Sukkot dookoła świata – 5782/2021

Sukkot dookoła świata – 5782/2021

Podczas wszystkich żydowskich świąt co roku otrzymujemy wiele zdjęć. Nasze społeczności rozsiane po całym świecie przesyłają nam fotografie. Z przyjemnością dzielimy się wizualnym doświadczeniem obchodów Sukkot od Indii po Izrael!

Zobaczcie jak różne są to grupy! Te obrazki to piękny rzut oka na tradycję, kulturę, różnorodność i wyjątkowy styl w każdym miejscu oraz przypomnienie, że naprawdę istnieje „70 twarzy Tory…” – i do wszystkich tych, którzy się do niej stosują! Oto niektóre szałasy, które zbudowali członkowie naszej społeczności. Są też piękne ozodby oraz raba minim – tradycyjny bukier, którym trzęsie się podacz święta.

SUKKOT DOOKO?A ?WIATA

SUKKOT DOOKO?A ?WIATA

INDIE I NIGERIA

W zesz?ym tygodniu ca?y ?ydowski ?wiat w Izraelu i diasporze obchodzi? Sukkot – jedno z Szalosz Regalim – trzech ?wi?t pielgrzymich. Podczas ?wi?ta Sza?as?w zwyczajowo siedzi si? w suce, tymczasowej chacie u?ywanej podczas ?wi?tecznego tygodnia do spania i uroczystych posi?k?w.

Organizacja Shavei Israel by?a bardzo zadowolona z otrzymywania wielu zdj?? z r??nych cz??ci ?wiata i r??nych spo?eczno?ci, z kt?rymi wsp??pracujemy. Widzie? rado?? ludzi buduj?cych pi?kne sza?asy i dziel?cych si? posi?kami by?o cudownym prze?yciem. Teraz chcieliby?my pokaza? fotografie z kilku najwa?niejszych wydarze? zwi?zanych z Sukkot w spo?eczno?ci Bnei Menasze w Indiach i Izraelu oraz ?yd?w Igbo z Nigerii.

Bnei Menasze, Manipur

Bnei Menasze, Israel

Nigeria

AMERYKA PO?UDNIOWA

Nikt nie przes?a? nam tylu wspania?ych zdj?? z obchod?w Sukkot, co r??ne spo?eczno?ci Bnei Anousim z ca?ej Ameryki Po?udniowej! Lokalne spo?eczno?ci w Chile, Ekwadorze, Gwatemali, Wenezueli i innych krajach podzieli?y si? swoimi pi?knymi zdj?ciami z ich budowania suk, z posi?k?w oraz ?wi?tecznych uroczysto?ci i modlitw na Chol haMoed (dni po?rednie) Sukkot i Hoszana Raba. Teraz my dzieli?my si? tymi fotografiami z Wami!

Gwatemala

Kolumbia

POLSKA, PORTUGALIA i ROSJA

Jak wszyscy ?ydzi na ca?ym ?wiecie, spo?eczno?ci Shavei Israel w r??nych cz??ciach ?wiata obchodzi?y Sukkot i Simchat Tora, ko?cz?c cykl ?ydowskich ?wi?t miesi?ca Tiszrei. W ostatniej relacji ch?tnie podzielimy si? zdj?ciami z niekt?rych naszych spo?eczno?ci europejskich zar?wno w Europie, jak i w Izraelu.

Algarve, Portugalia

Spacer z lulawami i Etrogami w Indiach

Spacer z lulawami i Etrogami w Indiach

Podczas dni hol ha-moed (czyli p?? ?wi?tecznego czasu mi?dzy pierwszym, a ostatnim dniem sukkot) ?ydzi na ca?ym ?wiecie tradycyjnie wyciagaj? Tory i przechadzaj? si? z nimi po pokoju synagogalnych nios?c arba minim czyli cztery gatunki ro?lin, w tym lulaw (dojrza?e, zielone, zamkni?te li?ci z li?ci palmowych), etrog (owoce cytryny), hadassa (ga??zie z li??mi mirtu) i arawie (ga??zie z li??mi wierzby). R?wnie? to zrobili cz?onkowie plemienia Bnei Menasz.

Oto kilka zdj?? z domu modlitwy w Manipur, kt?re po?ozone jest w g??wnym centrum Shavei Israel. Read more

?wi?teczne przygotowania

?wi?teczne przygotowania

W 27 rozdziale Ksi?go Bamidbar w parszy Ki Tawo, kt?r? czytamy w tym tygodniu, pojawiaj? si? przekle?stwa. Przekl?ci s? m.in. ci, kt?rzy robi? sobie pos?gi, gardz? rodzicami, ?ami? prawo sieroty, obcuj? ciele?nie ze zwierz?ciem i nie trzymaj? si? nakaz?w Pana.

Ledwie wakacje si? sko?czy?y, a ju? zbli?a si? kolejne wolne. B?dzie mo?na znowu spa? do po?udnia, leniwie czyta? ksi??ki i wypocz?? porz?dnie?

Read more