EMOCJONALNE PO??CZENIE SHAVEIA Z “RAJDEM ?YCIA?

Podczas corocznego Festiwalu Kultury ?ydowskiej w Krakowie odby?o si? wiele pi?knych i wa?nych wydarze?. Mia?y one na celu zachowanie autentycznych osi?gni?? kulturalnych lokalnej spo?eczno?ci ?ydowskiej i podzielenie si? nimi z szerok? publiczno?ci?. Jednym z wyczyn?w by?a “Rajd ?ycia?? – 60-kilometrowa jazda rowerem z Auschwitz do Krakowa. W tym roku, jak i w poprzednich latach, wys?annik… Read More EMOCJONALNE PO??CZENIE SHAVEIA Z “RAJDEM ?YCIA?

Tw?j dziadek uratowa? mojego dziadka – niezwyk?e spotkanie

Przypadkowe spotkanie na tegorocznym Marszu ?ywych wywar?o na mnie g??boki wp?yw. Pozna?em syna osoby, kt?ra uratowa?a ?ycie mojemu dziadkowi. “Kto ratuje jedno ?ycie, to tak jakby uratowa? ca?y ?wiat”. To stwierdzenie talmudyczne jest szeroko znane i u?ywane do?? cz?sto w ?ydowskim dyskursie. Pierwsza po?owa tego stwierdzenia opisuje moje do?wiadczenia z ubieg?ego tygodnia w Krakowie podczas… Read More Tw?j dziadek uratowa? mojego dziadka – niezwyk?e spotkanie

Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!

Studenci Uniwersytetu Jagiello?skiego na kierunku prawa w Krakowie mieli okazj? wys?ucha? specjalnego wyk?adu na temat halachy (prawa ?ydowskiego), kt?re przygotowa? wys?annik Shavei Israel. Rabin Avi Baumol opowiedzia? w wi?kszo?ci nie?ydowskim polskim studentom o tym czym zajmuje si? Tora, o przykazach i nakazach danych przez Boga oraz tych rabinicznych, o s?dzie i s?downictwie oraz o karach… Read More Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!

“Jestem”. Szko?a w Polsce robi tszuw?

Abend, Lila? Jestem. Apfel Fredryka? Jestem. Bauman Jadwiga? Jestem. Bauman Irena? Jestem. Becker Sonia? (lat 7) Jestem. Binzer, Krystyna? (lat 12) Jestem. Blumenfeld Bronis?awa? (lat 8) Jestem. Jestem… Siedz? w szkole, do kt?rej chodzi 87 uczni?w. Na wezwanie imienia odpowiada kolejna m?oda dziewczyna gotowa na nowy dzie? nauki.? Ale m?ode panienki to nie te dziewczyny… Read More “Jestem”. Szko?a w Polsce robi tszuw?

Nowa ksi??ka wydana przy wsparciu Shavei Israel: Codzienna porcja Tory ? Komentarze rabina Aviego Baumola po polsku

W najbli?szych tygodniach zostanie opublikowana nowa ksi??ka z komentarzami dotycz?cymi parsz ? fragment?w Tory czytanych co tydzie?. Ksi??ka, kt?ra zosta?a wys?ana do drukarni zaledwie kilka dni temu, jest zbiorem tygodniowych artyku??w rabina Aviego Baumola, a jej powstanie by?o mo?liwe dzi?ki wsparciu Shavei Israel. Rabin Avi Baumol jest od kilku lat emisariuszem Shavei Izraela dla spo?eczno?ci… Read More Nowa ksi??ka wydana przy wsparciu Shavei Israel: Codzienna porcja Tory ? Komentarze rabina Aviego Baumola po polsku