Paraszat Necawim

Paraszat Necawim

Nasz? Parsz? otwiera przem?wienie Moj?esza do Narodu Izraela, ca?ego narodu, kt?ry stoi przed nim na baczno??. Opisuje ich i widzimy, ?e wszyscy – od cz?onk?w elity po zamiataczy ulic – zjednoczyli si?, ?eby nawi?za? dialog z B!giem. Stoimy tam razem, tworz?c z rozmaitych plemion i klas spo?ecznych nar?d i ustanawiaj?c B!ga naszym Kr?lem.

Rosz Haszana to dzie?, kiedy my – Nar?d Izraela, koronujemy B!ga czyni?c go kr?lem naszym i ca?ego ?wiata. Moj?esz podkre?la, ?e jest to mo?liwe tylko wtedy, gdy ca?y nar?d dzia?a wsp?lnie. Mamy niezwykle wa?n? rol? do odegrania w historii: upowszechnia? wiedz? o B!gu na ca?ym ?wiecie. Ale mo?emy to robi? tylko wtedy, gdy jeste?my prawdziw? wsp?lnot?. Rosz Haszana zbli?a si? bardzo szybko. Ju? czas porzuci? fa?szyw? skromno?? i wywy?szanie si?. Ju? czas wraca? do naszego domu, do naszych ludzi, do naszych bo?nic i ?y? w jedno?ci.

Szabat Szalom!

Shana Tova I Metuka!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Rosz Haszana – ?wi?to rozdwojonej ja?ni?

Rosz Haszana – ?wi?to rozdwojonej ja?ni?

Czy powinni?my p?aka? w tym dniu lub radowa? si?? Czy Rosz Haszana to dzie? przepe?niony l?kiem i dr?eniem, a mo?e rado?ci? i ?wi?towaniem? By? mo?e zrozumienie nazwy tego dnia da nam lepszy wgl?d i pomo?e nam odpowiedzie? na to pytanie.

Interesuj?ce jest to, ?e fraza Rosz Haszana w zasadzie nie pojawia si? w Torze! (chocia? pojawia si? w rozdziale 40 Ezechiela, ale nie odnosz?cym si? do tego ?wi?ta). Zamiast tego ten dzie? nazywa si? “Jom Truah”, Zichron “Truah” lub “Szabaton Zichron Truah” – wszystko zwi?zane z d?wi?kiem Shofaru.

Mimo to rabini przypisali temu dniu imi? Rosz Haszana. Czemu? ROSH w Torze ma dwa r??ne znaczenia: 1. Po pierwsze. 2. Najlepsze! Z jednej strony celebrujemy “pierwszy”, pocz?tek nowego roku, szans? na rozpocz?cie od nowa z czystym kontem. To reprezentuje pogl?d, ?e Rosz Haszana jest dniem pokuty, dniem, w kt?rym B?g os?dza ?wiat i okre?la, jaki rodzaj roku b?dziesz mia?. Musisz ci??ko pracowa? i przygotowa? si? duchowo na ten dzie?, poniewa? jest to “pierwszy dzie? reszty twojego ?ycia”. Jest to r?wnie? pocz?tek “dziesi?ciu dni pokuty”, kt?ra ma sens, poniewa? jest to czas, w kt?rym B?g was os?dza i okre?la, jak b?dzie wygl?da? wasz rok.

Read more

Emigra?ci z Kolumbii ?wi?tuj? dwulecie zrobienia Aliji

Emigra?ci z Kolumbii ?wi?tuj? dwulecie zrobienia Aliji

Kiedy zbli?a si? ?wi?to Rosz Haszana wypowiadamy specjalne b?ogos?awie?stwa. Dla rodzin Antolineusa, Camargo i Maloof jest jedno b?ogos?awie?stwo, kt?re wyr??nia si? bardziej ni? jakikolwiek inne: zechut (przywilej) rozpocz?cia nowego ?ycia w Izraelu!

Te trzy rodziny z plemienia Bnei Anousim wraz z Rivk? Sisa, kt?ra sama przyby?a do Izraela, nale?? do dumnych nowych imigrant?w. Shavei Izrael pom?g? zrobi? im alij? z dalekiej Kolumbii. Teraz mijaj? dwa lata odk?d zamieszkali na Ziemi ?wi?tej jako jej pe?noprawni obywatele.

M??czy?ni Camargo i Maloof studiuj? obecnie w jesziwie. Ich dzieci s? w szkole. Pani Camargo otworzy?a mishpachton ? czyli prywatny ??obek – we swoim domu.

Rodziny Antolinez i Maloof pochodz? z Bello z okr?gu Antioquia w Kolumbii; Camargosa z Bogoty, a Rivka przyby?a z Cali. Dzisiaj poza tym, ?e pochodz? z tego samego rejonu, ??czy ich jeszcze jedno – wszyscy mieszkaj? w Ber Szewie.