Parasza Ki Tece – Zmagania z ciemno?ci?

Parasza Ki Tece – Zmagania z ciemno?ci?

Trudno mi s?ucha? wiadomo?ci. Gdy niekt?rzy pog?a?niaj? d?wi?k, aby us?ysze?, co dzieje si? w naszym kraju, ja ?ciszam, aby uciec od codziennych informacji. Dlaczego? Trudno mi s?ucha? nie tyle o zagro?eniu naszego istnienia ? terrory?ci ze wszystkich stron, ataki ze strony innych pa?stw ? tego si? spodziewam i rozumiem dlaczego jeste?my szkalowani, prze?ladowani i atakowani. To przecie? wyja?niaj? mi s?owa Tory z naszej paraszy, kt?re zarazem sprawiaj?, ?e istniejemy, ale r?wnie? jeste?my prze?ladowani:

?Dzi? Pan, B?g tw?j, rozkazuje ci wykona? te prawa i nakazy. Strze? ich, pe?nij z ca?ego swego serca i z ca?ej duszy. Dzi? uzyska?e? to, ?e Pan ci powiedzia?, i? b?dzie dla ciebie Bogiem, o ile ty b?dziesz chodzi? Jego drogami, strzeg? Jego praw, polece? i nakaz?w oraz s?ucha? Jego g?osu. A Pan uzyska? to, ?e? ty dzi? obieca? by? ludem stanowi?cym szczeg?ln? Jego w?asno??, jak ci powiedzia?, aby? zachowywa? Jego wszystkie polecenia.?On ci? wtedy wywy?szy we czci, s?awie i wspania?o?ci ponad wszystkie narody, kt?re uczyni?, aby? by? ludem ?wi?tym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedzia?? (Dwarim 26:17-19).

Read more