Parsza Szemini

Parsza Szemini

Parsza w tym tygodniu przedstawia dwa najtrudniejsze aspekty ?ydowskiego ?ycia: cierpienie prawych i koszerno??. Zanim przejdziemy do szczeg???w, nakre?lmy kontekst. Szemini – Osiem, tytu? naszej Parszy, odnosi si? do o?miu dni konsekracji Miszkanu. Na ko?cu poprzedniej Parszy Moj?esz sp?dzi? siedem dni wy?wi?caj?c Namiot Spotkania i kap?an?w: Aarona oraz jego syn?w. Parsza w tym tygodniu rozpoczyna si? od pierwszej pos?ugi Aarona i jego syn?w w Miszkanie. Po siedmiu dniach przygotowa? wchodzimy w dzie? ?smy, dzie? kiedy Dom B!ga zaczyna normalnie funkcjonowa?. Co si? dzieje? Pojawia si? chwa?a Bo?a i spoczywa w Miszkanie, a dw?ch najstarszych syn?w Aarona ginie, obydwaj w tym samym momencie. Aaron prze?ywa jednocze?nie najwspanialszy i najstraszniejszy dzie? w ?yciu. Tutaj ko?czy si? narracja dotycz?ca wydarze? i rozpoczyna opis praw zwi?zanych z koszerno?ci?.

Dlaczego synowie Aarona zgin?li? Jest kilkana?cie wyja?nie? ich grzechu, ale tak naprawd? nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Nie mo?emy wyja?ni?, dlaczego prawi cierpi?, a ?li rozkwitaj?. B!g wyra?nie m?wi to Moj?eszowi w Parszy Ki Tisa. T?sknimy za blisko?ci? B!ga z wielu powod?w. Jednym jest nadzieja, ?e pomo?e nam ona zrozumie? Jego drogi. Innym jest nadzieja, ?e b?dzie nas chroni? przez z?em i cierpieniem. Parsza Szemini zdecydowanie pokazuje, ?e s? to b??dne przekonania i zaraz potem serwuje nam zasady koszerno?ci, kt?re maj? by? codziennym przypomnieniem, ?e nie jeste?my w stanie zrozumie? dr?g B!ga. Po co wi?c si? trudzi?, je?li nasze duchowe d??enia nie przynios? ochrony, czy cho?by zrozumienia? Odzieraj?c nas z nadziei na nagrod? za s?u?b? w tym ?wiecie, daje nam B!g mo?liwo?? kochania go najczystsz? mi?o?ci?, z ?adnego innego powodu ni? ten, ?e jest Stw?rc?, Podpor? i Zbawicielem.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Parsza Waijkra

Parsza Waijkra

W tym tygodniu rozpoczynamy czytanie trzeciej Ksi?gi Tory – Ksi?gi Kap?a?skiej. R??ni si? ona od poprzednich, poniewa? prawie nie ma w niej opowie?ci. Po dw?ch Ksi?gach pe?nych akcji, Ksi?ga Kap?a?ska m?wi nam co robi?, a nie co si? wydarzy?o. Przedstawia ona zatem przerw? w dzia?aniu. Tytu? naszej Parszy brzmi ?Waijkra? – ?I zawo?a??. B!g zawo?a? Moj?esza, by wszed? do Miszkanu i odebra? instrukcje.

Po miesi?cach w?drowania, zbierania si?, tworzenia i budowania przyszed? czas, by zrobi? przerw? i odebra? instrukcje. Na podobie?stwo B!ga zostali?my stworzeni, by tworzy?. Us?ysze? wezwanie, wej?? do ?rodka i powstrzyma? ten impuls – oto wyzwanie dla Moj?esza w tym tygodniu. Zanim Izrael m?g? uzyska? dost?p do domu B!ga, musieli?my nauczy? si? po co to jest. Musieli?my si? zatrzyma?, us?ysze? wezwanie i wej?? do ?rodka. Oby?my znowu znale?li t? si??.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Paraszat Tazria

Paraszat Tazria

Tazria to dziwna Parsza. Jest pierwsz? Parsz?, kt?ra nie koncentruje si? wok?? Miszkanu. Jej tematem s? ludzie, kt?rzy z powodu r??nych manifestacji fizycznych zmieniaj? stan rytualnej czysto?ci. Mamy dwa przyk?ady w naszej Parszy – kobieta, kt?ra urodzi?a, i osoba, kt?ra cierpi na carat. Dwa przyk?ady, kt?re nie mog? si? bardziej r??ni?. Du?a cz??? tekstu po?wi?cona jest sposobom wykorzystywania r??nych fizycznych dolegliwo?ci do diagnozowania duchowego caratu. Na pocz?tku tekstu mamy fizyczny akt porodu zmieniaj?cy stan duchowy kobiet, kt?re urodzi?y. Parsza zajmuje si? wi?c dwoma r??nymi przypadkami duchowej nieczysto?ci. Jedna jest wynikiem micwy bycia p?odnym, rozmna?ania si?, a druga jest rezultatem grzechu plotkowania.

           Dla tych z nas, kt?rzy d??? do osobistego rozwoju, duchowa czysto?? jest g??wnym celem. Nasza Parsza opisuje dwa sposoby, w jaki mo?na t? czysto?? utraci? ? poprzez dodanie czy powi?kszenie ?wiata, albo sprofanowanie go. Duchowa nieczysto?? odsuwa nas od Miszkanu i od dost?pu do obecno?ci B!ga, niezale?nie od tego, jak zosta?a przez nas ?uzyskana?. Przes?aniem Parszy Tazrija jest to, ?e powinni?my by? mniej zmartwieni tym, w jakim miejscu si? znajdujemy, a bardziej tym, jak tu dotarli?my. Kobieta, kt?ra w?a?nie urodzi?a, jest r?wnie nieczysta jak m??czyzna, kt?ry cierpi na carat za plotkowanie. Jednak ona sta?a si? nieczysta podczas budowania ?wiata, a on osi?gn?? nieczysto?? niszcz?c ?wiat.

Paraszat Pikudei

Paraszat Pikudei

W tym tygodniu docieramy do ko?ca budowy Miszkanu czyli mobilnej ?wi?tyni. Po trzech Parszach, w kt?rych otrzymali?my instrukcje jak zbudowa? Miszkan, jednej omawiaj?cej jego budow?, aktualna Parsza to podsumowanie budowy Miszkanu. Jednak wydaje si? ona zbyteczna, poniewa? Mosze by? najbardziej uczciw? osob? w naszej historii, dlaczego wi?c mieliby?my otrzymywa? raport z jego pracy? Nawet  je?li by?my tego potrzebowali, to czy potrzebujemy zna? wszystkie szczeg??y?

?Podstaw? jest, aby wszyscy ludzie byli r?wni, nikt nie jest ponad prawem lub poza nim. Mosze jest wzorem dla wszystkich przysz?ych lider?w. Tora daje tutaj jasno do zrozumienia, ?e ??wszyscy ci, kt?rzy pracuj? dla spo?eczno?ci, musz? przekaza? jej raport ze swojej pracy. Budowanie Miszkanu jest jednym z najwi?kszych duchowych przedsi?wzi?? w historii. Tak wi?c szczeg??owe rozliczanie ka?dej cz??ci Miszkanu jest dla nas pouczeniem w sferze etycznej / duchowej. Ka?dy z nas musi w pe?ni uwzgl?dni? to, kim jest, co robi i sk?d pochodzi jego motywacja. I nie wystarczy zdefiniowa? si? og?lnikowo, raczej powinni?my uwzgl?dni? ka?dy aspekt naszego jestestwa. Jedynie w ten spos?b mo?emy wype?ni? misj? Miszkanu, aby znale?? si? w miejscu zamieszkania B!ga.


T?umaczenie:?Hubert Ch?opicki

Paraszat  Wajekhel

Paraszat Wajekhel

Po trzech tygodniach, podczas kt?rych B!g opisywa? Mosze budow? Miszkanu, dochodzimy do punktu, w kt?rym Mosze poinformuje nowopowsta?y Nar?d Izraela o jego budowie. Przes?anie Mosze do narodu jest nieco odmienne od tego, kt?re us?ysza? od B!ga. Jest znacznie kr?tsze, kolejno?? podawanych informacji jest odwrotna. Po raz pierwszy widzimy, jak Mosze przekazuje to, czego nauczy? si? na Synaju w zmienionej tre?ci. Widzimy tutaj wielko?? Mosze Rabejnu. Wiedzia?, jak sprawi?, by Tora by?a ?atwiejsza do przyswojenia dla jego uczni?w i nie ba? si? przekazywa? im s??w Tory w j?zyku dla nich zrozumia?ym. Wielko?? Tory to jej zdolno?? do zmian i adaptacji. Mosze pokazuje nam, ?e idealna Tora nie jest t?, kt?ra zachowuje pierwotn? form? w nienaruszonym stanie, ale raczej t?, kt?ra przemawia do serca tych, kt?rzy j? poznaj?.

Szabata Szlom,

Z mi?o?ci?,

Yehoshua