Parsza Wajakel – Pekudei

Parsza Wajakel – Pekudei

Podw?jn? Parsza Wajakel – Pikudei ko?czymy w tym tygodniu czytanie Ksi?gi Wyj?cia. W poprzednich trzech tygodniach przekazywane by?y bardzo szczeg??owe instrukcje dotycz?ce budowy Namiotu Spotkania, Dzieci Izraela zgrzeszy?y i grzech z?otego cielca zosta? im wybaczony. W tym tygodniu odbywa si? dok?adne liczenie wszystkich dar?w, kt?re przynios?y Dzieci Izraela. Opisano tak?e, w jaki dok?adnie spos?b ka?dy z nich zosta? wykorzystany przy budowie Miszkanu. Po co te wszystkie szczeg??y? Dlaczego po prostu nie powiedzie?, ?e zrobili to, czego si? po nich spodziewano?

Wszyscy, niezale?nie od tego, gdzie jeste?my, uczestniczymy teraz w narodowym projekcie, kt?ry wymaga od ka?dego z nas wniesienia jak najwi?kszego wk?adu. Cho? mo?e nie rozumiem, jak? rol? odgrywa m?j konkretny wk?ad w szerszej perspektywie, i tak musz? go zrealizowa?. Najwi?kszym niebezpiecze?stwem jest teraz poczucie, ?e w zasadzie nie trzeba si? tym przejmowa?, poniewa? inni z pewno?ci? nie b?d?. Ale wtedy ca?y projekt si? zawali. W tym tygodniu B!g pokazuje nam, ?e nawet po niepodporz?dkowaniu si? bezpo?redniej instrukcji od B!ga, Dzieci Izraela by?y w stanie si? zjednoczy? i wype?ni? swoje zobowi?zanie – ka?de z osobna i wszyscy razem. Teraz tak?e ka?dy z nas musi do?o?y? swoj? cegie?k? do projektu ochrony siebie i ca?ego spo?ecze?stwa. Tak jak budowa Miszkanu s?u?y nam dzisiaj jako inspiracja, niech nasze obecne dzia?ania b?d? natchnieniem do wprowadzania innych zmian, o kt?re upomina si? ten ?wiat.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua