Parsza Szemini

Parsza w tym tygodniu przedstawia dwa najtrudniejsze aspekty ?ydowskiego ?ycia: cierpienie prawych i koszerno??. Zanim przejdziemy do szczeg???w, nakre?lmy kontekst. Szemini – Osiem, tytu? naszej Parszy, odnosi si? do o?miu dni konsekracji Miszkanu. Na ko?cu poprzedniej Parszy Moj?esz sp?dzi? siedem dni wy?wi?caj?c Namiot Spotkania i kap?an?w: Aarona oraz jego syn?w. Parsza w tym tygodniu rozpoczyna… Read More Parsza Szemini

Parsza Waijkra

W tym tygodniu rozpoczynamy czytanie trzeciej Ksi?gi Tory – Ksi?gi Kap?a?skiej. R??ni si? ona od poprzednich, poniewa? prawie nie ma w niej opowie?ci. Po dw?ch Ksi?gach pe?nych akcji, Ksi?ga Kap?a?ska m?wi nam co robi?, a nie co si? wydarzy?o. Przedstawia ona zatem przerw? w dzia?aniu. Tytu? naszej Parszy brzmi ?Waijkra? – ?I zawo?a??. B!g zawo?a?… Read More Parsza Waijkra

Paraszat Tazria

Tazria to dziwna Parsza. Jest pierwsz? Parsz?, kt?ra nie koncentruje si? wok?? Miszkanu. Jej tematem s? ludzie, kt?rzy z powodu r??nych manifestacji fizycznych zmieniaj? stan rytualnej czysto?ci. Mamy dwa przyk?ady w naszej Parszy – kobieta, kt?ra urodzi?a, i osoba, kt?ra cierpi na carat. Dwa przyk?ady, kt?re nie mog? si? bardziej r??ni?. Du?a cz??? tekstu po?wi?cona… Read More Paraszat Tazria

Paraszat Pikudei

W tym tygodniu docieramy do ko?ca budowy Miszkanu czyli mobilnej ?wi?tyni. Po trzech Parszach, w kt?rych otrzymali?my instrukcje jak zbudowa? Miszkan, jednej omawiaj?cej jego budow?, aktualna Parsza to podsumowanie budowy Miszkanu. Jednak wydaje si? ona zbyteczna, poniewa? Mosze by? najbardziej uczciw? osob? w naszej historii, dlaczego wi?c mieliby?my otrzymywa? raport z jego pracy? Nawet  je?li… Read More Paraszat Pikudei

Paraszat Wajekhel

Po trzech tygodniach, podczas kt?rych B!g opisywa? Mosze budow? Miszkanu, dochodzimy do punktu, w kt?rym Mosze poinformuje nowopowsta?y Nar?d Izraela o jego budowie. Przes?anie Mosze do narodu jest nieco odmienne od tego, kt?re us?ysza? od B!ga. Jest znacznie kr?tsze, kolejno?? podawanych informacji jest odwrotna. Po raz pierwszy widzimy, jak Mosze przekazuje to, czego nauczy? si?… Read More Paraszat Wajekhel