?ydowski symbolizm w Cattolica di Stilo

?ydowski symbolizm w Cattolica di Stilo

Pomnik narodowy Cattolica di Stilo (bizantyjski ko?ci?? w po?udniowych W?oszech) nie przestaje zaskakiwa?. Jest reprezentatywny dla historycznego, kulturowego i artystycznego kontekstu, kt?re nale?? do ca?ej naszej ukochanej Kalabrii.

Na fresku z Cattolica di Stilo w prowincji Reggio Calabria wida? r?wnie? pewn? symbolik?. To ?Rotella? – symbolika narzucana ?ydom mieszkaj?cym w Europie w ?redniowieczu, a dok?adnie od 1215 r. Badania na ten temat opublikowa? 18 wrze?nia 2020 r. Brenner Editore w tomie ??ydowska symbolika w Cattolica di Stilo?.

Niniejsza publikacja jest wynikiem syntezy studi?w nad tradycjami ?ydowskimi. Pojawiaj? si? w niej dowody na temat danej symboliki, przedstawione przez dr Pugliese i dr Vincenza Triolo ? badaczy, uczonych i ekspert?w w dziedzinie historii i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dr Triolo podkre?li?, ?e badania by?y ukierunkowane i dog??bne techniczne z wykorzystaniem wyj?tkowej technologii. Sam je zainicjowa? w ramach konserwacji, ochrony i wzmacniania dziedzictwa kulturowego.

Zwr?cenie uwagi na charakterystyczny symbol ?ydowski daje pocz?tek bardzo interesuj?cym wiadomo?ciom, rekonstrukcjom, powi?zaniom, rozwa?aniom i refleksjom na temat obecno?ci ?yd?w na po?udniu W?och w r??nych okresach historycznych, od diaspory po wyp?dzenie ?yd?w w 1541 roku.

Badanie przeprowadzone na ma?ym, ale wa?nym szczeg?le symbolicznym, Rotella Judaica, pomaga podkre?li? kwitn?cy, ale tak?e ciemny okres dla mieszka?c?w terytorium Kalabrii, a zw?aszcza dla ludno?ci ?ydowskiej. W publikacji ?Symbolika ?ydowska w Cattolica di Stilo? poruszane s? tak?e takie zagadnienia, jak: marranizm (?ydzi, kt?rzy pod przymusem zostali konwertowani na chrze?cija?stwo, ale potajemnie praktykowali judaizm), Limpieza de sangre (czysto?? krwi oznaczaj?ca rodowitych chrze?cijan, a nie ?yd?w czy muzu?man?w, kt?rzy przeszli na chrze?cija?stwo) oraz dziedziczenie d?br demo – etno – antropologicznych zainteresowa? kultury i dziedzictwa ?ydowskiego.

Spu?cizn? tradycji ludowych podkre?la ?sze?cienny szczyt? z ?aci?skimi literami ?Accipitotu?, znajduj?cy si? w zbiorach Muzeum Etnograficzno-Folklorystycznego w Palmi (RC), kt?ry przypomina sevivon lub dreidel u?ywany w ?ydowskiej tradycji podczas ?wi?ta Chanuka. Podobny sze?cienny szczyt jest przedmiotem bada? demo – etno – antropologicznych r?wnie? na Sardynii, gdzie obecny jest w tradycji ludowej.

Dzi?ki temu badaniu chcemy coraz wi?cej uwagi po?wi?ci? poszczeg?lnym i wa?nych momentom historii Kalabrii dla coraz dok?adniejszej historycznej rekonstrukcji to?samo?ci, kt?ra stymuluje, od?ywia i wzmacnia pami?? zbiorow?. Wewn?trzna i zewn?trzna warto?? pojawienia si? ksi??ki oraz pow?d jej publikacji to w?a?nie podkre?lenie tego co ostatecznie mo?? o?wietli? nasz? wsp?ln? przysz?? ?cie?k? dla Kalabrii, kt?ra nie przestanie zaskakiwa? swoj? szlachetn? przesz?o?ci? i tysi?cletnim przyk?adem zjednoczenia i syntezy r??nych kultur.

Obecno?? ?yd?w w Kalabrii nale?y uzna? za konstytutywn? dla naszej pami?ci i naszej historii i nie mo?na wykluczy?, ?e si?ga pierwszego wieku naszej ery lub nawet wcze?niej. Wyp?dzenie ?yd?w spowodowa?o m.in. utrat? cywilizacji, post?pu materialnego i duchowego, szkodz?c nie tylko ludno?ci ?ydowskiej, ale ca?ej spo?eczno?ci po?udniowej i kalabryjskiej, czego skutki s? nadal obecne.

Cierpienie ciemnych wiek?w, o kt?rych m?wimy i kt?rych do?wiadczali kalabryjscy ?ydzi, niestety powiela?o si? w r??nych formach podczas uwi?zienia i koncentracji tysi?cy ?yd?w, zw?aszcza cudzoziemc?w i prze?ladowanych politycznie w Ferramonti di Tarsia, podczas tragicznych wydarze? zwi?zanych z faszyzmem. Wiedza staje si? niezb?dna do budowania wsp?lnego dialogu w ramach wzmacniania dziedzictwa kulturowego to?samo?ci, maj?c na celu poszanowanie i wsp??istnienie kultur.

Pog??bienie historycznego znaczenia ?Rotella? Cattolica di Stilo, podkre?lonego w ikonografii ?Dormitio Virginis?, stanowi dzi? niew?tpliwie nowy bodziec do bada? historycznych, a przede wszystkim refleksji. Dlatego z pewno?ci? interesuj?cy tom wzbogaci kalabryjsk? pami?? i kultur? zbiorow?, przenosz?c si? na niezwykle aktualne tematy, takie jak zwi?zek mi?dzy to?samo?ci?, pami?ci? i kultur?, w celu zbudowania nowego humanizmu, kt?ry wie, jak doceni? i wzmocni? bogactwo mniejszo?ci. kultury.

T?umaczenie orygina?u, opublikowane w j?zyku w?oskim w Il Dispaccio

Parsza Lech Lecha

Parsza Lech Lecha

W ubieg?ym tygodniu go?cili?my w Hiszpanii. Studiowa?em tam na uniwersytecie przez jeden semestr. Cho? ju? wcze?niej rozpocz??em podr?? do odkrycia kim jestem, czas sp?dzony w Hiszpanii przyspieszy? zmiany zachodz?ce w moim ?yciu. Zupe?nie o tym zapomnia?em, a? do zesz?ego tygodnia.

Nie by?em tam ca?? wieczno?? i cho? zmieni?a si? waluta, to zdecydowana wi?kszo?? detali pozosta?a bez zmian. Powr?t do miejsca, kt?re wydawa?o si? tak inne, a prawie w og?le si? nie zmieni?o, przypomnia?o mi kim by?em, co zostawi?em za sob? i co jeszcze mam do zostawienia.

Jest w podr??ach moc, by nas zmienia?. Mo?e ona jednak zadzia?a?, gdy b?dziemy gotowi wr?ci? do innego domu ni? ten, kt?ry opu?cili?my. W tym tygodniu Abraham zaczyna podr??, kt?ra zmieni ?wiat. W miar? zyskiwania d?br materialnych, b?dzie traci? rzeczy, kt?re go dotychczas definiowa?y. Zaczyna od utraty domu. Potem, w Egipcie, zabieraj? mu ?on?. Bratanek opuszcza go, by osiedli? si? Sodomie. A na koniec Parszy traci imi? i cz??? swojego cia?a, kiedy po?wi?ca si? przez przymierze obrzezania (Brit Mila). Droga do nas samych u?miecona jest odrzuconymi resztkami tego kim byli?my. Czy mamy w sobie wystarczaj?co du?o odwagi, by to wszystko po prostu zostawi??

Szabat Szalom!

T?um. Jojo Wrze?niowska

Parasza Dwarim – Uczmy si? z grzech?w przesz?o?ci

Parasza Dwarim – Uczmy si? z grzech?w przesz?o?ci

?ydzi s? optymistami; nieustannie patrzymy w przysz?o??, by budujemy nowe ?ycie pr?buj?c poprawi? nasz? rzeczywisto?? z nadziej?, ?e mo?emy stworzy? lepsz? przysz?o??.

Tu w Krakowie zawsze skupiamy si? wok?? motta ?Budowania ?ydowskiej przysz?o??”, dobrze wiedz?c, ?e nasza polska przesz?o??, podczas gdy przez wiele wiek?w by?a pozytywna, XX wiek przyni?s? tak straszn? tragedi? i cierpienie, ?e mogliby?my si? zastanawia?, czy jest jaka? przestrze? i mo?liwo??, aby bra? pod uwag? rozw?j i przysz?o??.

Niemniej jednak to jedyny spos?b, w jaki potrafimy ?y? – patrzymy w przysz?o??, ?nimy, a potem zmieniamy te sny w nasz? rzeczywisto??.

Read more