczeg??owy spis ludno?ci w ca?ym tek?cie Tory.

Kiedy tracimy poczucie zasadno?ci lub pojawiaj? si? w?tpliwo?ci, c?? mo?emy zrobi?, aby si? ich pozby?? Policzmy nasze b?ogos?awie?stwa. Kiedy tracimy do?wiadczaln? wiedz? o obecno?ci B!ga w naszym ?yciu, powinni?my zacz?? kultywowa? t? wiedz? w sferze intelektualnej. B!g jest poza niesko?czono?ci?, podobnie jak nasza zdolno?? do ??czenia si? z B!giem. Czasami jednak, aby poczu? Jego obecno??, musimy policzy?, w jaki spos?b pojawia si? w naszym ?yciu.