Paraszat Necawim

Paraszat Necawim

Nasz? Parsz? otwiera przem?wienie Moj?esza do Narodu Izraela, ca?ego narodu, kt?ry stoi przed nim na baczno??. Opisuje ich i widzimy, ?e wszyscy – od cz?onk?w elity po zamiataczy ulic – zjednoczyli si?, ?eby nawi?za? dialog z B!giem. Stoimy tam razem, tworz?c z rozmaitych plemion i klas spo?ecznych nar?d i ustanawiaj?c B!ga naszym Kr?lem.

Rosz Haszana to dzie?, kiedy my – Nar?d Izraela, koronujemy B!ga czyni?c go kr?lem naszym i ca?ego ?wiata. Moj?esz podkre?la, ?e jest to mo?liwe tylko wtedy, gdy ca?y nar?d dzia?a wsp?lnie. Mamy niezwykle wa?n? rol? do odegrania w historii: upowszechnia? wiedz? o B!gu na ca?ym ?wiecie. Ale mo?emy to robi? tylko wtedy, gdy jeste?my prawdziw? wsp?lnot?. Rosz Haszana zbli?a si? bardzo szybko. Ju? czas porzuci? fa?szyw? skromno?? i wywy?szanie si?. Ju? czas wraca? do naszego domu, do naszych ludzi, do naszych bo?nic i ?y? w jedno?ci.

Szabat Szalom!

Shana Tova I Metuka!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Nie obawiaj si? by? najlepszym – Parasza Ki Tawo

Nie obawiaj si? by? najlepszym – Parasza Ki Tawo

Jednym z istotnych trop?w klasycznego antysemityzmu jest przekonanie, ?e ?ydzi zawsze uwa?aj?, ?e s? lepsi. ?Dlaczego uwa?asz, ?e jeste? taki wspania?y??, ?Sp?jrz na siebie, czy nadal s?dzisz, ?e jeste? najlepszy??. Wypowiedzi te by?y zwykle skierowane do ?yd?w, kt?rzy byli prze?ladowani, zostali oczernieni, poni?eni i zawstydzeni.

Antysemita patrzy? wtedy z g?ry na zubo?a?ego lub pobitego ?yda i nie m?g? uwierzy?, ?e to posta? ?yda, kt?ry jest wybrany przez Boga, jako ten lepszy! Im bardziej ?yd utrzymywa?, ?e jest wybrany, tym bardziej ?li karali go, antycypuj?c (niepomy?lnie) moment, w kt?rym ?yd ostatecznie si? podda i zaakceptuje pora?k?.

Czasami sami ?ydzi zdawali sobie spraw? z ironii polegaj?cej na tym, ?e s? najbardziej uciskani, prze?ladowani i najbardziej oczerniani, a jednak ca?y czas musz? nosi? przydomek ?wybranych? lub ?najlepszych?. Tak powsta?a s?ynna wypowied? Tewje w Skrzypku na dachu: ?Wiem, wiem, jeste?my wybranym narodem, ale czy co jaki? czas nie mo?esz wybra? kogo? innego??

Odpowied? dla Tewje i wszystkich hejter?w poprzez wieki brzmi: ?nie, B?g nie mo?e wybra? kogo? innego, poniewa? ju? wybra?!?

Parsha Ki tawo ko?czy si? przem?wieniem Moj?esza skierowanym do Syn?w Izraela w rozdziale 26. Po przedstawieniu ostatecznich micw dotycz?cych bikurim i widui maaser, micw poprzez kt?re jednostka deklaruje swoj? wierno?? Bogu i zwi?zek z ziemi?, Moj?esz przekazuje swoje ko?cowe o?wiadczenie dotycz?ce przymierza mi?dzy Bogiem a Jego narodem.

 ???-? ‘??????????? ??????? ???????? ???? ????????? ????????? ??????????? ?????????? ??????? ???????????? ?????????????? ??????????? ????????: 18 ???’ ??????????? ??????? ???????? ??? ????? ???????? ????????? ???????-???? ?????????? ????-??????????: 19 ??????????? ???????? ??? ????-????????? ?????? ?????? ?????????? ???????? ????????????? ???????????? ??? ??????? ??? ‘????????? ????????? ????????

17 Dzisiaj o?wiadczy?e? Panu, ?e b?dzie twoim Bogiem i ?e b?dziesz chodzi? jego drog?, i przestrzega? jego ustaw, przykaza? i praw, i s?ucha? jego g?osu. 18 Pan za? o?wiadczy? dzisiaj co do ciebie, ?e jako lud b?dziesz wy??czn? jego w?asno?ci?, jak ci obieca?, i ?e ty masz przestrzega? wszystkich jego przykaza?, 19 I ?e wywy?szy ci? ponad wszystkie narody, kt?re stworzy?, ku chwale, s?awie i chlubie, i ?e b?dziesz ?wi?tym ludem Pana, Boga twego, jak powiedzia?.

M?drcy debatuj? nad definicj? s?owa ?heemircha?(o?wiadczy?). Raszi twierdzi, ?e oznacza to rozdzielenie lub wyci?gni?cie czego?. Raszbam utrzymuje, ?e skoro rdze? ?amar? to ?powiedzie?? wi?c oznacza to, ?e ??B?g przem?wi?, a ty to zaakceptowa?e?.

Wielu innych komentator?w, w tym Ramban, Ibn Ezra, Rabim Dawid Cwi Hoffman, Rabenu Bachje, twierdz?, ?e s?owo to oznacza podnie??, wznie?? i uczyni? wielkim. Ta interpretacja jest najbardziej intryguj?ca, poniewa? s?owo jest u?ywane dwa razy pod rz?d: raz do okre?lenia czego?, co zrobili?my Bogu, a nast?pnie natychmiast w odwrotny spos?b, do okre?lenia czego?, co B?g nam robi.

Tak wi?c ostatnie s?owa Moj?esza skierowane do jego narodu przed zawarciem przymierza brzmi?: TY wybra?e? Boga! Uczynili?cie Go wielkim i waszym Bogiem, post?puj?c Jego drogami i przestrzegaj?c Jego przykaza?, s?uchaj?c Jego s??w. W wyniku tego dzia?ania zmierzaj?cego do Boga i uczynienia Go wielkim … B?g uczyni? nar?d Izraela wielkim! Poprzez uczynienie nas swoim narodem wybranym i przekazanie nam przykaza?, kt?rych nale?y przestrzega?. Czyni?c to, naturalnie powstaniemy, aby sta? si? najlepszymi ze wszystkich narod?w, w imi?, w chwale, w ?wi?to?ci, tak jak powiedzia? B?g.

Stajemy si? wielkim narodem Boga, kiedy bez wahania m?wimy ?wiatu o Bo?ej wielko?ci! Wznosimy si? do najwy?szego statusu, kiedy po raz pierwszy wznosimy Boga na najwy?szy poziom na ?wiecie i pokazujemy Jego niesamowite cechy wszystkim.

Tak wi?c nie powinni?my kuli? si? na my?l o wybra?stwie; raczej powinni?my je przyj??.

Ale pami?tajcie, ?e z wielk? moc? wi??e si? wielka odpowiedzialno??, a je?li zawiedziemy w naszej misji, mo?emy spa?? do najni?szych miejsc i ponie?? niezmierzone konsekwencje.

By? wybranym mo?e by? nasz? mantr?, ale nie jest to nasz? misj?. Nasz? misj? jest zaakceptowa? wybra?stwo przyj?te przez naszych praojc?w i pod??a? ich ?ladami, s?uchaj?c s??w Boga i ?wiec?c Jego ?wiat?em na ?wiat.