Paraszat Chaje Sara

Kiedy otwieram ksi??k? i czytam w pierwszym wersie ??ycie Sary? czego oczekuj?? Opowie?ci o ?yciu Sary. Zamiast tego co jest napisane w pierwszym wersie parszy Chajej Sara? Pojawia si? wiadomo?? ?e Sara umar?a. To znaczy, ?e ?ycie Sary rozpocz??o si? po jej ?mierci. A to dlatego, ?e ?mier? Sary wyra?a w pewien spos?b jej zwyci?stwo. Wiemy, ?e Awraham ma sk?onno?? kosmopolityczne. Nie sk?ania si? ku ?adnemu narodowi ani ?adnej wybranej ziemi. Wraz ze ?mierci? Sary wszystko si? zmienia. Pojawia si? potrzeba kupienia ziemi na miejsce poch?wku. Ten zakup to s? w?a?nie korzenie wielkiej zmiany. Np. w kulturze chi?skiej nie pytaj? ci? gdzie si? urodzi?e? lub sk?d pochodzisz, ale gdzie s? pochowani twoi przodkowie. Jest powiedzenie, kt?re m?wi, ?e lepsze jest ?ycie dzieci ni? groby ojc?w, ale tak na prawd? tam gdzie nie ma grob?w ojc?w tam dzieci nie maj? ?ycia. To znaczy groby ojc?w s? ?r?d?em naszego istnienia. Id?my troch? dalej.

Nie jest zbyt sympatycznym fakt, ?e pierwsze posiadanie Ziemi Israela to w?a?nie miejsce na gr?b. ?adniej by brzmia?o gdyby Awraham kupi? sad, pole lub ?r?d?o, co? ?ywego. Ale jest w tym co? g??bszego. Je?eli cz?owiek kupuje pole lub sad to po to, by go uprawia?. Gdy jednak nic z ziemi? nie robi i le?y ona od?ogiem to cz?owiek dopuszcza si? zaniedbania. Pojawia si? wtedy pewien problem musaryczny: ten cz?owiek nie zajmuje si? w ?adnen spos?b ulepszaniem ?wiata cho? ma takie mo?liwo?ci. A co jest wymaganie od cz?owieka, kt?ry zamieszkuje gr?b? Nic. Nie musi on robi? nic poza tym co robi teraz. Read more