DETERMINACJA MA?EJ SPO?ECZNO?CI ?YDOWSKIEJ W GWATEMALI

DETERMINACJA MA?EJ SPO?ECZNO?CI ?YDOWSKIEJ W GWATEMALI

Spo?eczno?? Shaar Hashamaim w Gwatemali, powsta?a w wyniku lokalnej inicjatywy.

Dzi? sk?ada si? z 15 rodzin i oferuje swoim cz?onkom szeroki wachlarz zaj??, takich jak studia ?ydowskie, imprezy spo?eczne i spotkania na ?wie?ym powietrzu, modlitwy i wsp?lne wakacje. Zapewnia r?wnie? mieszka?com koszerne jedzenie, ?ydowskie ksi??ki i podstawowe ceremonie religijne. Mimo ?wietnej organizacji pojawi? si? pewien spory problem. Wszyscy jej cz?onkowie mieszkaj? za daleko od synagogi, by m?c do niej p?j?? nie ?ami?c Szabatu.

By umo?liwi? czy wr?cz ulepszy? jako?? ?ycia ?ydowskiego i zapewni? po??dany poziom spo?eczno?ci zdecydowano, by zbudowa? kompleks budynk?w. Maj? znale?? si? w nich synagoga, centrum studi?w ?ydowskich, restauracja, sypialnie dla go?ci, mieszkanie dla Rabina i oczywi?cie mykwa.

?Bardzo cz?sto podejmuje si? wszelkie ?rodki, by ?ydowskie rodziny mog?y uczestniczy? w szabatowych nabo?e?stwach nie ?ami?c szabatu? – powiedzia? Fernando Flores Casta?eda, przedstawiciel Shavei Israel w Gwatemali. ?Dla mnie, dla mojej ?ony, dla naszych dzieci i dla ka?dego cz?onka tej spo?eczno?ci, Shaar Hashamaim, by?, jest i b?dzie bram?, kt?ra pozwoli?a nam zgromadzi? si? jako nar?d Izraela i ?y? judaizmem w ka?dym aspekcie naszego ?ycia. To drzwi, kt?re pozwoli?y nam po??czy? si? z Tor? i Samym Bogiem. ?

Inni cz?onkowie spo?eczno?ci r?wnie? podzielaj? entuzjazm Fernando. “Shaar Hashamaim to spe?nienie marzenia, kt?rego przed laty nie mo?na by?o sobie wyobrazi?? – m?wi Juan Alfredo Gutierrez. “Pragnienie powrotu do plemienia, do ludu, kt?ry nasi przodkowie zmuszeni opu?ci?, spe?ni?o si? dzisiaj. Spo?eczno?? jest nasz? rodzin?, razem studiujemy Tor? i Halach?, przygotowujemy si? do obchodzenia ka?dego szabatu i ?wi?t. Z wielk? rado?ci? spotykamy si? z innymi rodzinami w sytuacjach podobnych do naszej, w kt?rych d??ymy do tego samego celu: prowadzenia ?ycia ?ydowskiego w ca?ej pe?ni?.

Jak pokazuj? poni?sze zdj?cia, proces budowy jest w toku i wiele pozostaje do zrobienia. Je?li chcesz co? zmieni?, do??cz do nas, wspieraj?c spo?eczno?? Shaar Hashamaim i przekazuj?c darowizn? na ten projekt.

Dzia?alno?? Shaar Hashamaim

Nasi wolontariusze odkrywaj? ?ydowskie spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie!

Nasi wolontariusze odkrywaj? ?ydowskie spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie!

Dzia?ania Shavei Israel w r??nych cz??ciach ?wiata maj? wielk? skal?. Ich wk?ad w wsparcie i rozw?j “zaginionych” spo?eczno?ci ?ydowskich zar?wno w diasporze, jak i w Izraelu, zawsze wywo?uj? wielkie echo.

Nic dziwnego, ?e coraz wi?cej os?b w r??nym wieku i z r??nych ?rodowiskach entuzjastycznie przy??cza si? do naszych projekt?w, wnosz?c ogromny wk?ad w znacz?ce dzie?o powracania i przybli?ania ?yd?w do ich narodowego, religijnego i kulturowego dziedzictwa.

Spektrum os?b, kt?re chc? odegra? swoj? rol? w naszych projektach jest szeroki i r??norodny. Niekt?rzy pomagaj? organizuj?c zaj?cia dla spo?eczno?ci, z kt?rymi maj? bezpo?redni kontakt kulturalny i etniczny.

Przyk?adami mog? by? kobiety ze spo?eczno?ci Beit Szemesz, kt?re pomagaj? Shavei Israel w organizowaniu przed?wi?tecznych imprez w lokalnym centrum spo?eczno?ci lub Alexander Moiseevich Gridnev, kt?ry ju? od kilku lat jest sta?ym i oddanym gabbai (g??wny ?obs?uguj?cy? Dom Modlitwy) synagogi w miejscowo?ci Vysoki, w po?udniowej Rosji.

Godna uwagi jest historia Abigail (Marina) Erlich, kt?rej rodzina wyemigrowa?a z Argentyny do Portugalii, osiedlaj?c si? w Lizbonie. W wyniku swoich wizyt w Belmonte Abigail do??czy?a nast?pnie do klasy wys?annika Shavei Israel rabina Elizeusza Salasa, a ostatecznie oficjalnie przesz?a na judaizm w Beit Dinie w Izraelu. Potem zainteresowanie Abigail grupami ?ydowskimi tylko wzros?o, a ona chcia?a pom?c innym ?ydom pod??a? ?cie?k? ?ydowskich tradycji.

Read more