Spo?eczno?ci Shavei Israel na ca?ym ?wiecie obchodz? Chanukah

Spo?eczno?ci Shavei Israel na ca?ym ?wiecie obchodz? Chanukah

Chanuka – ?wi?to ?wiate? – jednoczy ?yd?w na ca?ym ?wiecie dzi?ki magicznej atmosferze rado?ci, nadziei i poczucia cudu. Cieszmy si? razem patrz?? jak ma?e i du?e spo?eczno?ci obchodzi?y ?wi?to w r??nych cz??ciach ?wiata.

Zaczniemy od Indii, gdzie Bnei Menasze z lokalnych stan?w Manipur i Mizoram zbieraj? si?, aby zapali? ?wiece Chanukah.

Manipur

Mizoram

Podczas gdy wi?kszo?? Subbotnik?w czyli ?yd?w z by?ego Zwi?zku Radzieckiego wci?? ?wi?tuje Chanuk? w diasporze, jest te? grupa tych, kt?rzy ju? zrobili alij? i mieszkaj? w Izraelu. Beit Szemesz, gdzie mieszka wi?kszo?? cz?onk?w grupy, odwiedzi? rabin Szlomo Zelig Avrasin ze swoim wyj?tkowym wyk?adem.

Ukryci ?ydzi w Polsce brali udzia? w zaj?ciach organizowanych dla nich przez rabina Aviego Baumola w Krakowie i rabina Dawida Szychowskiego w ?odzi.

?odzi

Krakowie

Rabin Elize Salas, wys?annik Shavei Israela w Salwadorze, podzieli? si? z nami tak?e zdj?ciami jego spo?eczno?ci, oraz kilkoma fotografiami spo?eczno?ci Hondurasu i Gwatemali, z kt?rymi jest r?wnie? w kontakcie.

Armenia

Beit Israel, San Salvador

Gwatemala

Honduras

Kolumbia

Chile

W ko?cu, rabin Avraham Latapiat z Chile przes?a? nam zdj?cia swojej spo?eczno?ci, kt?ra ro?nie? jak poprzednie ?wi?towa?a uroczy?cie.

?ydowska Telewizja Internetowa SZALOM.TV ? pierwsza taka inicjatywa w Polsce

?ydowska Telewizja Internetowa SZALOM.TV ? pierwsza taka inicjatywa w Polsce

Szalom.tv jest pierwsz? w Polsce ?ydowsk? Telewizj? Internetow? pochodz?c? z ?odzi – miasta o d?ugiej tradycji filmowej. Telewizja jest prowadzona przez profesjonalist?w ? osoby ze spo?eczno?ci ?ydowskiej znaj?cej dobrze poruszane tematy oraz przez filmowc?w z wieloletnim do?wiadczeniem.

Read more