Parsza Wajigasz

Zosta?a nam tylko jedna Parsza w ksi?dze Bereszit i, szczerze m?wi?c, zaczynam ju? za ni? t?skni?. Opowiada ona g??wnie histori? trzech Praojc?w i czterech Pramatek, dlatego nazywana jest ?Sefer Hajaszar? – Ksi?ga Prostej Linii. Parsza z przysz?ego tygodnia jest jakby zamkni?ciem, pos?owiem. Oznacza to, ?e Parsza w tym tygodniu jest w zasadzie ostatnim rozdzia?em opowie?ci… Read More Parsza Wajigasz

Parsza Mikce

Tytu? Parszy, kt?r? czytamy w tym tygodniu, zawsze pobudza? moj? wyobra?ni?: Mikce – od ko?ca. Pierwsz? rzecz?, kt?ra przykuwa tu moj? uwag? jest r??nica mi?dzy pocz?tkiem i ko?cem naszej Parszy. Na pocz?tku J?zef jest w niewoli, a jego bracia s? wolni. Na ko?cu J?zef jest wolny, a jego bracia zniewoleni i uwi?zieni. Parsza ta by?a… Read More Parsza Mikce

Parsza Waiszlach

Punktem kulminacyjnym naszej Parszy jest spotkanie dw?ch braci, Jakuba i Esawa, po dwudziestu latach. Jakub wysy?a pos?a?c?w, by powiadomili Esawa, ?e wraca. Informuj? go, ?e brat jedzie w jego stron? z czterystu m??czyznami. Nasi m?drcy spieraj? si?, czy by?o to czterystu genera??w, ka?dy ze swoim wojskiem, czy stra? honorowa powo?ana z okazji tego historycznego spotkania.… Read More Parsza Waiszlach

Paraszat Balak

Bilam b?ogos?awi Izrael trzykrotnie w naszej paraszy, ale dwa pierwsze razy robi to niech?tnie, dopiero za trzecim razem uznaje, ?e wol? Boga jest pob?ogos?awienie Izraela. Trzecie b?ogos?awie?stwo, jest najbardziej znanym z jego b?ogos?awie?stw, do dzi? m?wimy je codziennie rano po przybyciu do synagogi na modlitw?. Zanim Bilam wypowie ko?cowe b?ogos?awie?stwo, dwukrotne przedstawia si?, jako cz?owiek… Read More Paraszat Balak

Paraszat Behalotcha

Pod koniec Ksi?gi Szemot (Ksi?gi Wyj?cia) a? do paraszy Behalotcha w Bamidbar zanika narracyjny aspekt opowie?ci Tory. S?yszeli?my o rozbiciu obozu naprzeciwko g?ry Synaj. Od tego czasu min?? ju? rok a? do wydarze?, o kt?rych wspomina nasza parasza. Rok podczas kt?rego, nar?d zatrzyma? si? i studiowa? Tor?. Oczywi?cie wy??czaj?c tych, kt?rzy czynnie budowali miszkan. Po… Read More Paraszat Behalotcha