Liczba ?ydowskich turyst?w w Portugalii ro?nie!

Liczba ?ydowskich turyst?w w Portugalii ro?nie!

W ci?gu nieca?ych 20 lat liczba ?ydowskich turyst?w odwiedzaj?cych Portugali? przekroczy?a wszelkie oczekiwania. Instytut Portugalskiej Statystyki Narodowej odnotowa? w 2017 roku wzrost z 5 tys. nocleg?w do 105 tys.!

Wynika to z odradzaj?cej si? ?wiadomo?ci ?ydowskich korzeni, kt?ra pojawia si? w du?ej mierze dzi?ki dzia?alno?ci spo?eczno?ci Belmonte, wspieranej od lat przez Shavei Israel. Du?o pisali?my o tym na naszym blogu co przyci?gn??o wiele dodatkowych os?b! To nasz wielki sukces!

Nasz wys?annik, rabin Elisha Salas, udzieli? wywiadu dla portugalskiej telewizji, gdzie m?wi? o spo?eczno?ci Belmonte i jej obchodach ?wi?ta Pesach!? ??zobacz raport

?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji

?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji

?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji Portugalskie miasto Belmonte odnowi?o i ponownie otworzy?o swoje ?ydowskie Muzeum – najwi?ksze na ?wiecie, kt?re swoja tematyk? po?wi?ca Bnei Anousim ? potomkom ?yd?w, kt?rzy 500 lat temu musieli ukrywa? si? lub przej?? na katolicyzm. Projekt kosztowa? 350 000 ameryka?skich dolar?w, a jego uko?czenie by?o gotowe na coroczne Europejskie Dni Kultury ?ydowskiej, kt?re odby?y si? we wrze?niu.

“Mo?na powiedzie?, ?e jest to zupe?nie nowe muzeum i jeste?my pewni, ?e stanie si? punktem odniesienia dla kultury sefardyjskiej” – powiedzia? agencji informacyjnej Lusa burmistrz Belmonte, Ant?nio Dias Rocha. ?”Celem zwiedzania i ogl?dania jest, aby odwiedzaj?cy mogli zrozumie? w jaki spos?b ?ydom uda?o si? pozosta? w Belmonte tak wiele lat?. Muzeum zosta?o za?o?one 12 lat temu. Opr?cz nowych interaktywnych eksponat?w znajduje si? obecnie zrekonstruowane mury oraz fragmenty opowie?ci spo?eczno?ci ?ydowskiej Belmonte. Muzeum liczy, ?e przyci?gnie 100 000 odwiedzaj?cych rocznie. Read more