Rabin Elisha Salas rozpocz?? prac? w spo?eczno?ci w mie?cie Aliante w Hiszpani

Rabin Elisha Salas, wys?annik “Shavei Israel” w Portugalii, obecnie rozszerza swoj? dzia?alno?? na s?siedni? Hiszpani? – dom dla wielu spo?eczno?ci Bnei Anousim. Od niedawna zacz? wspiera? wsp?lnot? Alicante w codziennych aktywno?ciach. Rabbi Salas i wsp?lnota w Alicante maj? d?ug? histori? wsp?lnej przyja?ni i wsp??pracy. Rabin sp?dza? w mie?cie oko?o 4 dni w miesi?cu ucz?c Tory.… Read More Rabin Elisha Salas rozpocz?? prac? w spo?eczno?ci w mie?cie Aliante w Hiszpani

?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji

?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji Portugalskie miasto Belmonte odnowi?o i ponownie otworzy?o swoje ?ydowskie Muzeum – najwi?ksze na ?wiecie, kt?re swoja tematyk? po?wi?ca Bnei Anousim ? potomkom ?yd?w, kt?rzy 500 lat temu musieli ukrywa? si? lub przej?? na katolicyzm. Projekt kosztowa? 350 000 ameryka?skich dolar?w, a jego uko?czenie by?o gotowe na coroczne… Read More ?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji

Nowa nauczycielka hebrajskiego w Portugalii

Spo?eczno?? Bnei Anousim w Portugalii ma now? wolontariuszk?, kt?ra zosta?a nauczycielk? hebrajskiego. Poznajcie Shoshan? Hovav. Nauczanie w Portugalii to dla Shoshany pewnego rodzaju powr?t do domu. Jej rodzina ?y?a w tutejszej spo?eczno?ci ?ydowskiej zanim zosta?a wydalona w XV wieku. Siedemdziesi?cioletnia Shoshana przys?a?a nam niezwyk?e rodzinne drzewo rodziny Tzadik?w. Yosef ben Yakov, patriarcha rodziny, urodzi? si?… Read More Nowa nauczycielka hebrajskiego w Portugalii

Portugalia bierze udzia? w ?wiatowym Dniu ?ydowskiej Nauki

W 2010 roku rabin Adin Steinsaltz, kt?rego t?umaczenie Talmudu jest najbardziej znane i kt?re nosi jego imi?, wymy?li? coroczne mi?dzynarodowe wydarzenie: ?wiatowy Dzie? ?ydowskiej Nauki. W tym dniu od roku 2013 uczestniczy r?wnie? ma?a spo?eczno?? Bnei Anousim z Belmonte z Portugalii, kt?r? prowadzi i opiekuje si? wys?annik Shavei Israel rabin Elisha Salas. Tegoroczna impreza skupi?a… Read More Portugalia bierze udzia? w ?wiatowym Dniu ?ydowskiej Nauki