Bnei Menasze w Indiach są ofiarami przemocy etnicznej

Bnei Menasze w Indiach są ofiarami przemocy etnicznej

Shavei stworzyło Centrum Pomocy dla pozbawionych domów Bnei Menasze.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni trwającym konfliktem etnicznym w Manipurze w Indiach, który dotknął społeczność Bnei Menashe w tym regionie.

W ciągu ostatnich kilku tygodni, od wybuchu przemocy między plemionami Meitei i Kuki, łącznie 292 rodzin Bnei Menashe (w tym 1,190 mężczyzn, kobiet i dzieci) zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a większość z nich znalazła się w skrajnej nędzy.

W dystrykcie Churachandpur w południowym Manipurze, Shavei Israel otworzyło ośrodek pomocy dla 140 rodzin (spośród 292), które znalazły tam schronienie. Zorganizowaliśmy tym rodzinom tymczasowe schronienie oraz rozdawaliśmy paczki z żywnością zawierającą ryż, soczewicę, warzywa i inne podstawowe artykuły. Dodatkowo, dostarczyliśmy pieluchy i mleko modyfikowane dla rodziców z niemowlętami, lekarstwa dla chorych i starszych osób, oraz zakupiliśmy odzież, taką jak koszule, spodnie, bieliznę itp., ponieważ wielu uchodźców zostało zmuszonych do ucieczki, pozostawiając wszystkie swoje dobra.

Pozostałe 152 rodziny uchodźców Bnei Menashe (spośród 292) rozproszone są w trzech innych miejscach, i Shavei pomaga im wszystkim. W Kangpokpi, Manipur, pomagamy 17 rodzinom; w mieście granicznym Moreh udzielamy pomocy 90 rodzinom; a w sąsiednim stanie Mizoram, gdzie 45 rodzin Bnei Menashe uciekło z Manipuru, również im pomagamy.

Chaotyczna sytuacja stwarza wiele wyzwań dla personelu Shavei w Manipurze, ale pracują oni bezustannie, aby pomóc jak największej liczbie osób. Ta operacja pochłania znaczne środki finansowe, ponieważ wydajemy ponad 10,000 dolarów tygodniowo (czyli 5 dolarów dziennie na rodzinę), aby pomóc uchodźcom w tej kryzysowej sytuacji.

Będziemy nadal wysyłać pomoc dla rodzin dotkniętych tymi wydarzeniami. Prosimy dołączcie do nas w niesieniu pomocy tym Żydom z Bnei Menashe w tym niezwykle trudnym czasie, gdy nadal są zagrożeni. Nasi bracia i siostry w Indiach potrzebują naszej pomocy!

Możesz pomóc wpłacając na Shavei Israel. Pod “choose project” czyli “wybierz projekt”, proszę wybierz myszką “Bnei Menashe”

Parsza Wajera

Parsza Wajera

Wajera to historia przemocy, traumy i wykorzystania. Ka?de z czworga dzieci, kt?re pojawiaj? si? w naszej Parszy, jest ofiar? traumatycznego wydarzenia. A wydarzenia te s? efektem niespotykanej w swojej skali przemocy. Na pocz?tku Parszy B!g os?dza, skazuje i wykonuje wyrok na Sodomie. Zr?wnanie miasta z ziemi?, cho? zgodne z prawem i sprawiedliwe, poci?ga za sob? lawin? strasznych wydarze?, kt?re niemal unicestwiaj? nowopowstaj?cy nar?d Izraela.

Tu? przed spuszczeniem deszczu ognia i siarki na Sodom?, B!g wyprowadza Lota i jego dwie c?rki ze skazanego na zag?ad? miasta. Trafiaj? do jaskini w g?rach, przekonani, ?e ca?y ?wiat zosta? zniszczony. Samotne i przera?one, ale pe?ne najczystszych intencji siostry, upijaj? swojego ojca i wchodz? z nim w kazirodcz? relacj?. Nasi M?drcy oczyszczaj?c dziewcz?ta z zarzut?w uwiedzenia ojca, pot?piaj? Lota za bycie uwiedzionym. Trauma, kt?rej do?wiadczy? podczas zniszczenia Sodomy zamieni?a jego cynizm w tward? jak g?az oboj?tno?? wobec wszystkich, nawet w?asnych c?rek. W ten spos?b przemoc, kt?ra zniszczy?a Sodom? si?gn??a po dwie kolejne ofiary.

Nast?pnie Hagar i Izmael zostaj? wygnani z domu Abrahama. Hagar gubi si?, ko?czy jej si? woda, porzuca chorego syna pod drzewem. Ratuj? j? anio?owie, wskazuj?c studni?. Hagar opuszcza syna, gdy ten potrzebuje jej najbardziej. To lekcja, kt?r? wyci?gn??a z zag?ady Sodomy – B!g opu?ci? niegodziwych, wi?c ona opu?ci?a syna. Izmael prze?y?, ale ?miertelna oboj?tno??, kt?r? okaza?a mu matka, staje si? jego modus operandi. Jest wojownikiem i my?liwym, oboj?tnym na b?l innych. Trauma zniszczenia Sodomy tworzy ofiar?, kt?ra staje si? katem.

Na ko?cu mamy Abrahama i Izaaka. B!g wysy?a Abrahama w trzydniow? podr??, kt?ra ma by? zwie?czona ofiarowaniem jego syna. Po b?aganiach o ocalenie Sodomy i poniesieniu kl?ski, zag?ada Sodomy uczy Abrahama, ?e czasami zab?jstwo jest planem B!ga. Trauma zniszczenia Sodomy lada moment poch?onie kolejn? ofiar?. Izaak le?y ju? na o?tarzu. Wtedy pojawia si? anio?, wys?annik B!ga, i przerywa to wszystko. B!g zatrzymuje proces, kt?ry sam zainicjowa?.

Parsza Wajera zawiera dwie podstawowe lekcje na temat przemocy i traumy. Po pierwsze, trauma jest wynikiem ka?dej przemocy, bez wzgl?du na to, czy ma ona swoje prawne umocowanie i usprawiedliwienie, czy nie. Niezale?nie od powodu, rezultat jest zawsze destrukcyjny. Po drugie, obowi?zkiem ka?dego ?yda, a przede wszystkim rodzic?w, jest podejmowanie takich dzia?a?, by trauma nie by?a przenoszona na kolejne pokolenie. Zbrodnie pope?nione przeciwko dzieciom w tej Parszy, a? po dzi? dzie? niszcz? ?ycia dzieci na ca?ym ?wiecie. B!g wys?a? swojego anio?a, by ochroni? Izaaka, teraz wysy?a nas.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

T?um. Jojo Wrze?niowska