Paraszat Bamidbar

W tej paraszy spis ka?dego pokolenia jest poprzedzony nazw? plemiennego wodza. Gdy tekst podlicza plemi? Lewiego (Lewity) stwierdza: “S? oni potomkami Aarona i Moj?esza”. Nast?pnie wymienia syn?w Aarona. Raszi wnioskuje st?d, ?e je?li uczysz kogo? Tory stajesz si? jego ojcem. Jest to pi?kne wyt?umaczenie, dlaczego Moj?esz jest wymieniony jako ojciec syn?w Aarona podczas, gdy nie… Read More Paraszat Bamidbar

Paraszat Behar

Ju? od drugiej nocy Pesachowej zaczynamy przygotowania do Szawuot, ?wi?to, podczas kt?rego po raz kolejny stajemy na Synaju. Na pocz?tku robimy to po prostu odliczaj?c czas i ka?dy kolejny dzie?, kt?ry oddala nas od niewoli a zbli?a do G?ry Synaj i Tory. Odliczamy siedem tygodni i ju? pi??dziesi?tego dnia jeste?my gotowi, by stan?? pod g?r?… Read More Paraszat Behar

Paraszat Mecora

W tym tygodniu parasza omawia proces oczyszczania ?mecora? ? czyli osoby, kt?r? dotkn??a choroba ?carat?. W ubieg?ym tygodniu czytali?my o tym, jak rozpozna? t? dolegliwo?? poprzez odbarwienie sk?ry, w?os?w, brody lub ubrania. Ta diagnoza musi by? przeprowadzona przez jednego z kohen?w (kap?an?w) ? czyli takich duchowych technik?w naszego narodu. Po wielu barwnych szczeg??ach z ostatniego… Read More Paraszat Mecora

Paraszat Wajikra

Po raz kolejny sko?czyli?my czytanie ksi?gi Szmot i przenie?li?my si? do Waikra i tu si? zaczyna prawdziwa praca nad studiami Tory. Do tej pory wystarczy?o zajmowanie si? przypowie?ciami i narracj? Tory, teraz musimy skorzysta? z wielu narz?dzi egzegezy biblijnej, aby wywnioskowa? szczeg??y halachy w s?owach Tory. Bogu niech b?d? dzi?ki, bo by?em nieco zbyt zaabsorbowany… Read More Paraszat Wajikra