POLSKI RABIN ODWIEDZIŁ KIJÓW W RAMACH MIĘDZYWYZNANIOWEJ SOLIDARNOŚCI Z NARODEM UKRAIŃSKIM

POLSKI RABIN ODWIEDZIŁ KIJÓW W RAMACH MIĘDZYWYZNANIOWEJ SOLIDARNOŚCI Z NARODEM UKRAIŃSKIM

Kilka tygodni temu mer Kijowa Witalij Kliczko, oblężonej stolicy Ukrainy, wezwał przywódców religijnych do przyjazdu do Kijowa, aby “zajęli stanowisko i podjęli moralną funkcję, która na nich spoczywa, i z dumą przyjęli odpowiedzialność swoich religii za pokój”.

Wreszcie, w zeszłym tygodniu, przywódcy religijni z całego świata odpowiedzieli na apel Kliczki. Siedemnastu przywódców i osób wierzących z głównych religii świata, w tym wysłannik Shavei Israel, rabin Dawid Szychowski z Łodzi, spędziło dwa pełne dni w Kijowie, aby zaangażować się w modlitwę, towarzyszenie duszpasterskie i dystrybucję pomocy humanitarnej, a także odbyć kluczowe spotkania z budowniczymi pokoju, przywódcami religijnymi i politycznymi.

Organizatorzy tej pierwszej międzynarodowej międzyreligijnej delegacji na rzecz pokoju do Kijowa określili cel podróży. “Jesteśmy tutaj, aby domagać się zaprzestania bombardowań ukraińskich miast” – powiedział dr Mateusz Piotrowski, jeden z głównych organizatorów. “Chcemy przyczynić się do wzmocnienia korytarzy humanitarnych. Mamy również nadzieję, że interwencje przywódców religijnych, w formie cyklicznych czuwań na rzecz sprawiedliwego pokoju w innych miastach zagrożonych bombardowaniami, mogą stanowić ważny instrument budowania pokoju – na Ukrainie i w innych miejscach.”

Rabin Szychowski był bardzo poruszony radosną reakcją miejscowej ludności na delegację oraz wyrazami jedności i wsparcia. “Uważam, że cała wizyta była udana” – powiedział rabin. “Naprawdę cieszę się, że wziąłem w niej udział. Najgorszą rzeczą jest nic nie robić; kiedy coś nam się przydarza, chcemy, żeby ludzie działali. Cieszę się, że była okazja, aby wesprzeć ludzi, którzy tam cierpią”.

Wyjątkowy Tu bi-Szwat w Łodzi

Wyjątkowy Tu bi-Szwat w Łodzi

Społeczność żydowska w Łodzi, której rabinem jest wysłannik Shavei Israel Rabin Dawid Szychowski, obchodziła w wyjątkowy sposób tegoroczne święto Tu Bi-Szwat.

Pierwsza część miała na celu spotkanie z polskimi działaczami, którzy chronią dziedzictwo żydowskie w swoich miejscowościach. Uczestnicy dowiedzieli się od rabina Dawida o Tu Bi-Szwat, a Lidka Chęcińska z Piotrkowa Trybunalskiego przedstawiła organizację “Kesher” oraz własne działania na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego w swoim mieście. Jest ona pierwszą działaczką, która przedstawiła swoją działalność. Następni aktywiści z regionu, w przyszłości również zostaną zaproszeni do zaprezentowania swojej pracy na najbliższych spotkaniach w ramach rocznego programu “Żydowski cykl świąt – perspektywy kulturowe i uniwersalne”.

W drugiej części imprezy wszyscy przeszli do specjalnego NAMIOTU POKOJU, przygotowanego przez Kościół Katolicki w ramach udziału w “Dniach Judaizmu”.

„Dni Judaizmu” obchodzone są corocznie od 1998 roku w wielu miastach w Polsce przez Kościół Katolicki. Dni te są dla katolików okazją do ponownego odkrycia żydowskich korzeni swojej religii i przypomnienia, że antysemityzm jest grzechem.

NAMIOT OD POKOJU stanął w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się Synagoga Żydowska na Bałutach.

Imprezę rozpoczął wzruszający koncert.

Główną częścią wieczoru był seder Tu-Biszwat prowadzony przez naszego rabina Dawida Szychowskiego, który wyjaśnił znaczenie symboli oraz znaczenie tego święta.

Jom Hazikaron i Jom Haacmaut w GW? w ?odzi

Jom Hazikaron i Jom Haacmaut w GW? w ?odzi

Dzie? Pami?ci Poleg?ych ?o?nierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu to izraelskie ?wi?to pa?stwowe, kt?re obchodzi si? od 1963 roku ku pami?ci ?o?nierzom poleg?ym za Izrael. Wypada ono zawsze 4 dnia miesi?ca Ijar. W ?ydowskim roku 5777, a gregoria?skim 2017 by?o to 1 maja. ?wi?to Pracy, zamkni?te sklepy i majowe nastroje w Polsce. W Izraelu opowie?ci o tych, kt?rzy zgin?li, o zmar?ych synach, braciach, c?rkach i matkach. O Izraelskiej historii i d??eniu do niepodleg?o?ci. O wielkim b?lu, ?zach i nadziei, ?e kolejny rok przyniesie mniej ofiar. Dwukrotnie wyj?ce syreny i minuta ciszy podczas, kt?rej wstaj? wszyscy Izraelczycy nie zale?nie od tego czy s? w domu, robi? zakupy, jad? autostrad? czy lec? samolotem. Publiczne palenie ?wieczek i zapalenie ich w domowych zaciszach. W Gminie Wyznaniowej ?ydowskiej tzw. maj?wka nie przeszkodzi?a ??dzkim ?ydom w uczczeniu pami?ci swoich rodak?w. W poniedzia?ek wieczorem przy ul. Pomorskiej 18 uroczysto?ci zacz?to syren? oraz minut? ciszy. Potem zebrani pos?uchali opowie?ci Izraelczyka, kt?ry w wojsku s?u?y? 4 lata. M?wi? o s?u?bie wojskowej, o armii, o swoich wspomnieniach z tego czasu i o Izraelu. Potem pokazany zosta? film ?Walc z Baszirem?. Read more

Nowo?ci z ?odzi

Nowo?ci z ?odzi

 

Spo?eczno?? ?ydowska w ?odzi ro?nie. Przybywaj? nowe twarze, miejsce przyci?ga ludzi z innych miast. Podczas ?wi?t nie brakuje ludzi przy sto?ach, ani r?k do pomocy podczas przygotowa? posi?k?w.

Po cotygodniowych nabo?e?stwach mo?na do??czy? do spo?eczno?ci podczas pi?tkowych kolacji i sobotnich ?niada?. Czasem go?cie ca?kiem wype?niaj? sal?, innym razem towarzystwo jest skromne przypominaj?c na kszta?t du?? rodzin?. Nigdy jednak nie braknie miejsca dla przyby?ych ? ?lokals?w?, go?ci z innych miast czy z zagranicy.

W tym roku Gmina ?ydowska w ?odzi go?ci?a grup? z Norwegii z naczelnym rabinem Oslo na czele oraz prawie 40 os?b z JCC Krak?w ? niestety nasz wys?annik rabin Avi Baumol nie m?g? do??czy? do wycieczki.

Poranne kidusze to czas na ma?e lehajm robione na winie lub ch?tniej na koszernej (nawet na pesach) ?liwowicy produkowanej w ?odzi, w?dce czy whisky. Przy domowym cie?cie lub sklepowych dobrodziejstwach mo?na porozmawia? o rzeczach dla spo?eczno?ci wa?nych. To miejsce na Dwar Tor? rabina Dawida Szychowskiego, troch? halachy, opowie?ci chasydzkie i midrasze. Read more

Paraszat Lech Lecha

Czytamy w Bereszit w rozdziale 11 w wersie 31: I wzi?? Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synow? swoj? Saraj, ?on? syna swego Abrama, i wyszed? z nimi z Ur chaldejskiego, aby uda? si? do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Charanu, zamieszkali tam.

Terach wzi?? rodzin? i wyruszy? z ni? na zach?d. Motywacj? Teracha by? ruch narodowy, nie religijny. Wed?ug naszej tradycji Terach nie by? s?ug? Boga Israela. Nie B?g Israela jest powodem przemieszczania si? Teracha i jego rodziny – przynajmniej wed?ug samego Teracha. Terach b?d?c ?ciganym w miejscu swego dotychczasowego zamieszkania zmuszony jest ucieka?. Najzwyczajniej szuka bezpiecznego miejsca dla narodu Hebrajskiego. Read more