Koszerne wino w Portugalii

Yitzchak De Oliveira jest naszym przedstawicielem w Portugalii i odpowiada za ?Dom Anusim? Shavei Israel w mie?cie Belmonte. Niedawno Yitzchak uzyska? certyfikat nadzorcy kaszrutu i uczestniczy? w procesie produkcji, a ostatecznie w prezentacji nowego wina Castelo Rodrigo. W listopadzie winiarnia Cooperativa Figueira de Castelo Rodrigo rozpocz??a produkcj? koszernego wina z certyfikatorem Tam Kosher z Izraela.… Read More Koszerne wino w Portugalii

?DZIEWCZYNA Z LIZBONY? JU? DOST?PNA W J?ZYKU ANGIELSKIM!

Kilka miesi?cy temu w Centrum Maani Shavei Israel odby?o si? seminarium po?wi?cone ?yciu i osobowo?ci Dony Gracii Mendes Nasi, jednej z najbogatszych i najwybitniejszych kobiet ?ydowskich w renesansowej Europie. Podczas wyk?adu prelegent, pan Guiora Barak, przedstawi? swoj? now? ksi??k? ?Gracia z Lizbony?, opowiadaj?c? histori? wczesnych lat m?odo?ci Dony Graci, kt?rej rodzina zosta?a przymusowo nawr?cona na… Read More ?DZIEWCZYNA Z LIZBONY? JU? DOST?PNA W J?ZYKU ANGIELSKIM!

Liczba ?ydowskich turyst?w w Portugalii ro?nie!

W ci?gu nieca?ych 20 lat liczba ?ydowskich turyst?w odwiedzaj?cych Portugali? przekroczy?a wszelkie oczekiwania. Instytut Portugalskiej Statystyki Narodowej odnotowa? w 2017 roku wzrost z 5 tys. nocleg?w do 105 tys.! Wynika to z odradzaj?cej si? ?wiadomo?ci ?ydowskich korzeni, kt?ra pojawia si? w du?ej mierze dzi?ki dzia?alno?ci spo?eczno?ci Belmonte, wspieranej od lat przez Shavei Israel. Du?o pisali?my… Read More Liczba ?ydowskich turyst?w w Portugalii ro?nie!

Rabin Elisha Salas rozpocz?? prac? w spo?eczno?ci w mie?cie Aliante w Hiszpani

Rabin Elisha Salas, wys?annik “Shavei Israel” w Portugalii, obecnie rozszerza swoj? dzia?alno?? na s?siedni? Hiszpani? – dom dla wielu spo?eczno?ci Bnei Anousim. Od niedawna zacz? wspiera? wsp?lnot? Alicante w codziennych aktywno?ciach. Rabbi Salas i wsp?lnota w Alicante maj? d?ug? histori? wsp?lnej przyja?ni i wsp??pracy. Rabin sp?dza? w mie?cie oko?o 4 dni w miesi?cu ucz?c Tory.… Read More Rabin Elisha Salas rozpocz?? prac? w spo?eczno?ci w mie?cie Aliante w Hiszpani