Paraszat Ki Tawo

Paraszat Ki Tawo

Parsza w tym tygodniu rozpoczyna si? od opisu dw?ch nakaz?w, kt?re mo?na realizowa? jedynie na ziemi Izraela. Jest to ceremonia ofiarowania pierwszych plon?w i oddzielenie dziesi?cin. Obydwie micwy wykonuje si? z rado?ci?, celebruj?c bogactwo, kt?rym obdarowa? nas B!g. Obydwie poprzedzane s? specjalnymi b?ogos?awie?stwami. Znacz?ce, ?e b?ogos?awie?stwa te, cho? radosne w swojej naturze, odwo?uj? si? do tragicznych wydarze? z przesz?o?ci. Gdy ofiarowujemy pierwociny, wspominamy chwile kiedy inni podejmowali pr?by unicestwienia naszego narodu. Gdy przekazujemy dziesi?ciny o?wiadczamy, ?e nie by?y jedzone w czasie ?a?oby. Dlaczego przywo?ujemy tragedie w czasie triumfu? I jaki jest problem z jedzeniem dziesi?cin podczas ?a?oby po naszych bliskich?

Nasza tradycja ceni rado??. Jeste?my zobligowani do radowania si? podczas ?wi?t, zobligowani, by pom?c cieszy? si? oblubie?com i wypatrywa? rado?ci z wype?nionego spokojem osiedlania si? na naszej ziemi. Ta rado?? zawsze niesie ze sob? pami?? tragedii, kt?ra pomaga nam u?wiadomi? sobie jak bardzo szcz??liwi jeste?my teraz, a jednocze?nie zapobiega przekszta?ceniu si? rado?ci w przesadzony hedonizm. Co jest wi?c nie tak z przywo?ywaniem tej rado?ci w czasie ?a?oby? Rado?? nie jest zaprzeczeniem smutku, jest jego transformacj?. Najwi?ksz? przeszkod? w prze?ywaniu rado?ci jest zakaz prze?ywania straty, zakaz, kt?rym sami sobie obarczamy. W tym tygodniu widzimy, ?e ca?a rado??, nawet ta towarzysz?ca wype?nianiu przykaza?, musi by? trzymana w ryzach i rozumiana jako urzeczywistnienie tragedii, kt?re prze?yli?my, a nie jako ich zaprzeczenie.

Szabat Szalom!

Oby?my zostali zapisani w Ksi?dze ?ycia!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Po??czenie ?Bnei Mitzvah? z Bnei Menashe

Po??czenie ?Bnei Mitzvah? z Bnei Menashe

Kiedy dzieci osi?gaj? wiek ?doros?o?ci? w judaizmie, w rzeczywisto?ci s? jeszcze do?? m?ode. Zrozumia?e jest, ?e ci m?odzi nastolatkowie koncentruj? si? na przyjacio?ach, telefonach i zabawie … To imponuj?ce, gdy dzieci potrafi? patrze? poza siebie i my?le? o tym, jak mog? zmieni? ?wiat. Tak by?o w przypadku Natea i Cory Sugar, bli?niak?w z Nowego Jorku, kt?rzy postanowili po?wi?ci? swoj? uroczysto?? bar i bat micwa spo?eczno?ci Bnei Menasze.
Ich matka, Rebecca, wyja?nia: ??ydom w Ameryce cz?sto trudno jest doceni? r??norodno?? narodu ?ydowskiego. Chcieli?my, aby Nate i Cora wiedzieli, ?e ?ydzi s? rodzin? z?o?on? z wielu r??nych ras i grup etnicznych zjednoczonych przez nasz? Tor? i Ziemi? Izraela?.
?Bnei Menashe demonstruj? tak?e ten rodzaj zaanga?owania w ?ycie Izraela i ?yd?w, kt?re chcemy, aby nasze dzieci dostrzeg?y i doceni?y. Podczas gdy tak wielu ?yd?w w Stanach Zjednoczonych uwa?a swoj? ?ydowsko?? za pewnik, wielu na ca?ym ?wiecie nadal nie jest po??czona z naszym ludem i pragnie g??boko, by jak najszybciej m?c by? cz??ci? narodu, kt?ry tak ceni nasze teksty i tradycje. Nasi go?cie byli bardzo zainteresowani poznaniem spo?eczno?ci Bnei Menashe. Wi?kszo?? nie s?ysza?a o ?ydach z Indii. Byli szczeg?lnie zainteresowani histori? spo?eczno?ci i wytrwa?o?ci?, z jak? jej cz?onkowie realizowali marzenie powrotu do narodu ?ydowskiego. Po??czenie Bnei Micwa naszych dzieci z histori? Bnei Menashe wzmocni?o przes?anie, ?e nie tylko byli oni w tym momencie odpowiedzialni za micwot, ale tak?e za ca?y nar?d ?ydowski. Wszyscy ?ydzi s? po??czeni i odpowiedzialni za siebie. Chcieli?my, aby nasze dzieci zrozumia?y, ?e to nie by?a zwyk?a impreza nastolatk?w – by?a to chwila niezwykle wa?na w ich ?yciu, kiedy akceptowali swoje miejsce w?r?d naszych ludzi. Gdy Nate i Cora rozmawiali o Bnei Menashe, ponad 400 os?b w pokoju umilk?o?.
Oto fragment ka?dego z przem?wie? bli?niak?w:
Cora: ?Gdy spotkali?my si? z cz?onkami spo?eczno?ci w Izraelu, byli?my zdumieni ich g??bokim zaanga?owaniem w judaizm i ich mi?o?ci? do Izraela. Przechodz? formalne nawr?cenie, przeprowadzaj? si? do Izraela, do??czaj? do IDF, m?wi? po hebrajsku i prowadz? pe?ne ?ycie ?ydowskie. I s? bardzo wdzi?czni za ka?d? chwil?. Tutaj, w Ameryce, wielu ?yd?w nie oddaje si? swojej religii i swojemu ludowi z t? sam? pasj? ?.
Nate: ?Poznali?my Yehoshua Menashe [?yda Bnei Menashe] w Tel Awiwie w zesz?ym roku. Yehoshua s?u?y? w IDF i teraz co roku pe?ni swoj? rezerw?. Jego ojciec i dziadek w Indiach marzyli, ?e pewnego dnia b?dzie ?y? jako Izraelczyk i ?yd, a Yehoshua z dum? powiedzia? nam, ?e to marzenie si? spe?ni?o. Stoj?c obok Yehoshua, nikt nie zgad?by, ?e jeste?my cz??ci? tego samego ludu. Wygl?damy inaczej, wychowali?my si? w w r??nych po?owach ?wiata, on m?wi w j?zyku Kuki, a ja m?wi? po angielsku – co mogliby?my mie? ze sob? wsp?lnego? – W?a?nie bardzo wiele! Oboje jeste?my ?ydami. ?
Rebecca doda?a: ?My?l?, ?e go?cie naprawd? docenili mo?liwo?? poznania tematu i nawi?zania do g??bszego znaczenia wydarzenia?.

Czy chcesz doda? wi?cej znaczenia tej uroczysto?ci? Dowiedz si? wi?cej na temat projektu Bnei Menashe lub innej specjalnej grupie, z kt?r? wsp??pracuje Shavei Israel. Skontaktuj si? z laura@shavei.org w celu uzyskania informacji.

WIELKA RADO?? W CALI

WIELKA RADO?? W CALI

W tym miesi?cu w Cali w Kolumbii mia?o miejsce wyj?tkowe wydarzenie, kt?re poruszy?o serca wielu os?b, w szczeg?lno?ci zespo?u Shavei Israel. Chcemy pogratulowa? rabinowi Aszerowi Abrabanelowi i jego ?onie ich ma??e?stwa i ?yczy? im wsp?lnego ?ycia pe?nego b?ogos?awie?stw, pokoju, harmonii i mi?o?ci. Rabin Asher bierze udzia? w dzia?aniach Shavei Israel i jest przedstawicielem organizacji w swoim mie?cie. Bardzo doceniamy jego cenn? prac? dla Shavei Israel i spo?eczno?ci Maguen Abraham w Cali w Kolumbii.
?
W ?lubie uczestniczyli Rav Shimon Yechua, wys?annik Shavei Israel w Kolumbii, a tak?e rabin Shmuel Tawil i Rav Yitzchack Abud z Meksyku, kt?rzy poprowadzili ceremoni? ?lubn? (mesader kiddushin). Rav Elad Villegas, dyrektor ACIC (Stowarzyszenie Wsp?lnot Izraela w Kolumbii), powiedzia? kilka s??w i wzni?s? toast za now? par?.