MI?DZYNARODOWE SEMINARIUM DLA  ?YD?W W NIGERII

MI?DZYNARODOWE SEMINARIUM DLA ?YD?W W NIGERII

Igbo to jedna z najwi?kszych grup etnicznych Nigerii. W?r?d nich znajduje si? oko?o 4000 os?b praktykuj?cych judaizm i definiuj?cych si? jako potomkowie zaginionego plemienia Izraela.

W tym tygodniu Nigeria zorganizowa?a siedmiodniowe seminarium dla ?yd?w, kt?re obejmuje wyk?ady, lekcje hebrajskiego, nauk? Tory oraz zaj?cia szabatowe. Emisariusz Shavei Israel, Gadi Bentley, wzi?? udzia? w tym wydarzeniu.

W Nigerii jest oko?o 70 wsp?lnot ?ydowskich za?o?onych na przestrzeni lat w r??nych momentach i przy r??nych okoliczno?ciach. Pierwsza i najwi?ksza spo?eczno?? ?ydowska w Lagos istnieje od ponad 20 lat. Wi?kszo?? z tych miejsc ma synagog? lub co najmniej jedno pomieszczenie do nauki, gdzie zbieraj? si? cz?onkowie spo?eczno?ci na codzienne nabo?e?stwa, podczas szabat?w i ?wi?t.

Niebawem wi?cej na temat seminarium. P?ki co kilka zdj??, kt?re dadz? Ci przedsmak.