Parszat Wajeira

Parszat Wajeira

W tym tygodniu B!g osądza i niszczy Sodomę oraz okoliczne miasta. Czyni to za pośrednictwem dwóch aniołów, których przygarnia Lot, gdy docierają do miasta. Wieczorem wokół domu Lota gromadzi się tłum, który domaga się wydania mężczyzn/aniołów w nikczemnych celach. Opisując ludzi, którzy się tam znajdowali, Tora mówi, że zgromadzony był „Cały naród od końca”. Raszi i inni komentatorzy rozumieją to jako cały naród od jednego końca do drugiego, jednak wydaje się, że tłumacząc bardziej dosłownie, można powiedzieć, iż zebrali się wszyscy ekstremiści. To nie było całe miasto, które zgromadziło się wokół domu Lota, aby zrobić jego gościom to, co nie do pomyślenia, to byli ekstremiści i nikt się im nie przeciwstawił, nawet Lot.

Sodoma nie była miastem absolutnie złym. Gdyby była, B!g nie musiałby wysyłać kogoś, by ją osądził, a dziesięciu sprawiedliwych nie wystarczyłoby, aby ją uratować. Sodoma była bogatym miastem pełnym ludzi, którzy cieszyli się życiem i pozwalali żyć (Pirkei Avot 5:13). Była miastem, które pracowało, dopóki lokalna wojna (Parsza Lech Lecha) nie zakłóciła porządku społecznego i stworzyła ekstremistyczny margines, niszczący równowagę społeczną, dzięki której się w ogóle rozwinął. Było jasne, że pozostawiona bez kontroli ta pozbawiona praw ludność skorumpuje całe miasto. To dlatego Abraham kłócił się z Bogiem, że dziesięciu ludzi wystarczy, by uratować miasto. B!g wysłał swoich aniołów i zobaczył, że nawet Lot nie chciał lub nie był w stanie sprawdzić siły tej małej, ale niebezpiecznej grupy. Tragedia Sodomy nie jest tragedią miasta przepełnionego złem i perwersją, ale raczej tragedią ludności zbyt zajętej ratowaniem siebie, by zawracać sobie głowę ratowaniem społeczeństwa.

Paraszat Wajera

Paraszat Wajera

W tym tygodniu, tuż przed poinformowaniem Abrahama o nadchodzącym unicestwieniu Sodomy i Gomory, B!g oświadcza, że musiał mu o tym powiedzieć, ponieważ Abraham będzie ojcem wielkiego narodu. Do kogo B!g to mówi i dlaczego czuje potrzebę tłumaczenia swojego działania, szczególnie tego właśnie?

B!g wyjaśnia, że powiedział o tym, by dzieci Abrahama podążały jego ścieżkami. B!g informuje Abrahama o losie Sodomy i Gomory, by Abraham podjął próbę uratowania Sodomy, to oczywiste. Koniec końców żaden z argumentów Abrahama nie oszczędza miasta, zamiast tego oszczędzone są jego dzieci. Dyskusja Abrahama z B!giem jest jedną z tych, które określają nasze kontakty z Boskością. Do dziś zachęca, byśmy dążyli do sprawiedliwości, bez względu na to kto mógłby wystąpić przeciw nam. Komu B!g mówi, że potrzebuje poinformować Abrahama o tym, co stanie się z Sodomą? Mówi to nam, dzieciom, które są prawdziwymi spadkobiercami Abrahamowego protestu.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Paraszat Wajera 5781

Paraszat Wajera 5781

Czytaj?c dwie ostatnie Parsze czuj? potrzeb? zadania pytania, o dzia?ania, kt?re najlepiej definiuj? Abrahama. Jak si? zachowuje w odpowiedzi na ??dania B!ga i co robi, kiedy brakuje polece?.? We?my na przyk?ad jego reakcj? na zniszczenie Sodomy i Gomory. Tydzie? temu, kiedy miasta te zosta?y podbite, a ludzie wygnani, Abraham ryzykowa? ?ycie i bogactwo, by uratowa? mieszka?c?w i sprowadzi? ich z powrotem. W tym tygodniu, kiedy B!g m?wi Abrahamowi, ?e zamierza zniszczy? obydwa miasta, Abraham targuje si? z Nim, chce by zosta?y oszcz?dzone, ostatecznie jednak przystaje na wyb?r B!ga.

Gdy Abraham dzia?a samodzielnie, najwa?niejsze s? strze?enie i ochrona ludzkiego ?ycia. Got?w jest i?? na wojn?, by uratowa? bratanka i podpisa? traktaty pokojowe dla swoich dzieci. Chroni podr??nik?w i zabawia go?ci. Gdy tylko B!g cokolwiek mu nakazuje, czyni to bez pytania czy zawahania. W nieskazitelny spos?b s?u?y B!gu, ale ta doskona?o?? zanika, gdy w gr? wchodzi jego ?ycie osobiste. Pod koniec Parszy, kiedy niemal zabija swojego syna, Abraham tworzy wieczn? wi?? z B!giem i jednocze?nie niszczy ca?e zaufanie istniej?ce mi?dzy nim i synem. Jak to mo?liwe?Jak mo?e by? Abraham idealnym kap?anem odnosz?c pora?ki w ?yciu osobistym? To pytanie powinno brzmie?: jak mo?emy oczekiwa? wi?cej od jakiekolwiek cz?owieka? S?u?ba B!gu ani nie zwalnia nas od s?u?enia innym ludziom, ani nie zabezpiecza ?adnego sukcesu w tych staraniach.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

T?um. Jojo Wrze?niowska

Parsza Wajera

Parsza Wajera

Wajera to historia przemocy, traumy i wykorzystania. Ka?de z czworga dzieci, kt?re pojawiaj? si? w naszej Parszy, jest ofiar? traumatycznego wydarzenia. A wydarzenia te s? efektem niespotykanej w swojej skali przemocy. Na pocz?tku Parszy B!g os?dza, skazuje i wykonuje wyrok na Sodomie. Zr?wnanie miasta z ziemi?, cho? zgodne z prawem i sprawiedliwe, poci?ga za sob? lawin? strasznych wydarze?, kt?re niemal unicestwiaj? nowopowstaj?cy nar?d Izraela.

Tu? przed spuszczeniem deszczu ognia i siarki na Sodom?, B!g wyprowadza Lota i jego dwie c?rki ze skazanego na zag?ad? miasta. Trafiaj? do jaskini w g?rach, przekonani, ?e ca?y ?wiat zosta? zniszczony. Samotne i przera?one, ale pe?ne najczystszych intencji siostry, upijaj? swojego ojca i wchodz? z nim w kazirodcz? relacj?. Nasi M?drcy oczyszczaj?c dziewcz?ta z zarzut?w uwiedzenia ojca, pot?piaj? Lota za bycie uwiedzionym. Trauma, kt?rej do?wiadczy? podczas zniszczenia Sodomy zamieni?a jego cynizm w tward? jak g?az oboj?tno?? wobec wszystkich, nawet w?asnych c?rek. W ten spos?b przemoc, kt?ra zniszczy?a Sodom? si?gn??a po dwie kolejne ofiary.

Nast?pnie Hagar i Izmael zostaj? wygnani z domu Abrahama. Hagar gubi si?, ko?czy jej si? woda, porzuca chorego syna pod drzewem. Ratuj? j? anio?owie, wskazuj?c studni?. Hagar opuszcza syna, gdy ten potrzebuje jej najbardziej. To lekcja, kt?r? wyci?gn??a z zag?ady Sodomy – B!g opu?ci? niegodziwych, wi?c ona opu?ci?a syna. Izmael prze?y?, ale ?miertelna oboj?tno??, kt?r? okaza?a mu matka, staje si? jego modus operandi. Jest wojownikiem i my?liwym, oboj?tnym na b?l innych. Trauma zniszczenia Sodomy tworzy ofiar?, kt?ra staje si? katem.

Na ko?cu mamy Abrahama i Izaaka. B!g wysy?a Abrahama w trzydniow? podr??, kt?ra ma by? zwie?czona ofiarowaniem jego syna. Po b?aganiach o ocalenie Sodomy i poniesieniu kl?ski, zag?ada Sodomy uczy Abrahama, ?e czasami zab?jstwo jest planem B!ga. Trauma zniszczenia Sodomy lada moment poch?onie kolejn? ofiar?. Izaak le?y ju? na o?tarzu. Wtedy pojawia si? anio?, wys?annik B!ga, i przerywa to wszystko. B!g zatrzymuje proces, kt?ry sam zainicjowa?.

Parsza Wajera zawiera dwie podstawowe lekcje na temat przemocy i traumy. Po pierwsze, trauma jest wynikiem ka?dej przemocy, bez wzgl?du na to, czy ma ona swoje prawne umocowanie i usprawiedliwienie, czy nie. Niezale?nie od powodu, rezultat jest zawsze destrukcyjny. Po drugie, obowi?zkiem ka?dego ?yda, a przede wszystkim rodzic?w, jest podejmowanie takich dzia?a?, by trauma nie by?a przenoszona na kolejne pokolenie. Zbrodnie pope?nione przeciwko dzieciom w tej Parszy, a? po dzi? dzie? niszcz? ?ycia dzieci na ca?ym ?wiecie. B!g wys?a? swojego anio?a, by ochroni? Izaaka, teraz wysy?a nas.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

T?um. Jojo Wrze?niowska