13 ZASAD: Dlaczego my, ?ydzi, wierzymy w Boga?

13 ZASAD: Dlaczego my, ?ydzi, wierzymy w Boga?

?Pierwsza zasada to wiara w istnienie Boga?. 

AUTOR: Rav Yosef Bitton

ORGINALNY TEKST: https://halakhaoftheday.org/2015/10/20/13-principles-why-do-we-jews-believe-in-god/

W swojej ksi??ce Mishne Tora Majmonides opisuje wiar? w Boga, po pierwsze, jako ?poznanie Boga? (????? ?).

Co to jest wiedza o Bogu?

My, ?ydzi, wsp?lnie do?wiadczyli?my objawienia si? Boga na g?rze Synaj, kiedy otrzymali?my Tor? i dokonali?my przymierza (berit) z HaShem. W sensie technicznym nasza wiedza o Bogu, wiedza o Jego istnieniu, opiera si? na tym historycznym wydarzeniu. Na tym bardzo podstawowym poziomie nasza wiara w Boga jest ?ci?le zwi?zana i zale?y od wiary, jak? mamy w naszych przodkach. To znaczy: ufam moim rodzicom, kt?rzy wierzyli w swoich rodzic?w, kt?rzy wierzyli w swoich rodzic?w itd., Kt?rzy 120 pokole? temu wierzyli w swoich rodzic?w, kiedy twierdzili, ?e do?wiadczyli ?osobi?cie? objawienia si? Boga na G?rze Synaj. To pokolenie, kt?re opu?ci?o Egipt, ?us?ysza?o? s?owo Bo?e objawiaj?ce 10 przykaza? (zob. Szemot-Wyj?cia 19, 20 i 24).

Kilka przemy?le? na ten temat: Jak m?wi rabin Jehuda Halevi w swojej ksi??ce ?The Cuzari?, ?aden inny nar?d nie prze?y? tego zbiorowego do?wiadczenia Boskiego objawienia. Inne religie, ich w?asnymi s?owami, opieraj? si? na ?indywidualnych objawieniach?. Islam opiera si? na zeznaniach jednej osoby, Mahometa, kt?ry osobi?cie otrzyma? Koran od anio?a Gabriela. Jedyn? osob?, kt?ra by?a ?wiadkiem zmartwychwstania Jeszu, by?a Maria Magdalena. P??niejsza historiografia chrze?cija?ska opiera si? na jej wy??cznym ?wiadectwie. To samo sta?o si? z J?zefem Smithem (1805-1844), za?o?ycielem religii mormon?w, kt?ry mia? ?prywatne? wizje religijne. Jednak lud Izraela jako lud by? zbiorowym ?wiadkiem objawienia Bo?ego. 600 000 m??czyzn w wieku od 20 do 60 lat, do tego kobiety, osoby starsze i dzieci. W sumie nie mniej ni? 3 miliony ludzi. Cuzari wyja?nia, ?e ???aden cz?owiek nie m?g? ?sfabrykowa?? zbiorowego do?wiadczenia – a w?a?ciwie ?adna religia nigdy tego nie twierdzi?a, poniewa? chocia? ten argument da?by wi?ksz? wiarygodno?? ich przekonaniu, by?oby to roszczeniem niemo?liwym do utrzymania: wystarczy?oby jedna osoba z tego pokolenia, aby otwarcie g?osi? swoj? wersj? wydarze?, aby to ?zbiorowe? ?wiadectwo utraci?o ca?? swoj? warto?? historyczn?. ?ydzi s? jedynymi lud?mi, kt?rzy twierdz?, ?e do?wiadczyli tego ?objawienia narodowego?, kt?re, nawiasem m?wi?c, jest faktem akceptowanym przez wszystkie inne religie biblijne: chrze?cija?stwo, islam itp. wystarczy?oby, by jedna osoba z tego pokolenia otwarcie wypowiedzia?a si? na temat swojej wersji wydarze?, aby to ?zbiorowe? ?wiadectwo straci?o ca?? swoj? warto?? historyczn?.

To historyczne wydarzenie, kt?re nazywamy MA’AMAD HAR SINAI, jest tylko podstaw? naszej wiary. Jest to pierwszy element naszej wiary, kt?ry wed?ug Majmonidesa powinni?my przekaza? naszym dzieciom. Jest to fundament, na kt?rym opieraj? si? wszystkie inne duchowe i filozoficzne aspekty naszej wiary. Prorok Jeszajahu zdefiniowa? nar?d ?ydowski (43:10) nast?puj?cymi s?owami: atem  eday, ?Jeste?cie moimi ?wiadkami?; ty, nar?d ?ydowski, jeste? jedynym ?wiadkiem, kt?ry kiedykolwiek by? ?wiadkiem Mojego istnienia.

Znajomo?? Boga zaczyna si? od tego historycznego fundamentu, ale oczywi?cie na tym si? nie ko?czy. Poszukiwanie Boga to d?uga droga, a kroczenie t? drog? jest egzystencjaln? misj? jednostki ?ydowskiej. Nie jest to ?atwa ?cie?ka, zw?aszcza dla tych, kt?rzy nie zostali na niej wychowani. Zw?aszcza w naszych czasach, kiedy wiara w istnienie Boga jest kwestionowana przez dziedzin? biologii (ewolucji), psychologii, kosmologii, teodycei, krytyki biblijnej itp.

BH, w nadchodz?cych tygodniach, zajmiemy si? tymi kwestiami bardziej szczeg??owo.

Paraszat Matot – Masej

Paraszat Matot – Masej

W tym tygodniu ko?czymy czytanie czwartej ksi?gi Tory, Bamidbar. Og?lnie mo?na powiedzie?, ?e jest to kronika b??d?w, z?ych posuni?? i niekwestionowanych pora?ek. Bamidbar zaczyna si? i ko?czy, gdy Dzieci Izraela stoj? na granicy ziemi Izraela i czekaj?, by do niej wej??, podbi? j? i osiedli? si? na niej. W mi?dzyczasie mogli?my zobaczy? niezdolno?? lider?w Izraela do motywowanie narodu, wojenne pora?ki i bunt przeciwko bezpo?redniemu dow?dztwu B!ga. Znacz?ce, ?e w Parszy w tym tygodniu jeste?my w stanie wszystkie te niepowodzenia zostawi? za sob? i robi? dok?adnie to, co mieli?my robi?. Idziemy oto na wojn? z Midianem pod dow?dztwem B!ga. Jest to wojskowy, moralny i duchowy sukces. Robimy wszystko, co m?wi nam B!g. Karzemy nar?d, kt?ry stara? si? nas zniszczy?. Rozdzielamy nawet cedak? z ?up?w wojennych. Mog? wi?c domniemywa?, ?e w ko?cu wszystko uk?ada si? tak jak powinno – Dzieci Izraela zamieniaj? si? w godziwy nar?d, czyni?cy to, co dobre i prawe, w oczach B!ga i naszych.

Jest jednak pewien problem – to wcale nie wygl?da tak ?adnie i moralnie. A szczeg?lnie ?le wygl?da mordowanie kobiet Midianu. Rozumiem, ?e przyw?dcy Midianu u?ywali kobiet jak u?ywa si? broni, zmuszaj?c je do nak?aniania Izraelit?w do grzechu, ale czy mordowanie ich jest naprawd? w porz?dku? Wydaje mi si?, ?e ta cz??? Tory uczy?a wcze?niejsze pokolenia, i? mo?liwe jest narodowe zjednoczenie i pod??anie za wol? B!ga. Teraz przekazuje nam nauk? o moralnych pewnikach i o tym, jak niekomfortowo powinni?my si? z nimi czu?. B!g, stw?rca i ?r?d?o ca?ej moralno?ci, rozkazuje nam anga?owa? si? w dzia?ania, kt?re w najlepszym przypadku s? niemoralne, a my to robimy. Dzia?ania takie cz?sto daj? pocz?tek arogancji i wi?kszej przemocy, pozwalaj? nam maskowa? w?asne rozterki i niepewno?ci. B!g da? nam ju? Tor?, znamy r??nic? mi?dzy dobrem i z?em i posiadamy nawet kontrol?, by robi? to, co dobre. Czy mamy wystarczaj?co du?o pokory, by wykonywa? wol? B!ga i pozosta? wra?liwymi na fakt, ?e powoduje to b?l i cierpienie?

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska