Paraszat Jitro ? S?yszymy to, co chcemy us?ysze?

?I Jitro us?ysza?? Raszi zada? pytanie: ?Co takiego us?ysza? Jitro, ?e sk?oni?o go do przyj?cia??. Raszi cytuje Midrasz Mechilta, kt?ry wskazuje na r??ne mo?liwe motywy Jitro: Rabi Jehoszua uwa?a, ?e Jitro us?ysza? o bitwie z Amalekiem; Rabin Elazar uwa?a, ?e chodzi o nadanie Tory (istnieje dyskusja, czy Jitro przyby? do Moj?esza przed czy po nadaniu… Read More Paraszat Jitro ? S?yszymy to, co chcemy us?ysze?

Paraszat Behar – Cuda szmity oraz manny. ,,A Dnia Si?dmego – Szabat?

Parsza Behar skupia si? niemal wy??cznie na dw?ch przykazaniach dotycz?cych ?ycia na ziemiach Izraela ? szmicie (roku Szabatowym) oraz juwelu (roku jubileuszowym). Wraz z obj?ciem w posiadanie ziemii, dzieci Izraela zobowi?zane s? do prowadzenia rachuby lat si?dmych oraz pi??dziesi?tych. ,,Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak ?e czas siedmiu… Read More Paraszat Behar – Cuda szmity oraz manny. ,,A Dnia Si?dmego – Szabat?

Paraszat Kedoszim – B?d? ?wi?ty! – To przepis na ca?e ?ycie!

Nie tylko w paraszy Kedoszim s?yszymy przykazanie o ?wi?to?ci, wr?cz ca?a Ksi?ga Waikra zape?nia swoje strony poj?ciem ?wi?to?ci (kedusza); Od kedusza ?wi?tyni, do indywidualnych rytua??w i ?wi?to?ci tabernakulum. Jaki by? cel przekazania wszystkich tych intensywnych “?wi?tych” praw natychmiast po otrzymaniu Tory na Synaju? Po uwolnieniu ?yd?w z niewoli i nast?pnie po skierowaniu ich krok?w w… Read More Paraszat Kedoszim – B?d? ?wi?ty! – To przepis na ca?e ?ycie!