Paraszat Wezot Habracha

Paraszat Wezot Habracha

Tora ko?czy si? w tym tygodniu Parsz? ?Wezot Habracha?, co w t?umaczeniu znaczy: ?Oto b?ogos?awie?stwo?. Cho? Moj?esz b?ogos?awi plemiona i ca?y nar?d, nie wiadomo tak naprawd? do kt?rego b?ogos?awie?stwa odnosi si? tytu? naszej Parszy. Tu? przed ?mierci?, B!g pokazuje Moj?eszowi ziemi? Izraela. Wnikliwe ?r?d?a twierdz?, ?e jej opis jest proroctwem dotycz?cym narodu Izraela. B!g ukazuje Moj?eszowi nierozerwalne po??czenie ziemi Izraela z przysz?o?ci? narodu, a potem m?wi mu, ?e nigdy tam nie wejdzie.

Czy jest w naszej tradycji kto? bardziej zwi?zany z dobrobytem narodu Izraela ni? Moj?esz? Codziennie wielokrotnie wspominamy go w naszych modlitwach i podczas studiowania. Moj?esz wpl?t? siebie w narodow? tkanin?. B!g pokazuje mu, ?e po??czenie z narodem Izraela wyku?o tak?e jego wieczny zwi?zek z ziemi? Izraela. Cho? nigdy na niej nie stanie, jest z ni? na zawsze zwi?zany. Ponadczasowy zwi?zek dzieci Izraela z ich ziemi? jest ostatecznym b?ogos?awie?stwem, kt?re B!g ujawnia Moj?eszowi na ko?cu Tory.

Szabat Szalom!

Chag Sameach!

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Od francuskiej modelki do religijnej ?yd?wki w Izraelu

Od francuskiej modelki do religijnej ?yd?wki w Izraelu

Niedawno za?o?yciel i prezes Shavei Israel, Michael Freund, mia? okazj? uczestniczy? w formalnym przyj?ciu do narodu ?ydowskiego Iris Sarg – by?ej modelki i aktorki z Francji. Ceremonia odby?a si? w Rabinicznym S?dzie Konwersyjnym w Jerozolimie.

?Uczestnictwo w nawr?ceniu cz?owieka jest zawsze inspiruj?cym i wzruszaj?cym do?wiadczeniem, szczeg?lnie gdy osoba zaanga?owana dokona?a tak ogromnych po?wi?ce? i wykaza?a si? tak niesamowitym zaanga?owaniem, by zwi?za? sw?j los z ludem Izraela? – powiedzia? Freund. 

?Iris, kt?ra nie ma ani ?ydowskiego pochodzenia, ani te? z ?ydostwem wcze?niej nie mia?a du?ego do?wiadczenia, zwr?ci?a si? do Shavei Israel. Jeste?my dumni, ?e mogli?my pom?c jej w tej to?samo?ciowej podr??y?.

?Moja konwersja by?a dla mnie prawdziwym odrodzeniem. To podr?? g??bokiego, ponownego po??czenia z osob?, kt?r? naprawd? jestem i ?ydowsk? dusz?, kt?r? posiadam. Ka?dego dnia dzi?kuj? Bogu za przyj?cie mnie do grona swoich Bnei Yisrael (dzieci Izraela). Moje serce czuje si? takie b?ogos?awione, tak szcz??liwe, tak wdzi?czne, ?e jestem cz??ci? narodu ?ydowskiego, a moje imi? od dzisiaj to ?Iris Yiskah Ilana?. Dzi?kuj? Shavei Israel za niesamowite wsparcie i za towarzyszenie mi podczas mojego nawr?cenia, w trakcie samego procesu konwersi oraz, gdy sta?am przed Bet Dinem.

Paraszat Nicawim-Wajelech

Paraszat Nicawim-Wajelech

Brutalny by? koniec Parszy w ubieg?ym tygodniu: kl?twa za kl?tw? i kolejne kl?twy. W tym tygodniu rozpoczynamy w ko?cu proces odbudowy – Izrael wraca do B!ga. Relacja mi?dzy B!giem a Izraelem zostaje odnowiona, a nawet przeniesiona na wy?szy poziom ni? wcze?niej. B!g obiecuje, ?e wszystko mi?dzy nami a Nim b?dzie wspaniale. Wyra?nie jednak brakuje obietnicy dobrych relacji mi?dzy lud?mi. Dlaczego?

Pierwsz? odpowied? mo?na odnale?? w tym, co w Gemarze nazywamy Kal-va chomer – je?li relacje mi?dzy nami a B!giem s? wspania?e, to tym bardziej relacje mi?dzy lud?mi musz? by? znakomite. Ale to ma?o przekonywuj?ce, znam zbyt wielu ludzi o g??bokiej duchowo?ci, kt?rzy nie s? w stanie znie?? towarzystwa innych. Mo?e wi?c jest tak, ?e B!g nie mo?e obieca? nam spo?ecznej jedno?ci. To co?, co ogromnym wysi?kiem i pokor? tylko my mo?emy zbudowa?. Mo?e tak naprawd? b?ogos?awie?stwo po??czenia z B!giem ma na celu zainspirowanie nas do szczerego zaanga?owania si? w prac? kochania swego s?siada jak siebie samego.

Oby?my zostali zapisani w Ksi?dze ?ycia!

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Paraszat Ki Tisa

Paraszat Ki Tisa

Ska?enie to w tej chwili g??wny temat na ca?ym ?wiecie. Wszyscy – jednostki, ca?e miasta i pa?stwa – pr?buj? odpowiedzie? na pytanie, w jaki spos?b ograniczy? rozprzestrzenianie si? zaka?e? i co robi?, gdy jeste?my ju? zaka?eni. W naszej Parszy ma?a grupa Dzieci Izraela zaczyna oddawa? cze?? fa?szywym b?stwom i zajmowa? si? innymi, podobnymi czynno?ciami. B!g przysy?a Moj?esza, by zwalczy? zaka?enie, zanim obejmie ono pozosta?? cz??? Narodu, i Moj?eszowi si? to udaje. Wspiera go plemi? Lewit?w. Wsp?lnie badaj?, jedno po drugim, Dzieci Izraela i nie znajduj? ska?enia. Mimo to Moj?esz wci?? boi si? o zdrowie Narodu.

Widzimy, ?e s? tacy, kt?rzy mog? wej?? w kontakt ze ska?eniem i nie zakazi? si?. Dlaczego? Moj?esz nie by? podatny na ba?wochwalstwo, poniewa? zna? B!ga bezpo?rednio. Wszystko inne by?o dla niego oczywistym oszustwem. Lewici pe?nili w Egipcie rol? kap?an?w Izraela, dzi?ki czemu nie mieli kontaktu z ba?wochwalstwem i tak?e nie mogli mu ulec. Jednak u pozosta?ej cz??ci Narodu nawet najkr?tszy kontakt m?g? spowodowa? ska?enie.

Jeste?my codziennie bombardowani duchowymi zagro?eniami i truciznami, kt?re cz?sto sami tworzymy. Nie ma jednak mo?liwo?ci, by unikn?? ich wszystkich. Musimy by? uczciwi wobec samych siebie i wiedzie?, kt?rym jeste?my w stanie si? oprze?, a kt?rych jednak nale?y unika?. Najwi?kszym zagro?eniem dla naszego bezpiecze?stwa nie jest ekspozycja na niebezpieczne substancje. Jest nim ignorancja, przez kt?r? wierzymy, ?e damy rad? oprze? si? wszystkiemu.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Paraszat Necawim

Paraszat Necawim

Nasz? Parsz? otwiera przem?wienie Moj?esza do Narodu Izraela, ca?ego narodu, kt?ry stoi przed nim na baczno??. Opisuje ich i widzimy, ?e wszyscy – od cz?onk?w elity po zamiataczy ulic – zjednoczyli si?, ?eby nawi?za? dialog z B!giem. Stoimy tam razem, tworz?c z rozmaitych plemion i klas spo?ecznych nar?d i ustanawiaj?c B!ga naszym Kr?lem.

Rosz Haszana to dzie?, kiedy my – Nar?d Izraela, koronujemy B!ga czyni?c go kr?lem naszym i ca?ego ?wiata. Moj?esz podkre?la, ?e jest to mo?liwe tylko wtedy, gdy ca?y nar?d dzia?a wsp?lnie. Mamy niezwykle wa?n? rol? do odegrania w historii: upowszechnia? wiedz? o B!gu na ca?ym ?wiecie. Ale mo?emy to robi? tylko wtedy, gdy jeste?my prawdziw? wsp?lnot?. Rosz Haszana zbli?a si? bardzo szybko. Ju? czas porzuci? fa?szyw? skromno?? i wywy?szanie si?. Ju? czas wraca? do naszego domu, do naszych ludzi, do naszych bo?nic i ?y? w jedno?ci.

Szabat Szalom!

Shana Tova I Metuka!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua