Krypto-Żyd odkrywa swoje dziedzictwo

Krypto-Żyd odkrywa swoje dziedzictwo

Zawsze wiedziałem, że moja rodzina ma żydowskie korzenie. Powiedział mi o tym mój dziadek, jeden z niewielu pozostałych Żydów w Portugalii. Mieszkał w regionie Detrás das Montanhas w Belmonte. Dzięki temu nasza rodzina podtrzymywała tradycje i powtarzała znane opowieści – zwyczaje krypto-Żydów, którzy pozostali na Półwyspie Iberyjskim. Wszystko, co zostało mi przekazane, zostało również potwierdzone testem DNA, który prześledził moje żydowskie dziedzictwo genetyczne. Testy pokazały mi, że nie tylko zeznania mojego dziadka były prawdziwe, ale odkryłam poza bezpośrednim sefardyjskim rodowodem mojej mamy, że mam także żydowskie korzenie ze strony ojca.

To był dobry punkt wyjścia do powrotu do moich żydowskich korzeni. Jednak nie tylko z powodu poszukiwania dziedzictwa moich przodków podjąłem decyzję o przyjeździe do Izraela, a później o rozpoczęciu procesu wspomaganego przez Shavei Israel. Bycie Żydem to coś więcej niż szukanie tożsamości, to zrozumienie, że twoja dusza jest połączona z ludźmi i ich B-giem i że nie ma innego miejsca na świecie, do którego pasujesz, jeśli nie jako Żyd, żyjący życiem Tory. Na szczęście w Izraelu udało mi się rozpocząć proces, za którym tęskniłem. Jestem tu od dwóch i pół roku, a w 2020 oficjalnie rozpocząłem swój formalny proces konwersji na judaizm poprzez program konwersji Machon Milton (wspólny program z Shavei Israel i RCA).

Przez cały czas byłem pod opieką organizacji, która do ostatniego dnia pomagała w całej biurokracji. Naprawdę wierzę, że wszyscy zaangażowani w ten projekt są jak partnerzy z B-giem, boskimi współwysłannikami, którzy urzeczywistniają słowa proroków – potomków Abrahama pochodzących z czterech stron świata i ponownie łączących się z narodem żydowskim i Ziemią Obiecaną Izraela.
Jestem pełen radości i mam nadzieję, że będę żył pełnym życiem Tory i micwot jako część narodu żydowskiego.

Icchak De Oliveira, Brazylia => Izrael 2020

Koszerne wino w Portugalii

Koszerne wino w Portugalii

Yitzchak De Oliveira jest naszym przedstawicielem w Portugalii i odpowiada za ?Dom Anusim? Shavei Israel w mie?cie Belmonte.

Niedawno Yitzchak uzyska? certyfikat nadzorcy kaszrutu i uczestniczy? w procesie produkcji, a ostatecznie w prezentacji nowego wina Castelo Rodrigo.

W listopadzie winiarnia Cooperativa Figueira de Castelo Rodrigo rozpocz??a produkcj? koszernego wina z certyfikatorem Tam Kosher z Izraela. Dwadzie?cia pi?? tysi?cy butelek czerwonego wina zosta?o wyprodukowanych z rodzimych winogron, ale z powodu COVID 19 do niedawna nie mo?na ich by?o butelkowa?. Teraz, we wsp??pracy z Izb? Miejsk? Figueira de Castelo Rodrigo i Aldeas Hist?ricas de Portugal, wino zosta?o ostatecznie wprowadzone do historycznego miasta Castelo Rodrigo.

Rabin Elisha Salas, kt?ry s?u?y? spo?eczno?ci Bnei Anusim w Portugalii jako wys?annik Shavei Israel, by? odpowiedzialny za nadz?r nad produkcj? wina, a Icchak pomaga? mu jako dodatkowy nadzorca w tym procesie. Niestety rabin Salas nie m?g? uczestniczy? w prezentacji z powodu swoich podr??y.

Z wielk? przyjemno?ci? w pokazie uczestniczy? Ytzjak, dyrektor winiarni D. Antonio Madeira oraz prezes Izby Miejskiej.

?DZIEWCZYNA Z LIZBONY? JU? DOST?PNA W J?ZYKU ANGIELSKIM!

?DZIEWCZYNA Z LIZBONY? JU? DOST?PNA W J?ZYKU ANGIELSKIM!

Kilka miesi?cy temu w Centrum Maani Shavei Israel odby?o si? seminarium po?wi?cone ?yciu i osobowo?ci Dony Gracii Mendes Nasi, jednej z najbogatszych i najwybitniejszych kobiet ?ydowskich w renesansowej Europie.

Podczas wyk?adu prelegent, pan Guiora Barak, przedstawi? swoj? now? ksi??k? ?Gracia z Lizbony?, opowiadaj?c? histori? wczesnych lat m?odo?ci Dony Graci, kt?rej rodzina zosta?a przymusowo nawr?cona na chrze?cija?stwo. Akcja dzieje si? na tle wydarze?, kt?re dotkn??y spo?eczno?ci ?ydowskie w Hiszpanii i Portugalii przed i po wyp?dzeniu w 1492 r.

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e ksi??ka Baraka jest teraz dost?pna w j?zyku angielskim! Mo?esz j? zam?wi? tutaj na Amazon.

YTZJAK L?PEZ DE OLIVEIRA: OSOBISTA HISTORIA

YTZJAK L?PEZ DE OLIVEIRA: OSOBISTA HISTORIA

Za ka?d? histori? kryje si? wyj?tkowa osobowo??, bez kt?rej ta historia by nie zaistnia?a. Centrum Shavei Israel w Belmonte w Portugalii nie jest wyj?tkiem. Osob? stoj?c? za tym miejscem jest Ytzjak L?pez de Oliveira, kt?ry zarz?dza Casa Anusim. Ytzjak urodzi? si? w A Coru?a w Hiszpanii. Pochodzi z Conversos (zwanego tak?e ?marranos?) z ?A Raia?, granicy portugalsko-hiszpa?skiej. Najpierw wpad? na Centrum Spo?eczno?ci ?ydowskiej Ner Tamid w A Coruna. Potem pozna? swoj? niestabiln? sytuacj? zwi?zan? z pochodzeniem ?ydowski. Wtedy, Ytzjak, architekt krajobrazu z zawodu, zwi?zany ju? wcze?niej z Shavei Israel dzi?ki rabinowi Elizeuszowi Salasowi ze spo?eczno?ci Belmonte w Portugalii postanowi? wr?ci? do judaizmu. Teraz kontynuuje nauk? i poszerza swoj? wiedz? dzi?ki wsparciu Shavei Israel oraz przewodnictwu rabina Salasa. ?M?j dom? – wyja?nia Ytzjak – ?pierwotnie o?rodek Shavei Israel w Belmonte nadal jest miejscem spotka? student?w, kt?rzy wracaj? do korzeni, ?yd?w w drodze, kt?rzy tutaj zawsze zostan? serdecznie powitani podczas szabatu, ?wi?t i ka?dego innego dnia, ludzi, kt?rzy b?d? mogli skosztowa? sefardyjskich przysmak?w, pozna? rodzinne przepisy i nauczy? si? lokalnych piosenek ? wszystko dzi?ki temu, ?e Shavei Israel stara si? zapewni? ka?demu cudown? wizyt??.

Liczba ?ydowskich turyst?w w Portugalii ro?nie!

Liczba ?ydowskich turyst?w w Portugalii ro?nie!

W ci?gu nieca?ych 20 lat liczba ?ydowskich turyst?w odwiedzaj?cych Portugali? przekroczy?a wszelkie oczekiwania. Instytut Portugalskiej Statystyki Narodowej odnotowa? w 2017 roku wzrost z 5 tys. nocleg?w do 105 tys.!

Wynika to z odradzaj?cej si? ?wiadomo?ci ?ydowskich korzeni, kt?ra pojawia si? w du?ej mierze dzi?ki dzia?alno?ci spo?eczno?ci Belmonte, wspieranej od lat przez Shavei Israel. Du?o pisali?my o tym na naszym blogu co przyci?gn??o wiele dodatkowych os?b! To nasz wielki sukces!

Nasz wys?annik, rabin Elisha Salas, udzieli? wywiadu dla portugalskiej telewizji, gdzie m?wi? o spo?eczno?ci Belmonte i jej obchodach ?wi?ta Pesach!? ??zobacz raport