Paraszat Ki Tawo

Parsza w tym tygodniu rozpoczyna si? od opisu dw?ch nakaz?w, kt?re mo?na realizowa? jedynie na ziemi Izraela. Jest to ceremonia ofiarowania pierwszych plon?w i oddzielenie dziesi?cin. Obydwie micwy wykonuje si? z rado?ci?, celebruj?c bogactwo, kt?rym obdarowa? nas B!g. Obydwie poprzedzane s? specjalnymi b?ogos?awie?stwami. Znacz?ce, ?e b?ogos?awie?stwa te, cho? radosne w swojej naturze, odwo?uj? si? do… Read More Paraszat Ki Tawo

WIELKA RADO?? W CALI

W tym miesi?cu w Cali w Kolumbii mia?o miejsce wyj?tkowe wydarzenie, kt?re poruszy?o serca wielu os?b, w szczeg?lno?ci zespo?u Shavei Israel. Chcemy pogratulowa? rabinowi Aszerowi Abrabanelowi i jego ?onie ich ma??e?stwa i ?yczy? im wsp?lnego ?ycia pe?nego b?ogos?awie?stw, pokoju, harmonii i mi?o?ci. Rabin Asher bierze udzia? w dzia?aniach Shavei Israel i jest przedstawicielem organizacji w… Read More WIELKA RADO?? W CALI