EMOCJONALNE PO??CZENIE SHAVEIA Z “RAJDEM ?YCIA?

EMOCJONALNE PO??CZENIE SHAVEIA Z “RAJDEM ?YCIA?

Podczas corocznego Festiwalu Kultury ?ydowskiej w Krakowie odby?o si? wiele pi?knych i wa?nych wydarze?.

Mia?y one na celu zachowanie autentycznych osi?gni?? kulturalnych lokalnej spo?eczno?ci ?ydowskiej i podzielenie si? nimi z szerok? publiczno?ci?. Jednym z wyczyn?w by?a “Rajd ?ycia?? – 60-kilometrowa jazda rowerem z Auschwitz do Krakowa.

W tym roku, jak i w poprzednich latach, wys?annik Shavei Israel, rabin Avi Baumol, uczestniczy? w tej przeja?d?ce razem z tr?jk? swoich dzieci.

Zdj?cia dzi?ki uprzejmo?ci JCC Krak?w

Kontynuuj czytanie…

Tw?j dziadek uratowa? mojego dziadka – niezwyk?e spotkanie

Tw?j dziadek uratowa? mojego dziadka – niezwyk?e spotkanie

Przypadkowe spotkanie na tegorocznym Marszu ?ywych wywar?o na mnie g??boki wp?yw. Pozna?em syna osoby, kt?ra uratowa?a ?ycie mojemu dziadkowi.

“Kto ratuje jedno ?ycie, to tak jakby uratowa? ca?y ?wiat”. To stwierdzenie talmudyczne jest szeroko znane i u?ywane do?? cz?sto w ?ydowskim dyskursie. Pierwsza po?owa tego stwierdzenia opisuje moje do?wiadczenia z ubieg?ego tygodnia w Krakowie podczas Marszu ?ywych.

Miszna pyta, dlaczego cz?owiek jest stworzony sam, a nie jako cz??? ca?ej grupy. Odpowied? brzmi: “aby nauczy? nas, ?e osoba, kt?ra wymazuje jedn? dusz?, dzia?a tak, jakby zniszczy?a ca?y ?wiat; osoba, kt?ra ratuje jedno ?ycie, dzia?a tak jakby ratowa? ca?y ?wiat”. Read more

Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!

Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!

Studenci Uniwersytetu Jagiello?skiego na kierunku prawa w Krakowie mieli okazj? wys?ucha? specjalnego wyk?adu na temat halachy (prawa ?ydowskiego), kt?re przygotowa? wys?annik Shavei Israel. Rabin Avi Baumol opowiedzia? w wi?kszo?ci nie?ydowskim polskim studentom o tym czym zajmuje si? Tora, o przykazach i nakazach danych przez Boga oraz tych rabinicznych, o s?dzie i s?downictwie oraz o karach za przewinienia. W wyk?adzie uczestniczy?y 83 osoby.

Miejsce spotkania mia?o szczeg?lne znaczenie. Przed II Wojn? ?wiatow? 31% student?w Uniwersytetu Jagiello?skiego by?o ?ydami. Rabin Baumol po raz pierwszy przemawia? w tym miejscu. Ale na pewno nie ostatni!

Profesorem kursu, kt?ry odby? si? na prawie Uniwersytetu Jagielo?skiego, jest Franciszek Longchamps de Berier, ksi?dz katolicki, polski prawnik i specjalista prawa rzymskiego. De Berier by? pod wra?eniem przem?wienia rabina Baumola i zaprosi? emisariusza Shavei Israel do wyg?oszenia podobnego wyk?adu na mi?dzynarodowej konferencji zorganizowanej przez uniwersyteck? szko?? prawnicz? w przysz?ym roku.

Rabin Baumol zosta? r?wnie? wyk?adowc? go?cinnym w Instytucie Judaistyki w Krakowie.

To Sylvia Sosin nawi?za?a kontakt mi?dzy uniwersytetem a rabinem Baumolem. Sosin jest studentk? prawa i przewodnicz?c? klubu prawniczego na uniwersytecie. A co wa?niejsze dla rabina Baumola, jest r?wnie? wolontariuszk? w Krakowskim JCC, gdzie ucz?szcza na lekcje rabiniczne Tory.

Kilka zdj?? z wygl?du rabina Baumola poni?ej:

“Jestem”. Szko?a w Polsce robi tszuw?

“Jestem”. Szko?a w Polsce robi tszuw?

Abend, Lila? Jestem.

Apfel Fredryka? Jestem.

Bauman Jadwiga? Jestem.

Bauman Irena? Jestem.

Becker Sonia? (lat 7) Jestem.

Binzer, Krystyna? (lat 12) Jestem.

Blumenfeld Bronis?awa? (lat 8) Jestem.

Jestem…

Siedz? w szkole, do kt?rej chodzi 87 uczni?w. Na wezwanie imienia odpowiada kolejna m?oda dziewczyna gotowa na nowy dzie? nauki.? Ale m?ode panienki to nie te dziewczyny sprzed 78 lat, kt?re siedzia?y prawie wiek temu w tych ?awkach. Read more

Nowa ksi??ka wydana przy wsparciu Shavei Israel: Codzienna porcja Tory ? Komentarze rabina Aviego Baumola po polsku

Nowa ksi??ka wydana przy wsparciu Shavei Israel: Codzienna porcja Tory ? Komentarze rabina Aviego Baumola po polsku

W najbli?szych tygodniach zostanie opublikowana nowa ksi??ka z komentarzami dotycz?cymi parsz ? fragment?w Tory czytanych co tydzie?. Ksi??ka, kt?ra zosta?a wys?ana do drukarni zaledwie kilka dni temu, jest zbiorem tygodniowych artyku??w rabina Aviego Baumola, a jej powstanie by?o mo?liwe dzi?ki wsparciu Shavei Israel. Rabin Avi Baumol jest od kilku lat emisariuszem Shavei Izraela dla spo?eczno?ci ?ydowskiej w Krakowie. Bogna Skoczylas, kt?ra t?umaczy?a teksty rabina z angielskiego na polski to studentka mieszkaj?ca w Izraelu i pracuj?ca dla? naszej organizacji. Dodatkowo przewodnicz?cy Shavei Israel Michael Freund napisa? wst?p do “Komentarze do Tory”.

To co pisa? rabin Avi wynika?o z inicjatywy Shavei Israel. ?Bez Shaveja nie by?oby ani tych parsz, ani ca?ej ksi??ki, ani te? wielkiego wsparcia jakie dostaj? ?ydzi w Polsce? – m?wi rabin.? Ksi??ka zostanie wydana przez wydawnictwo Austeria. Zosta?o ono za?o?one w 2003 roku w zabytkowej dzielnicy ?ydowskiej Kazimierz w Krakowie. Publikacje Austerii po?wi?cone s? g??wnie dzie?om zwi?zanym z kultur? ?ydowsk?. 150 wydanych w niej tytu??w to powt?rzenia oryginalnego t?umaczenia Biblii na j?zyk polski, a tak?e inne komentarze m.in. Stanis?awa Krajewskiego, Konstantego Geberta i Rabina Boaz Pasha (by?ego wys?annika Shavei Izraela do Polski). Rabin Baumol planuje r?wnie? wydanie angielskoj?zycznej wersji ksi??ki do ko?ca 2017 roku. Read more