?DZIEWCZYNA Z LIZBONY? JU? DOST?PNA W J?ZYKU ANGIELSKIM!

?DZIEWCZYNA Z LIZBONY? JU? DOST?PNA W J?ZYKU ANGIELSKIM!

Kilka miesi?cy temu w Centrum Maani Shavei Israel odby?o si? seminarium po?wi?cone ?yciu i osobowo?ci Dony Gracii Mendes Nasi, jednej z najbogatszych i najwybitniejszych kobiet ?ydowskich w renesansowej Europie.

Podczas wyk?adu prelegent, pan Guiora Barak, przedstawi? swoj? now? ksi??k? ?Gracia z Lizbony?, opowiadaj?c? histori? wczesnych lat m?odo?ci Dony Graci, kt?rej rodzina zosta?a przymusowo nawr?cona na chrze?cija?stwo. Akcja dzieje si? na tle wydarze?, kt?re dotkn??y spo?eczno?ci ?ydowskie w Hiszpanii i Portugalii przed i po wyp?dzeniu w 1492 r.

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e ksi??ka Baraka jest teraz dost?pna w j?zyku angielskim! Mo?esz j? zam?wi? tutaj na Amazon.