Paraszat Pikudei

Paraszat Pikudei

W tym tygodniu docieramy do ko?ca budowy Miszkanu czyli mobilnej ?wi?tyni. Po trzech Parszach, w kt?rych otrzymali?my instrukcje jak zbudowa? Miszkan, jednej omawiaj?cej jego budow?, aktualna Parsza to podsumowanie budowy Miszkanu. Jednak wydaje si? ona zbyteczna, poniewa? Mosze by? najbardziej uczciw? osob? w naszej historii, dlaczego wi?c mieliby?my otrzymywa? raport z jego pracy? Nawet  je?li by?my tego potrzebowali, to czy potrzebujemy zna? wszystkie szczeg??y?

?Podstaw? jest, aby wszyscy ludzie byli r?wni, nikt nie jest ponad prawem lub poza nim. Mosze jest wzorem dla wszystkich przysz?ych lider?w. Tora daje tutaj jasno do zrozumienia, ?e ??wszyscy ci, kt?rzy pracuj? dla spo?eczno?ci, musz? przekaza? jej raport ze swojej pracy. Budowanie Miszkanu jest jednym z najwi?kszych duchowych przedsi?wzi?? w historii. Tak wi?c szczeg??owe rozliczanie ka?dej cz??ci Miszkanu jest dla nas pouczeniem w sferze etycznej / duchowej. Ka?dy z nas musi w pe?ni uwzgl?dni? to, kim jest, co robi i sk?d pochodzi jego motywacja. I nie wystarczy zdefiniowa? si? og?lnikowo, raczej powinni?my uwzgl?dni? ka?dy aspekt naszego jestestwa. Jedynie w ten spos?b mo?emy wype?ni? misj? Miszkanu, aby znale?? si? w miejscu zamieszkania B!ga.


T?umaczenie:?Hubert Ch?opicki

Paraszat  Wajekhel

Paraszat Wajekhel

Po trzech tygodniach, podczas kt?rych B!g opisywa? Mosze budow? Miszkanu, dochodzimy do punktu, w kt?rym Mosze poinformuje nowopowsta?y Nar?d Izraela o jego budowie. Przes?anie Mosze do narodu jest nieco odmienne od tego, kt?re us?ysza? od B!ga. Jest znacznie kr?tsze, kolejno?? podawanych informacji jest odwrotna. Po raz pierwszy widzimy, jak Mosze przekazuje to, czego nauczy? si? na Synaju w zmienionej tre?ci. Widzimy tutaj wielko?? Mosze Rabejnu. Wiedzia?, jak sprawi?, by Tora by?a ?atwiejsza do przyswojenia dla jego uczni?w i nie ba? si? przekazywa? im s??w Tory w j?zyku dla nich zrozumia?ym. Wielko?? Tory to jej zdolno?? do zmian i adaptacji. Mosze pokazuje nam, ?e idealna Tora nie jest t?, kt?ra zachowuje pierwotn? form? w nienaruszonym stanie, ale raczej t?, kt?ra przemawia do serca tych, kt?rzy j? poznaj?.

Szabata Szlom,

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Paraszat Teruma

Paraszat Teruma

Bereszit, pierwsza ksi?ga Tory, to historia naszych korzeni, ?wiata i narodu. Szemot, ksi?ga kt?r? obecnie czytamy, jest histori? naszej drogi do wolno?ci i niepowodze? na tej ?cie?ce. Sk?ada si? z trzech cz??ci: niewolnictwo w Egipcie i nasze oswobodzenie, objawienie na Synaju oraz Miszkan. Te trzy cz??ci odpowiadaj? przesz?o?ci, tera?niejszo?ci i przysz?o?ci. Miszkan, jego budowanie, tworzenie maj? nauczy? nas, jak zachowa? nasz? wolno??.

W tym tygodniu zag??biamy si? w temat, kt?ry moja Babcia z?l nazwa?aby bardzo ciekaw? cz??ci? Tory. Ilekro? moja Babcia z?l znalaz?a co?, wed?ug mnie niezbyt atrakcyjnego, to zawsze nazywa?a to interesuj?cym. Nast?pnych pi?? Parszy omawia planowanie, wytwarzanie, konstruowanie, a nast?pnie inwentaryzacj? Miszkanu. Miszkan by? naszym mobilnym Bejt Hamikdasz czyli ?wi?tyni?. U?ywali?my go przez 38 lat na pustyni, a nast?pnie w r??nych formach przez kolejnych 400 lat w ziemi Izraela. W ko?cu, wraz z budow? ?wi?tyni przez Salomona, Miszkan nie by? ju? u?ywany. Dlaczego wi?c Tora po?wi?ca tyle tekstu Miszkanowi?

Znaczenie Miszkanu to nie tylko fizyczna struktura, ale raczej jej wieczne symbole i funkcje. Pierwsza lekcja, kt?rej uczy nas Miszkan, ma zwi?zek z natur? jej struktury. Mimo ?e wi?kszo?? czasu pozostawa?a w jednym miejscu, zosta?a zbudowana jako struktura tymczasowa. Pierwszy sekret zachowania wolno?ci jest to zrozumienie, ?e fizyczne, fizjologiczne i duchowe miejsce, kt?re obecnie zajmujemy, mo?e i musi si? zmieni?. ?Podr??owanie bez poruszania si?? – zgodnie z Jamiroquai. Miszkan pojawia si?, aby uczy? nas wolno?ci, a pocz?tek tej wolno?ci jest got?w uderzy? w nas z ogromn? si?? i pod??a? za nami, dok?dkolwiek nas zaprowadzi.

Parasza Ree – Duchowa ekstaza!

Parasza Ree – Duchowa ekstaza!

Duchowo?? jest ekstatycznym do?wiadczeniem, kt?re najpro?ciej mo?na dozna? w samotno?ci. Osobiste doznanie wi?zi z Bogiem to co?, czego nie da si? opisa?. Cz?sto postacie z Tory do?wiadczaj? Boga w najbardziej osobistych i prywatnych momentach: ?Noe, dzi?kuj?c Bogu za przetrwanie; Pierwsze spotkanie Abrahama; Og?oszenie brzemienno?ci Sary; Sen Jakuba; Moj?esz modli si? o ?ycie siostry i oczywi?cie Hanna (Chana) modli si? prosz?c o dziecko. Wszystkie te sytuacje opowiadaj? o osobistym do?wiadczeniu Boga w ich ?yciu.

Nasza parasza natomiast przedstawia drugi rodzaj do?wiadczenia kontaktu z Bogiem. W tym przypadku mowa jest o czym? zupe?nie innym, o ??zbiorowym do?wiadczeniu jako kluczowym w doznaniu Boga. ?wi?tynia b?dzie spe?nia? rol? jednego uniwersalnego miejsca kultu, gdzie dzi?ki Aron ha-Kodesh duch Bo?y spocznie w?r?d “nich”. W ?wi?tyni cud?w mo?na b?dzie do?wiadcza? na co dzie?, g?osy chwa?y, d?wi?ki pie?ni Lewit?w przenikn? ?ciany.

Read more

Paraszat Bamidbar – Mia?y by? tylko cztery ksi?gi Moj?eszowe; a potem co? posz?o nie tak …

Paraszat Bamidbar – Mia?y by? tylko cztery ksi?gi Moj?eszowe; a potem co? posz?o nie tak …

Zbyt radykalna teoria? Herezja? C??, przeanalizujmy to. Sefer Bereszit (Ksi?ga Rodzaju) ma bardzo jasny przekaz: Powstanie ?wiata i cz?owieka, kreacja, kszta?towanie cywilizacji i ostatecznie historia rodziny Abrahama w tym ?wiecie. Abraham zosta? wyr??niony, zosta? obdarzony wielkim narodem, kt?rego misj? jest nauczanie ?wiata o Bogu. Gdzie mieli tego dokona?? “Lech lecha me’artzecha” ? ?Id? do ziemi Kanaanu?.

Sefer Szmot (Ksi?ga Wyj?cia) m?wi o narodzie w niewoli oraz o narodzie podczas wyj?cia z niewoli. Po wyzwoleniu Dzieci Izraela wype?niaj? swe przeznaczenie: otrzymuj? Tor? i buduj? Dom obecno?ci Bo?ej. Ten dom jest w drodze do ziemi Kanaanu.

Read more