SHAVEI IZRAEL W PODR??Y NA FLORYD?

SHAVEI IZRAEL W PODR??Y NA FLORYD?

Laura Ben-David, dyrektor marketingu i medi?w spo?eczno?ciowych organizacji Shavei Israel, pojecha?a do Boca Raton na Florydzie. Znalaz?a si? w dzielnicy, w kt?rej mieszka Simi – nasza oddana wolontariuszka oraz jej rodzice Sharon i Steven Langert,. Specjalnie z okazji przyjazdu Laury otworzyli sw?j dom i zaprosili go?ci na spotkanie po?wi?cone zagubionym i ukrytym spo?eczno?ciom na ca?ym ?wiecie, z kt?rymi wsp??pracuje Shavei Israel.

Jej temat: ?Jeden nar?d, wiele twarzy? koncentrowa? si? na niekt?rych spo?eczno?ciach, kt?rym Shavei Israel pomaga, takich jak Bnei Menashe w Indiach, ?Ukryci? ?ydzi w Polsce czy Bnei Anousim w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Po?udniowej. Swoje opowie?ci wspar?a pi?kn? multimedialn? prezentacja, kt?ra przenosi widz?w do egzotycznych kraj?w.

Laura opowiada?a po spotkaniu, ?e odpowied? na jej prezentacj? by?a ?bardzo pozytywna?. Dodaje ?ludzie, kt?rzy uczestniczyli w wyk?adzie, cieszyli si? i byli bardzo podekscytowani, s?ysz?c o spo?eczno?ciach, o kt?rych istnieniu w du?ej mierze nie wiedzieli.?

To by?a jedna z wielu wypraw podczas kt?rych Laura w imieniu Shavei Israel opowiada?a o pracy organizacji.

Je?eli Wasza spo?eczno?? r?wnie? jest zainteresowana podobnym wyk?adem i chcia?aby zosta? odwiedzona przez naszego prezesa Michaela Freunda lub Laur? Ben-David prosimy klikn?? tutaj:

Wyj?tkowa osoba w wyj?tkowym miejscu!

Wyj?tkowa osoba w wyj?tkowym miejscu!

Nauczycielka hebrajskiego i wolontariuszka Shavei Israel Shosh Hovav tym razem zawita?a do ?odzi.

Zamieszka?a przy ul. Pomorskiej 18, w hotelu przy Gminie Wyznaniowej ?ydowskiej, gdzie ma r?ce pe?ne roboty! Uczy zar?wno maluchy w ?ydowskim przedszkolu Matanel czy dzieci ze Szk??ki Niedzielnej JDC podczas letnich kolonii jak i sporo doros?ych. Ma bardzo du?o indywidualnych spotka?. Dzi?ki jej osobowo?ci nie brakuje uczni?w, ale te? os?b, kt?re maj? potrzeb? rozmowy.

Shoshi bowiem to osoba wyj?tkowa, ciep?a i mi?a, bardzo serdeczna. A jej motywacja, by pomaga? innym, by by? dla innych jest godna podziwu.