Wreszcie ukaza? si? Sidur Catalunya

Wreszcie ukaza? si? Sidur Catalunya

Po prawie trzech latach pracy dr Idan P?rez zredagowa? i opublikowa??Sidur Catalunya?.?Modlitewnik oparty jest na sze?ciu manuskryptach z XIV-XVI wieku. Oparty jest na odzyskanym?Nussach Catalunya – tek?cie modlitw u?ywanych przez ?yd?w w Katalonii, Walencji i na Majorce w ?redniowieczu ? czasie nazywanym jako okres?Rishonim.?Siddur zawiera r?wnie? komentarze, prawa i tradycje, kt?re zosta?y opracowane przez ucznia?Rabbenu Yona Girondi?w XIII wieku w?Bet Midrasz?(sala do nauki) w Barcelonie.

W obszernym wst?pie autor opowiada o pochodzeniu modlitewnika i ewolucji r??nych znanych dzi? zwyczaj?w. Autor szczeg??owo opisuje r?wnie? przeprowadzone badania, w tym opis r?kopis?w stanowi?cych podstaw? modlitewnika, a tak?e list? cech definiuj?cych Nussach Catalunya oraz list? wierszy liturgicznych zawartych w modlitewniku.

Jeden z rozdzia??w wst?pu dotyczy graficznego przedstawienia Imienia Boga, kt?re w Sidurze Catalunya jest reprezentowane przez specjalny symbol ze ?redniowiecznych r?kopis?w. Zawiera r?wnie? list? badaczy Tory wymienionych w komentarzu, w tym z Sury, Pumbedita, Qairouan, chahmei Catalunya , Francji, Prowansji i Sefaradu . Autor ko?czy wprowadzenie historycznym studium ?yd?w Katalonii, kt?re obejmuje okres od ich przybycia na P??wysep Iberyjski, rozkwit o?rodk?w Tory w Barcelonie i Gironie, a tak?e pod??anie ?ladami r??nych diaspory spo?eczno?ci ?ydowskich, kt?re uciek?y z Katalonii po zamieszkach w 1391 roku i wyp?dzeniu z 1492 roku.

Badanie koncentruje si? g??wnie na katalo?skich spo?eczno?ciach ?ydowskich we W?oszech, Imperium Osma?skim i Afryce P??nocnej (Algieria). Uwzgl?dniono fotografie r?kopis?w i r??nych wyda? Machzor le-Yamim Noraim, kt?re zosta?y opublikowane w Salonikach pod nazw? ?Machzor le-nussach Barcelona minhag Catalunya? ; do??czona jest r?wnie? mapa kraj?w katalo?skich.

Opis siddur:

Siddur?zawiera modlitwy na dni powszednie,?Szabat?, ?wi?ta, Pascha?Hagada?,?Azharot?do?Szawuot?,?Hoshaanot?do?Sukkot?i?Jom Aravah?(?Hoshaanah Rabba?), po?ci,?Yamim Noraim?,?Tefillot?i?berachot?do r??nych sytuacji w ?yciu cz?owieka, wniosk?w i?halachot?na uroczysto?ci itp.

Ogromne znaczenie ma seria baqashot (pr??b) skomponowana przez Chachmei Catalunya , opublikowana po raz pierwszy, w tym jedna autorstwa rabina Mosze ben Nachmana (Ramban) , jedna autorstwa rabina Szlomo ben Adreta (Rashba) i jedna autorstwa Rabbenu Zerachya ha-Levi .