Rabin Elisha Salas rozpocz?? prac? w spo?eczno?ci w mie?cie Aliante w Hiszpani

Rabin Elisha Salas rozpocz?? prac? w spo?eczno?ci w mie?cie Aliante w Hiszpani

Rabin Elisha Salas, wys?annik “Shavei Israel” w Portugalii, obecnie rozszerza swoj? dzia?alno?? na s?siedni? Hiszpani? – dom dla wielu spo?eczno?ci Bnei Anousim. Od niedawna zacz? wspiera? wsp?lnot? Alicante w codziennych aktywno?ciach. Rabbi Salas i wsp?lnota w Alicante maj? d?ug? histori? wsp?lnej przyja?ni i wsp??pracy.

Rabin sp?dza? w mie?cie oko?o 4 dni w miesi?cu ucz?c Tory. Za ka?dym razem coraz wi?cej uczestnik?w do??cza?o do grupy chc?cej przyj?? ?ydowskie dziedzictwo.

Obserwuj?c rosn?ce zainteresowanie nauk? Tory i odrodzeniem ?ydowskiego ?ycia religijnego w regionie, przewodnicz?cy lokalnej gminy zwr?ci? si? do spo?eczno?ci ?ydowskich w Hiszpanii o pomoc, kt?ra pozwoli?a Rabbiemu Salasowi po?wi?ci? wi?cej czasu na prac? w Alicante.

Odt?d rabin b?dzie co miesi?c sp?dza? tydzie? w tym mie?cie. Jego plany obejmuj? nauczanie Tory i ?ydowskiej tradycji, a tak?e organizowanie wszelkiego rodzaju wydarze?.

“Shavei Israel” ?yczy powodzenia Rabbiego Salasowi i Siyata Dishmaya w nowej dziedzinie jego dzia?alno?ci. Ch?tnie b?dziemy ?ledzi? wiadomo?ci o rozwoju i poprawie ?ycia ?ydowskiego w Alicante. Zapraszamy r?wnie? do obejrzenia fotografii:

?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji

?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji

?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji Portugalskie miasto Belmonte odnowi?o i ponownie otworzy?o swoje ?ydowskie Muzeum – najwi?ksze na ?wiecie, kt?re swoja tematyk? po?wi?ca Bnei Anousim ? potomkom ?yd?w, kt?rzy 500 lat temu musieli ukrywa? si? lub przej?? na katolicyzm. Projekt kosztowa? 350 000 ameryka?skich dolar?w, a jego uko?czenie by?o gotowe na coroczne Europejskie Dni Kultury ?ydowskiej, kt?re odby?y si? we wrze?niu.

“Mo?na powiedzie?, ?e jest to zupe?nie nowe muzeum i jeste?my pewni, ?e stanie si? punktem odniesienia dla kultury sefardyjskiej” – powiedzia? agencji informacyjnej Lusa burmistrz Belmonte, Ant?nio Dias Rocha. ?”Celem zwiedzania i ogl?dania jest, aby odwiedzaj?cy mogli zrozumie? w jaki spos?b ?ydom uda?o si? pozosta? w Belmonte tak wiele lat?. Muzeum zosta?o za?o?one 12 lat temu. Opr?cz nowych interaktywnych eksponat?w znajduje si? obecnie zrekonstruowane mury oraz fragmenty opowie?ci spo?eczno?ci ?ydowskiej Belmonte. Muzeum liczy, ?e przyci?gnie 100 000 odwiedzaj?cych rocznie. Read more

Nowa nauczycielka hebrajskiego w Portugalii

Nowa nauczycielka hebrajskiego w Portugalii

Spo?eczno?? Bnei Anousim w Portugalii ma now? wolontariuszk?, kt?ra zosta?a nauczycielk? hebrajskiego. Poznajcie Shoshan? Hovav. Nauczanie w Portugalii to dla Shoshany pewnego rodzaju powr?t do domu. Jej rodzina ?y?a w tutejszej spo?eczno?ci ?ydowskiej zanim zosta?a wydalona w XV wieku.

Siedemdziesi?cioletnia Shoshana przys?a?a nam niezwyk?e rodzinne drzewo rodziny Tzadik?w. Yosef ben Yakov, patriarcha rodziny, urodzi? si? oko?o roku 1075 w andaluzyjskim mie?cie Cordoba, dzi? we wsp??czesnej Hiszpanii. By? rabinem, filozofem i poet?, kt?ry otrzyma? imi? rodzinne, Tzadik – czyli sprawiedliwo?? – od chrze?cijan lokalnych, kt?rzy nazywali go “Justo” lub “cz?owiekiem sprawiedliwo?ci”.

Hovav przebada?a potomstwo rodziny Tzadik?w przez wiele region?w i miast – Amsterdam, Bagdad, Turcj? i osad? ?ydowsk? pod panowaniem otoma?skim w Jerozolimie. Pisa?a o tym w ksi??ce “Kszta?t ziemi” Rivki Rubin (Wydawnictwo Yad Ben-Zvi). Read more

Portugalia bierze udzia? w ?wiatowym Dniu ?ydowskiej Nauki

rabbi-steinsaltzW 2010 roku rabin Adin Steinsaltz, kt?rego t?umaczenie Talmudu jest najbardziej znane i kt?re nosi jego imi?, wymy?li? coroczne mi?dzynarodowe wydarzenie: ?wiatowy Dzie? ?ydowskiej Nauki. W tym dniu od roku 2013 uczestniczy r?wnie? ma?a spo?eczno?? Bnei Anousim z Belmonte z Portugalii, kt?r? prowadzi i opiekuje si? wys?annik Shavei Israel rabin Elisha Salas.

Tegoroczna impreza skupi?a si? na temacie “Pod tym samym niebem – Ziemia jest pe?na Twych stworze?.” Ten cytat jest fragmentem, kt?ry pochodzi z Ksi?gi Psalm?w (104: 24) i jest jednym z wielu wzmianek w tekstach ?ydowskich na temat pi?kna i ogromu ?wiata i natury. Read more