?WI?TOWANIE “NOWEGO ROKU DRZEW”

?WI?TOWANIE “NOWEGO ROKU DRZEW”

?ydowskie ?wi?to Tu BiSzwat znane jest r?wnie? jako ?Nowy Rok drzew?. Podczas ?wi?towania w Izraelu i na ca?ym ?wiecie ludzie ciesz? si? r??nymi owocami – zw?aszcza tymi, kt?re nale?? do siedmiu gatunk?w Izraela (wymienionych w Torze). Innym powszechnym zwyczajem Tu BiSzwat jest sadzenie drzew. Jest to przes?anie dla przysz?ych pokole?, kt?re doceni? nasze dzisiejsze dokonania za kilkadziesi?t lat. Dbanie o natur? jest obowi?zkiem ?ydowskim na r?wni z nauk? Tory i modlitw?.

Nasze spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie podczas ?wi?towania. Zobaczcie zdj?cia:

Spo?eczno?? Chazon Ish w Chile:

Spo?eczno?? Bnei Menasze w Mizoram:

Spo?eczno?? Shaar Haszamayim w Guatemali:

Spo?eczno?? Beit Toldot w Guayaquil, w Ecuadorze:

I nawet studenci z naszego Machon Milton w Jerozolimie:

Armenia, Salwador

Ki Tawo

Ki Tawo

Tytu? Parszy w tym tygodniu – ?Kiedy wejdziesz? – odnosi si? do chwili, gdy Nar?d Izraela wkracza do Ziemi Izraela i bierze j? w posiadanie. Nast?pnie rozpoczyna si? przynoszenie do ?wi?tyni Bikkurim – pierwszych dojrza?ych owoc?w z naszych p?l i sad?w – i ofiarowanie ich kap?anom. Najwa?niejsz? cz??ci? tej ceremonii jest deklaracja ?Arami Oved Avi?. Przepraszam, ?e nie t?umacz? jej z hebrajskiego, nie potrafi? tego zrobi?. To bardzo interesuj?ca kombinacja s??w i nasi komentatorzy do dzi? nie uzgodnili jej dos?ownego, ani tym bardziej przeno?nego znaczenia.

Studiuj? Tor? od trzydziestu pi?ciu lat. Nasz nar?d robi to od ponad trzech tysi?cy trzystu lat. I wci?? s? w Niej fragmenty, kt?re czekaj? na pe?ne zrozumienie. Tora jest nam bliska, jest naszym dziedzictwem, poniewa? zawiera historie i prawa, kt?re definiuj? nasze ?ycie. Tora jest moim domem, poniewa? znajduj? si? w niej cz??ci, kt?re s? ciekawe i wci?? niewyja?nione. Czuj? si? komfortowo tylko w miejscu, kt?re samo w sobie zmienia si? i rozwija. Fragment Parszy, kt?rego nie umiem przet?umaczy? to w?a?nie miejsce, gdzie odnajduj? w Torze sw?j dom. Nie dlatego, ?e je znam, ale dlatego, ?e bez wzgl?du na to jak bardzo b?d? stara? si? je zrozumie?, pozostanie zawsze niewyt?umaczalne.

Szabat Szalom!

Chatima v?Ketiva Tova!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua