Paraszat Bo

Następuje ósma i dziewiąta plaga.  Przed dziesiątą plagą, czyli śmiercią pierworodnych, nadane są micwy Korban Pesach i Maca.  Pierworodni umierają.  Żydzi zostają wysłani z Egiptu.  Micwy zostają nadane, aby upamiętnić doniosłe wydarzenie Wyjścia z Egiptu. Alija (10:1-11) Ósma plaga: szarańcza.  Mojżesz i Aron przybywają do Faraon: szarańcza roi się, zjadając całą roślinność pozostałą po gradobiciu. … Read More Paraszat Bo

Dwie tony macy zosta?y wys?ane z Izraela do spo?eczno?ci ?ydowskich w Polsce.

?ydowskie spo?eczno?ci w Polsce w tym tygodniu otrzyma?y specjaln? przesy?k? akurat na ?wi?to Pesach ? dwie tony macy z Izraela, kt?re zawieraj? 1.692 pude?ek Matzot Aviv wraz z 90 pude?kami ze specjaln? mac? szmur? robion? mechanicznie (?strze?on??) oraz 45 pude?kami macy robionej r?cznie. Po tym jak tak? pro?b? do Shavei Israel wystosowa? naczelny rabin Polski… Read More Dwie tony macy zosta?y wys?ane z Izraela do spo?eczno?ci ?ydowskich w Polsce.

Dwar Tora na Pesach

Jaka jest r??nica pomi?dzy Polakami ?ydami a Polakami Katolikami? Katolicy lubi? je?? mac?. Wszyscy wiemy, co ?wi?tujemy podczas pierwszego dnia ?wi?ta Pesach ? wyzwolenie spod egipskiej niewoli. A co zatem ?wi?tujemy w ostatnie, ?wi?teczne dni Pesach? Maca reprezentuje wolno??, mo?emy zaobserwowa? to wyra?nie w modlitwie Musaf podczas Pesach, gdzie Pesach jest nazywany zar?wno ?wi?tem Macy,… Read More Dwar Tora na Pesach

Pierwsza Pesach dla Bnei Menasze

Osobiste ?Dayenu? plemienia Bnei Menasze Nasz Bo?e i Bo?e naszych przodk?w! Zes?a?e? Shavei Israel, aby nam pom?g?. “To by nam wystarczy?o”. Ustanowi?e? o?rodki badawcze w Indiach. “To by nam wystarczy?o”. Wys?a?e? swoich ludzi, ?eby nas poznali. “To by nam wystarczy?o”. Przygotowa?e? visy wyjazdowe dla nas. “To by nam wystarczy?o”. Przywiod?e? nas do Ziemi ?wi?tej. “To… Read More Pierwsza Pesach dla Bnei Menasze