Paraszat Tazria

Paraszat Tazria

Tazria to dziwna Parsza. Jest pierwsz? Parsz?, kt?ra nie koncentruje si? wok?? Miszkanu. Jej tematem s? ludzie, kt?rzy z powodu r??nych manifestacji fizycznych zmieniaj? stan rytualnej czysto?ci. Mamy dwa przyk?ady w naszej Parszy – kobieta, kt?ra urodzi?a, i osoba, kt?ra cierpi na carat. Dwa przyk?ady, kt?re nie mog? si? bardziej r??ni?. Du?a cz??? tekstu po?wi?cona jest sposobom wykorzystywania r??nych fizycznych dolegliwo?ci do diagnozowania duchowego caratu. Na pocz?tku tekstu mamy fizyczny akt porodu zmieniaj?cy stan duchowy kobiet, kt?re urodzi?y. Parsza zajmuje si? wi?c dwoma r??nymi przypadkami duchowej nieczysto?ci. Jedna jest wynikiem micwy bycia p?odnym, rozmna?ania si?, a druga jest rezultatem grzechu plotkowania.

           Dla tych z nas, kt?rzy d??? do osobistego rozwoju, duchowa czysto?? jest g??wnym celem. Nasza Parsza opisuje dwa sposoby, w jaki mo?na t? czysto?? utraci? ? poprzez dodanie czy powi?kszenie ?wiata, albo sprofanowanie go. Duchowa nieczysto?? odsuwa nas od Miszkanu i od dost?pu do obecno?ci B!ga, niezale?nie od tego, jak zosta?a przez nas ?uzyskana?. Przes?aniem Parszy Tazrija jest to, ?e powinni?my by? mniej zmartwieni tym, w jakim miejscu si? znajdujemy, a bardziej tym, jak tu dotarli?my. Kobieta, kt?ra w?a?nie urodzi?a, jest r?wnie nieczysta jak m??czyzna, kt?ry cierpi na carat za plotkowanie. Jednak ona sta?a si? nieczysta podczas budowania ?wiata, a on osi?gn?? nieczysto?? niszcz?c ?wiat.