Polacy z ?ydowskimi korzeniami podczas sederu TuBiszwatowego w ?odzi

Polacy z ?ydowskimi korzeniami podczas sederu TuBiszwatowego w ?odzi

??d?, Polska, 21 stycznia ? spo?eczno?? ?ydowska w ?odzi zebra?a si?, aby uczci? ?wi?to Tu B’Szwat specjaln? kolacj? zorganizowan? przez rabina ?odzi, wys?annika organizacji z Jerozolimy Shavei Israel .

W wydarzeniu wzi??o udzia? oko?o 25 os?b, w tym miejscowi ?ydzi i inni mieszka?cy ?odzi, kt?rzy twierdz?, ?e czuj? si? zwi?zani ze spo?eczno?ci? ?ydowsk? i szukaj? okazji, by odwiedzi? synagog? dla kulturowych i religijnych do?wiadcze? ?ydowskich.

Read more