Paraszat Chaje Sara

Paraszat Chaje Sara

Jedno z klasycznych pyta? pojawiaj?cych si? podczas czytania naszej Parszy dotyczy dwukrotnego zapisania historii Eliezera. Eliezer, s?uga Abrahama, wyrusza do Aram, by znale?? ?on? dla Izaaka. Modli si? o pomoc i spotyka Rebek?. I to jest w?a?nie ona. Nast?pnie poznaje jej rodzic?w i powtarza im ca?? histori?. Dlaczego Tora odnotowuje obydwie relacje? Jaka jest warto?? tego powt?rzenia, jakie niesie ono znaczenie? W modlitwie Szma, s?owo, kt?re t?umaczone jest jako studiowanie Tory brzmi WaSZinaNtam. Korze? tego s?owa to SZeNi – dwa. Studiowanie Tory to praktyka powtarzania. Historia Eliezera jest powt?rzona, by podkre?li? znaczenie repetycji. Musimy powtarza? nasze historie. Je?li nie b?dziemy tego robi?, one z pewno?ci? znikn?.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?umaczenie: Jojo Wrze?niowska