Paraszat Waera

W tym tygodniu Moj?esz po raz kolejny staje przed Faraonem, ale tym razem ma w zanadrzu sztuczk?, naprawd? czadow? sztuczk?. Ale super, ?e B!g pokaza? mu j? przy gorej?cym krzaku tydzie??temu. Wtedy laska Moj?esza zamieni?a si? w NaCHaSZ – po hebrajsku to w??. W tym tygodniu laska Aarona zmienia si? w TaNiN. Raszi twierdzi, ?e… Read More Paraszat Waera

Parsza Wajigasz

Zosta?a nam tylko jedna Parsza w ksi?dze Bereszit i, szczerze m?wi?c, zaczynam ju? za ni? t?skni?. Opowiada ona g??wnie histori? trzech Praojc?w i czterech Pramatek, dlatego nazywana jest ?Sefer Hajaszar? – Ksi?ga Prostej Linii. Parsza z przysz?ego tygodnia jest jakby zamkni?ciem, pos?owiem. Oznacza to, ?e Parsza w tym tygodniu jest w zasadzie ostatnim rozdzia?em opowie?ci… Read More Parsza Wajigasz

Parsza Wajeszew

Pod koniec Parszy z ostatniego tygodnia, Tora d?ugo i szczeg??owo wymienia potomstwo Esawa. Przekaz jest jasny – Esaw nie b?dzie ju? cz??ci? naszej opowie?ci. Ca?a uwaga skupia si? teraz na Jakubie i jego rodzinie. Jakub te? to rozumie. Wraca do Ziemi Izraela, kt?r? opuszcza jego brat. Spotkali si?, a potem ka?dy poszed? w swoj? stron?.… Read More Parsza Wajeszew

Paraszat Behalotcha

W tym tygodniu dzieci Izraela zako?czy?y odpoczynek na Synaju. Po up?ywie niemal roku rozpoczynaj? swoj? pierwsz? podr?? jako nar?d. Rok sp?dzony na Synaju pe?en by? dzia?a?, kreatywno?ci, grzechu i przebaczenia. Spotkali?my B!ga i dostali?my Tor?. Pope?nili?my grzech ba?wochwalstwa w postaci z?otego cielca i odpokutowali?my za niego. Zbudowali?my i po?wi?cili?my Namiot Wyznaczonych Czas?w. Ka?de plemi? sta?o… Read More Paraszat Behalotcha