STARO?YTNE URZ?DZENIA KULINARNE Z ROSJI

STARO?YTNE URZ?DZENIA KULINARNE Z ROSJI

Do ko?ca lat 80. ?ycie w wielu rosyjskich osadach, takich jak wie? Wysoki w obwodzie woroneskim konieczne by?o u?ywanie ceglanych piec?w do ogrzewania budynk?w i gotowania potraw. Rosyjski piec zaprojektowano tak, aby utrzymywa? ciep?o przez d?ugi czas i kt?ry spe?nia? halachiczne wymagania dotycz?ce przestrzegania przepis?w dotycz?cych szabatu i ?wi?t. Wp?yn??o to bezpo?rednio na styl ?ycia najwi?kszej spo?eczno?ci ?ydowskiej czyli Subbotnik?w mieszkaj?cych w okolicy.

Przygotowuj?c si? do szabatu, ?wi?t ?ydowskich, pieczenia macy na Pesach, a nawet codziennego sprz?tania, mieszka?cy Wysokiego u?ywali prymitywnych, cz?sto samodzielnie wykonanych narz?dzi, powszechnych w?r?d ch?opstwa, a ich historia si?ga staro?ytnych czas?w pa?stwa rosyjskiego. W ramach bada? kulturowych Centrum Ma?ani Shavei Israel z przyjemno?ci? dzielimy si? zdj?ciami takich urz?dze?, kt?re zosta?y zachowane w zbiorach Muzeum Historii ?yd?w Subbotnik w Wysoki, a tak?e w prywatnych domach.

W?r?d narz?dzi przedstawionych poni?ej mo?na zobaczy? szerokie i d?ugie, dobrze strugane deski do gotowania, ubijaki do ciasta, miski i korki na m?k? i wod?, drewniane ?opaty do wk?adania i wyjmowania ?ywno?ci wewn?trz kuchenki, wa?ki i no?e. Szczeg?ln? uwag? nale?y zwr?ci? na autentyczne urz?dzenie o nazwie pestrilka – metalowy kilof do robienia otwor?w w surowym p?acie macy, kt?ry kobiety z Wysoki zwykle piecz? same dla ca?ej wioski.

PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH

PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH

W oczekiwaniu na Rosz Haszana Shavei Israel zapewni? swoim spo?eczno?ciom w r??nych cz??ciach ?wiata mi?e prezenty, kt?re pomog?y im przygotowa? si? do tego wyj?tkowego ?wi?ta. Na przyk?ad ?ydzi z ?odzi, Gda?ska i Wroc?awia otrzymali zupe?nie nowe machzorim (modlitewniki) na Wielkie ?wi?ta, z kt?rych b?d? mogli korzysta? podczas modlitw.

Ponadto izraelska sie? supermarket?w Supersol przekaza?a Shavei Israel 60 000 szekli w formie kupon?w na ?ywno?? na ?wi?to Rosz Haszana, kt?re znalaz?y si? w r?kach cz?onk?w spo?eczno?ci z Bnei Menasze, Bnei Anousim oraz Subbotnik?w – ?ydowskich imigrant?w w Izraelu. Dzi?ki temu ich ?wi?ta b?d? jeszcze pe?niejsze i nieco s?odsze.

?ydzi Subbotnicy ?wi?tuj? Rosz Haszana

?ydzi Subbotnicy ?wi?tuj? Rosz Haszana

Spo?eczno?? ?ydowska, zwana Subbotnikami, zebra?a si? w Izraelu w mie?cie Beit Szemesz, by wsp?lnie radowa? si? i przygotowywa? do ?wi?ta Rosz Haszana jedz?c owoce i s?odycze oraz pos?ucha? d?cia w szofar i spotka? si? z rabinem Zeligiem Avrasinem.

Oko?o 30 os?b regularnie uczestniczy w dzia?alno?ciach, kt?re Shavei Israel przygotowuje dla ?ydowskiej spo?eczno?ci Subbotnik?w. Po tym jak wyemigrowali do Ziemi ?wi?tej nie brakuje im nauki Tory i obchodzenia ?ydowskich ?wi?t w prawdziwie pi?knej atmosferze.

Na pocz?tku XIX w. pod rz?dami Czara Aleksandra I, tysi?ce przewa?nie rosyjskich ch?op?w w mie?cie Vysoky przesz?o na judaizm. Wielu z nich studiowa?o w wielkich jesziwach na Litwie. Tysi?ce wyemigrowa?o do Izraela podczas “drugiej Aliyy” na pocz?tku 1900 roku. Nazwa “Subbotnik” pochodzi z ich mi?o?ci do “Subboty” czyli szabatu, kt?ry tak si? nazywa po rosyjsku.
Oto kilka zdj??:

Subbotnicka ?yd?wka otrzymuje Izraelskie obywatelstwo po latach czekania!

Subbotnicka ?yd?wka otrzymuje Izraelskie obywatelstwo po latach czekania!

Wtorek, 22 sierpnia 2017 roku to data, kt?rej Tamara Sobyleva nigdy nie zapomni. Tego dnia otrzyma?a teudat zehut – czyli izraelski dow?d to?samo?ci.

Tym samym 57-letnia by?a mieszkanka Vysoki w Rosji zako?czy?a dziesi?cioletni proces, kt?ry by? dla niej zar?wno radosny jak i s?odko-gorzki. Czas ten by? radosny bo doprowadzi? do tego, ?e Tamara jest wreszcie obywatelk? izraelsk?, Po latach przebijania si? przez biurokratyczne w?adze, kt?re zamkn??y drog? do Aliji ?ydowskiej spo?eczno?ci Subbotnik?w, kt?rej Tamara jest cz?onkiem, wreszcie si? uda?o! Te kilka lat mia?y jednak te? smak s?odko-gorzki bo matka Tamary, kt?ra otrzyma?a obywatelstwo przed c?rk? i mog?a ?y? w Izraelu, zmar?a kilka lat temu, zanim Tamara w ko?cu przenios?a si? do pa?stwa ?ydowskiego.

Na pocz?tku XIX wieku pod panowaniem cara Aleksandra I tysi?ce przewa?nie rosyjskich ch?op?w w mie?cie Vysoki przesz?o na judaizm. Wielu studiowa?o w niekt?rych wielkich yeshivach na Litwie, a tysi?ce imigrant?w na pocz?tku 1900 roku wyjecha?o Izraela podczas “drugiej Aliyy?. ?Nazwa “Subbotnik” pochodzi z mi?o?ci jej cz?onk?w do “Subboty” czyli rosyjskiej nazwy szabatu. Tamara po raz pierwszy z?o?y?a podanie o aliy? w roku 2005 roku. Odm?wiono jej wtedy. Read more