Ju? wkr?tce!

Ju? wkr?tce!

7 i 14 lutego o godz. 10:00 w Izraelu odb?dzie si? konferencja ?Powr?t Bnei Anousim?

Moderatorem b?dzie Michael Freund – za?o?yciel i prezes Shavei Israel. W?r?d rozm?wc?w znajd? si? rabin Eliahu Birnbaum oraz ekspert w dziedzinie genealogi Genie Milgrom.

Sympozjum zosta?o zaplanowane i stworzone, aby rzuci? ?wiat?o na t? bardzo wa?n? i cz?sto niedo?wietlon? podr?? “Powracaj?cych do judaizmu” – Bnei Anousim z Portugalii i Hiszpanii.

Motywacja do tego sympozjum pochodzi z wyj?tkowej osobistej podr??y organizatora Shiloh Miriam, ?ydowskiego potomka z Anousim z Portugalii.

Najwi?kszy izraelski demograf szacuje, ?e istnieje 200 milion?w potomk?w ?yd?w, kt?rzy prze?yli inkwizycj?. Ta wielka ilo?? ludzi ka?de nam powa?nie zastanowi? si? nad t? kwesti? i zada? sobie pytania, jak pom?c przywr?ci? te Dzieci Inkwizycji.

To SYMPOZJUM JEST BEZP?ATNE, ale aby wzi?? w nim udzia?, musisz zarejestrowa? si? na naszej stronie internetowej lub poprzez ??cze do trybookingu.

Patrz poni?ej szczeg??y: