Wyjątkowy Tu bi-Szwat w Łodzi

Wyjątkowy Tu bi-Szwat w Łodzi

Społeczność żydowska w Łodzi, której rabinem jest wysłannik Shavei Israel Rabin Dawid Szychowski, obchodziła w wyjątkowy sposób tegoroczne święto Tu Bi-Szwat.

Pierwsza część miała na celu spotkanie z polskimi działaczami, którzy chronią dziedzictwo żydowskie w swoich miejscowościach. Uczestnicy dowiedzieli się od rabina Dawida o Tu Bi-Szwat, a Lidka Chęcińska z Piotrkowa Trybunalskiego przedstawiła organizację “Kesher” oraz własne działania na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego w swoim mieście. Jest ona pierwszą działaczką, która przedstawiła swoją działalność. Następni aktywiści z regionu, w przyszłości również zostaną zaproszeni do zaprezentowania swojej pracy na najbliższych spotkaniach w ramach rocznego programu “Żydowski cykl świąt – perspektywy kulturowe i uniwersalne”.

W drugiej części imprezy wszyscy przeszli do specjalnego NAMIOTU POKOJU, przygotowanego przez Kościół Katolicki w ramach udziału w “Dniach Judaizmu”.

„Dni Judaizmu” obchodzone są corocznie od 1998 roku w wielu miastach w Polsce przez Kościół Katolicki. Dni te są dla katolików okazją do ponownego odkrycia żydowskich korzeni swojej religii i przypomnienia, że antysemityzm jest grzechem.

NAMIOT OD POKOJU stanął w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się Synagoga Żydowska na Bałutach.

Imprezę rozpoczął wzruszający koncert.

Główną częścią wieczoru był seder Tu-Biszwat prowadzony przez naszego rabina Dawida Szychowskiego, który wyjaśnił znaczenie symboli oraz znaczenie tego święta.

Jom Hazikaron i Jom Haacmaut w GW? w ?odzi

Jom Hazikaron i Jom Haacmaut w GW? w ?odzi

Dzie? Pami?ci Poleg?ych ?o?nierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu to izraelskie ?wi?to pa?stwowe, kt?re obchodzi si? od 1963 roku ku pami?ci ?o?nierzom poleg?ym za Izrael. Wypada ono zawsze 4 dnia miesi?ca Ijar. W ?ydowskim roku 5777, a gregoria?skim 2017 by?o to 1 maja. ?wi?to Pracy, zamkni?te sklepy i majowe nastroje w Polsce. W Izraelu opowie?ci o tych, kt?rzy zgin?li, o zmar?ych synach, braciach, c?rkach i matkach. O Izraelskiej historii i d??eniu do niepodleg?o?ci. O wielkim b?lu, ?zach i nadziei, ?e kolejny rok przyniesie mniej ofiar. Dwukrotnie wyj?ce syreny i minuta ciszy podczas, kt?rej wstaj? wszyscy Izraelczycy nie zale?nie od tego czy s? w domu, robi? zakupy, jad? autostrad? czy lec? samolotem. Publiczne palenie ?wieczek i zapalenie ich w domowych zaciszach. W Gminie Wyznaniowej ?ydowskiej tzw. maj?wka nie przeszkodzi?a ??dzkim ?ydom w uczczeniu pami?ci swoich rodak?w. W poniedzia?ek wieczorem przy ul. Pomorskiej 18 uroczysto?ci zacz?to syren? oraz minut? ciszy. Potem zebrani pos?uchali opowie?ci Izraelczyka, kt?ry w wojsku s?u?y? 4 lata. M?wi? o s?u?bie wojskowej, o armii, o swoich wspomnieniach z tego czasu i o Izraelu. Potem pokazany zosta? film ?Walc z Baszirem?. Read more

Nowo?ci z ?odzi

Nowo?ci z ?odzi

 

Spo?eczno?? ?ydowska w ?odzi ro?nie. Przybywaj? nowe twarze, miejsce przyci?ga ludzi z innych miast. Podczas ?wi?t nie brakuje ludzi przy sto?ach, ani r?k do pomocy podczas przygotowa? posi?k?w.

Po cotygodniowych nabo?e?stwach mo?na do??czy? do spo?eczno?ci podczas pi?tkowych kolacji i sobotnich ?niada?. Czasem go?cie ca?kiem wype?niaj? sal?, innym razem towarzystwo jest skromne przypominaj?c na kszta?t du?? rodzin?. Nigdy jednak nie braknie miejsca dla przyby?ych ? ?lokals?w?, go?ci z innych miast czy z zagranicy.

W tym roku Gmina ?ydowska w ?odzi go?ci?a grup? z Norwegii z naczelnym rabinem Oslo na czele oraz prawie 40 os?b z JCC Krak?w ? niestety nasz wys?annik rabin Avi Baumol nie m?g? do??czy? do wycieczki.

Poranne kidusze to czas na ma?e lehajm robione na winie lub ch?tniej na koszernej (nawet na pesach) ?liwowicy produkowanej w ?odzi, w?dce czy whisky. Przy domowym cie?cie lub sklepowych dobrodziejstwach mo?na porozmawia? o rzeczach dla spo?eczno?ci wa?nych. To miejsce na Dwar Tor? rabina Dawida Szychowskiego, troch? halachy, opowie?ci chasydzkie i midrasze. Read more

Paraszat Lech Lecha

Czytamy w Bereszit w rozdziale 11 w wersie 31: I wzi?? Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synow? swoj? Saraj, ?on? syna swego Abrama, i wyszed? z nimi z Ur chaldejskiego, aby uda? si? do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Charanu, zamieszkali tam.

Terach wzi?? rodzin? i wyruszy? z ni? na zach?d. Motywacj? Teracha by? ruch narodowy, nie religijny. Wed?ug naszej tradycji Terach nie by? s?ug? Boga Israela. Nie B?g Israela jest powodem przemieszczania si? Teracha i jego rodziny – przynajmniej wed?ug samego Teracha. Terach b?d?c ?ciganym w miejscu swego dotychczasowego zamieszkania zmuszony jest ucieka?. Najzwyczajniej szuka bezpiecznego miejsca dla narodu Hebrajskiego. Read more

Paraszat Ki Tece

?ycie! Jego ciag?o?? oraz uniewa?nienie wszystkiego co mo?e tej ci?g?o?ci przeszkodzi? jest motywem przewodnim przykaza?, kt?re znajdujemy w paraszy Ki Tece.

Takie te? jest przes?anie trzech przykaza? przedstawionych w Ksi?dze Rodzaju:

Nie obsadzaj twojej winnicy dwojako, aby wszystko nie by?o u?wi?cone: sadzonka, kt?r? sadzi?e?, i ca?y plon winnicy.

Nie b?dziesz zaprz?ga? do orki razem wo?u i os?a.

Nie b?dziesz si? ubiera? w mieszan? tkanin? z we?ny i z lnu.(Rdz. 22: 9-11)
Wszystkie te przykazania maj? na celu podkre?lenie, ?e ka?dy gatunek powinien wzrasta? w?r?d swoich gatunk?w i nie powinien miesza? si? z innymi. Podobnie jak w Ksi?dze Rodzaju widzimy, ?e B?g stworzy? ka?dy owoc wed?ug gatunku jego.

I wyda?a ziemia ziele?, ziele wydaj?ce nasienie wed?ug rodzaj?w jego, i drzewo owocowe, w kt?rym jest nasienie wed?ug rodzaju jego. I widzia? B?g, ?e to by?o dobre. (Rdz. 1:12) Read more