Nowi imigranci BNEI MENASZE CELEBRUJĄ SWOJĄ KULTURĘ I TRADYCJE PRZY ŚCIANIE PŁACZU W JEROZOLIMIE.

Nowi imigranci BNEI MENASZE CELEBRUJĄ SWOJĄ KULTURĘ I TRADYCJE PRZY ŚCIANIE PŁACZU W JEROZOLIMIE.

Niedawno około 550 nowych imigrantów z Bnei Menasze w Izraelu po raz pierwszy odwiedziło Kotel, czyli Ścianę Płaczu, wraz z Naczelnym Rabinem Izraela aszkenazyjskiego pochodzenia, rabinem Davidem Lau.

Shmuel Manlun, lat 40, powiedział: “To było jak spełnienie marzeń. Nie mogłem powstrzymać łez. Czuję się tak, jakbyśmy byli częścią wypełniającego się proroctwa”.

Uroczystości przy Kotelu były wspaniałym, publicznym pokazem kultury i tradycji Bnei Menasze. Wielu z nich miało na sobie tradycyjne stroje Bnei Menasze, których tkaniny, kolory i wzory wskazują, do którego klanu należą. Zaśpiewali też kilka swoich pieśni, napisanych w ich języku (Kuki i Mizo), które opowiadają o ich nadziejach i marzeniach związanych z powrotem do Syjonu. Wykonali też kilka swoich tradycyjnych tańców.

Było to niezwykłe przeżycie zarówno dla Bnei Menasze, jak i dla wszystkich zgromadzonych w tym czasie na Placu Ściany Płaczu.

“Zobaczenie i dotknięcie kamieni Ściany Płaczu było dla Bnei Menasze niezwykle emocjonalnym przeżyciem. Było to dla nich nie tylko symboliczne i historyczne wydarzenie oznaczające powrót narodu do swojej ziemi, ale także potężny moment duchowy, niepodobny do żadnego innego, którego doświadczyli wcześniej” – powiedział Freund.

Zdjęcia Yehoshua Halevi

FUNDAMENTALNY FREUND: MACHABEUSZE, WZG?RZE ?WI?TYNNE I NOWOCZESNY IZRAEL

FUNDAMENTALNY FREUND: MACHABEUSZE, WZG?RZE ?WI?TYNNE I NOWOCZESNY IZRAEL

MICHAEL FREUND

Na kilka dni przed rozpocz?ciem Chanuki minister bezpiecze?stwa Gilad Erdan przedstawi? uwagi, kt?re uczyni?yby Machabeuszy dumnymi.

Przemawiaj?c na konferencji po?wi?conej interesom narodowym zorganizowanej przez organizacj? My Israel w Centrum Dziedzictwa Menachema Begin w Jerozolimie, Erdan wypowiedzia? si? na temat Wzg?rza ?wi?tynnego i daj ?ydom prawo do modlenia si? na nim ? decyzja ta pi?knie koresponduje ze ?wi?tem chanuka niedawno obchodzonym przez ?yd?w na ca?ym ?wiecie.

Podczas gdy wi?kszo?? medi?w zdaje si? nie zwraca? na to uwagi, komentarze Erdana mog? sygnalizowa? pocz?tek bardzo potrzebnej i d?ugo oczekiwanej zmiany w izraelskiej polityce, kt?ra zapowiada?aby pe?ne przywr?cenie praw ?ydowskich w naj?wi?tszym miejscu naszego narodu.

“Pouczy?em policj?, aby dzia?a?a pod ka?dym wzgl?dem tak, by przywr?ci? nasz? suwerenno?? w rejonie Wzg?rza ?wi?tynnego” powiedzia? Erdan, “i aby zezwoli? jak najwi?kszej liczbie ?yd?w na odwiedzenie naj?wi?tszego miejsca ludu ?ydowskiego.”

Zauwa?ywszy, ?e liczba ?ydowskich go?ci na G?rze jest najwy?sza na przestrzeni ostatnich lat og?osi?: “S?dz?, ?e nadszed? czas, aby ponownie przeanalizowa? ograniczenia na?o?one na ?yd?w, kt?rzy chc? wej?? na Wzg?rze ?wi?tynne. Nale?y oceni? co jest naprawd? konieczne z punktu widzenia bezpiecze?stwa i tego, co praktykuje si? w wyniku dyskryminuj?cego status quo, kt?re sta?o si? ugruntowane przez lata, a kt?re nie ma prawdziwego uzasadnienia “.

Dla ka?dego, kto ?ledzi? prawa dotycz?ce Wzg?rza ?wi?tynnego, stwierdzenie Erdana by?o od?wie?eniem ze wzgl?du na jego szczero?? jak i prawdziwo??.

Po zbyt wielu latach, w kt?rych ?ydowscy go?cie i wyznawcy judaizmu na Wzg?rzu ?wi?tynnym byli n?kani, upokarzani i ciemi??eni boj?c si? zarazem? urazi? islamskich ekstremist?w zmiana podej?cia do sprawy jest od dawna wyczekiwana i upragniona.

 

Dwa incydenty, kt?re mia?y miejsce trzy miesi?ce temu, podkre?laj?, jak absurdalna sta?a si? sytuacja. 20 wrze?nia dow?dca Okr?gu Policji Jerozolimskiej Yoram Halevy podpisa? sze?ciomiesi?czny nakaz administracyjny zakazuj?cy Izraelczykowi Shlomo Puahowi wchodzenia na Wzg?rze ?wi?tynne. Dlaczego? Poniewa? Puah wst?pi?a na nie i zad?? w szofar podczas ?wi?ta Rosz Ha-Szana. Halevy uzasadni? nakaz, kt?ry jest wyra?nie pogwa?ceniem podstawowych praw obywatelskich Puahego, stwierdzaj?c, ?e “konieczne jest zapobieganie powa?nym szkodom dla bezpiecze?stwa osobistego lub w?asno?ci”. Nie podano ?adnego dodatkowego wyja?nienia i tak za pomoc? jednego d?ugopisu izraelskie prawo wolno?ci obywatelskiej, wolno?ci wyznania i wolno?ci zgromadze? zosta?y bezceremonialnie zdeptane.

 

Zaledwie tydzie? p??niej, 26 wrze?nia, podczas ?wi?ta Sukot, czterech m?odych Izraelczyk?w zosta?o zatrzymanych przez policj? na Wzg?rzu za kl?kanie i recytowanie na g?os “Szma Israel”. Film na YouTube pokazuje policj? dos?ownie ci?gn?c? ich na przes?uchanie. A przecie? S?d Najwy?szy orzek?, ?e ?ydowska modlitwa na Wzg?rzu ?wi?tynnym jest ca?kowicie legalna.

 

Ograniczenia na?o?one na ?yd?w na Wzg?rzu s? zar?wno nie do zniesienia, jak s? niewybaczalne, a bior?c pod uwag? kluczow? rol?, jak? strona odegra?a w cudzie Chanukowym, teraz jest idealny czas, aby je zmieni?. Czy? nie jest bole?nie ironiczne, ?e podczas gdy Machabeusze walczyli o uwolnienie Wzg?rza ?wi?tynnego od zagranicznej kontroli, Izrael zezwala palesty?skim muzu?manom Wakf, a Jordanii na dyktowanie tego, co si? tam dzieje?

 

Zgodnie z Pierwsz? Ksi?g? Machabejsk? 2:6-8, na samym pocz?tku powstania Hasmoneuszy, Matatiachu ubolewa? nad losem naj?wi?tszego miejsca naszego ludu: “Dlaczego urodzi?em si?, aby zobaczy? te okropne rzeczy, krzywd? moich ludzi i ruiny Jerozolimy? Czy musz? tu siedzie? bezradnie, podczas gdy miasto jest podporz?dkowane wrogom, a ?wi?tynia wpad?a w r?ce obcokrajowc?w?”.

Niestety, to samo mo?na powiedzie? teraz, gdy ?ydom wchodz?cym na G?r? nie wolno przynosi? siduru czy Tory, a nawet wypowiada? kilku s??w modlitwy. A to wszystko w imi? “bezpiecze?stwa”.

 

?wi?tynia i wyzwolenie G?ry, na kt?rej si? znajdowa?a, s? podstawowymi elementami historii chanukowej. Wszak tam, na Wzg?rzu ?wi?tynnym, cudownym zdarzeniem ?wiat?o z czystego oleju nadal p?on??o.

 

Wi?c kiedy ka?dego wieczoru zapalasz ?wiece chanukowe z rodzin? i patrzysz, jak p?omienie docieraj? do nieba, rozwa? nast?puj?ce rzeczy: jeste?my to winni sobie i naszym walcz?cym przodkom Machabeuszom, aby ponownie uwolni? Wzg?rze ?wi?tynne i udost?pni? je ?ydom.

Podczas gdy wydarzenia, kt?re upami?tniamy podczas Chanuki, mia?y miejsce ponad 21 wiek?w temu, motywy ?wi?t nadal silnie odbijaj? si? echem. Dzi?ki heroizmowi i determinacji Machabeusze wyznaczyli wyra?n? ?cie?k?. B?ogos?awieni ?ask? Bosk?, rozpalili ?lad ?wiat?a, kt?ry przeszy? ciemno?? ich dnia. Ka?dego roku w trakcie Chanuki, je?li s?uchasz uwa?nie, mo?esz us?ysze?, jak wo?aj? do nas z pokolenia na pokolenie, namawiaj?c nas, aby?my pod??ali ich ?ladami, trzymajcie si? mocno i nie poddaj?c si?.

Niech rz?d Izraela wreszcie b?dzie mia? odwag?, by s?ucha? ich wezwania i uwolni? Wzg?rze ?wi?tynne raz na zawsze.