Szabat poprzedzaj?cy Marsz ?ycia is zawsze wyj?tkowym czasem w JCC Krak?w

Szabat poprzedzaj?cy Marsz ?ycia is zawsze wyj?tkowym czasem w JCC Krak?w

Setki m?odych uczestnik?w Marszu ?ycia pojawi?o si? w JCC Krak?w, by pozna? dodatkowy wymiar historii ? odradzanie si? ?ydowskiego ?ycia w tym mie?cie.

W tym roku ponad 200 cz?onk?w grupy brytyjskiej Marszu ?ycia prowadzonej przez Scota Saundersa przysz?o pos?ucha? wyj?tkowych historii. Ocaleni z Holokaustu, kt?rzy zostali w Polsce, opowiadali o swoich wojennych do?wiadczeniach. M?odzi za? o swoich poszukiwaniach, odkrywaniu ?ydowskich korzeni oraz drogi do judaizmu i ?ydowskiej kultury.

Za ka?dym razem, gdy rozmawiamy z kim? z ponad 2.000 os?b, kt?re zatrzymuj? si? w JCC Krak?w zaczynamy od s??w: ?Zdajemy sobie spraw? z niezwykle wa?nej misji jak? jest wasz przyjazd do Polski oraz wasz udzia? w Marszu, kt?ry ma upami?tnia? miliony zamordowanych. Bro? Bo?e nie chcemy odwraca? Waszej uwagi od tego do?wiadczenia. Mamy jednak nadziej?, ?e b?dziecie gotowi na wykrojenie ma?ej przestrzeni w swojej ?wiadomo?ci i dostrze?ecie to co dzieje si? w Polsce i w Krakowie. Read more

Pesach w Polsce: Krak?w i ??d?

Pesach w Polsce: Krak?w i ??d?

Oto zdj?cia z dw?ch polskich miast. Przedstawiaj? przygotowania do ?wi?ta Pesach w Krakowie i w ?odzi gdzie pracuj? nasi wys?annicy.

W ?odzi tradycyjne palenie chamecu podczas, kt?rego spala si? ostatnie okruszki, resztki pozosta?ego w domu chleba czy innych produkt?w zbo?owych przygotowuj?c tym samym dom na ?wi?to pesach.
Na drugiej fotografii pr?ba pesachowego sederu prowadzona przez rabina Dawida Szychowskiego. Zamiast jajka Rafaello, zamiast gorzkich zi?? pierniczki, a zamiast warzyw Izraelskie czipsy bisli. Read more

Paraszat Miszpatim – Przeciwwaga

Paraszat Miszpatim – Przeciwwaga

?Dlaczego istnieje takie nag?e przej?cie z transcendentalnego duchowego do?wiadczenia Synaju do bardzo szczeg??owych, ?mudnych, praw dotycz?cych niewoli, celowych i przypadkowych uszkodze? oraz innych tym podobnych kwestii cywilnych? Dlaczego nie pozostajemy przy opisie objawienia? Tora, jak si? wydaje, robi sobie przerw? od dramatu na Synaju i tylko w rozdziale 24 powraca do Moj?esza na g?rze Synaj. Czemu?

Read more

Podw?jna Bat Mitzwa w Krakowie

Podw?jna Bat Mitzwa w Krakowie

Przeszuka?em archiwum i nie znalaz?em ?adnej wzmianki o podw?jnej Bat Micwie w Krakowie ? taka nie mia?a miejsca nigdy! Nie jest to niczym niezwyk?ym. Poj?cie Bat Micwa jest stosunkowo nowe. Wyst?puje g??wnie w drugiej po?owie XX wieku. Pojawi?o si? pocz?tkowo w Europie i szybko przenios?o si? do Ameryki, gdzie sta?o si? przyj?t? praktyk? dla wszystkich m?odych dziewcz?t ?ydowskich (by? mo?e z wyj?tkiem ultraortodoksi). Zrozumia?e jest, ?e taka siostrzana celebracja nigdy nie mia?a miejsca. W Krakowie podczas Holocaustu zgin??o jej 60.000 ?ydowskich mieszka?c?w. Cho? w okresie re?imu komunistycznego w latach 1945-1990 wci?? istnia?a ma?a spo?eczno?? ?ydowska publiczne praktyki religijne by?y rzadkie poniewa? antysemityzm by? powszechny.

W ci?gu ostatnich 20 lat wiele si? zmieni?o w Krakowie. Dzisiaj jest kwitn?ca (cho? nadal ma?a) spo?eczno?? sk?adaj?ca si? z ocalonych z Holokaustu, kt?rzy wreszcie mog? publicznie by? tym kim s?, a tak?e wielu m?odych Polak?w, kt?rzy niedawno odkryli swoje ?ydowskie korzenie. JCC Krak?w jest o?rodkiem dzia?alno?ci ?ydowskiej, kt?re odwiedza rocznie ponad 100 tysi?cy turyst?w ? przychodz? by by? ?wiadkami ?ycia ?ydowskiego! Read more

Studnie ?ycia – Paraszat Toldot

Studnie ?ycia – Paraszat Toldot

 

Czym zajmowa? si? Icchak (Izaak) za ?ycia? Tora wspomina w rozdziale 26, ?e Icchak wykopywa? studnie. Min??o ju? sporo czasu od kiedy zmar? Abraham i studnie te zosta?y zasypane. Icchak mia? ambicj? odkopania i nazwania ich, w taki sam spos?b jak nazwa? je uprzednio jego ?wi?ty ojciec Abraham.

Tora opisuje te wody jako “beer majim Chayim? – studnie wody ?ycia. W ten spos?b Tora podkre?la duchowe i polityczne znaczenie tych studzienek. ?r?d?o Tory, tworzenie politycznego status quo, zaopatrzenie narodu w wod? i zapewnienie mu przysz?o?ci, roszczenie prawa do swego dziedzictwa ? to powody, dla kt?rych Izaak po?wi?ca sw?j czas i wysi?ek na wykopywanie studni.

Jednak sprawa nabiera swoistej wymowy. Gdziekolwiek jego s?udzy wykopuj? studni?, tam pojawiaj? si? polityczne kontrowersje. Jego s?siedzi z Gerar s? gotowi uderzy? w ob?z Icchaka, gdy tylko Izraelici os?abn?. Nomen omen, bo nazwa pierwszej studni to “Esek?- ?Zmaganie si??. Druga studnia to “sitna? – ?nienawi???. O co chodzi? Dlaczego nie mo?e to si? odbywa? w pokojowej atmosferze? Read more