Parsza Wajera

Parsza Wajera

Wajera to historia przemocy, traumy i wykorzystania. Ka?de z czworga dzieci, kt?re pojawiaj? si? w naszej Parszy, jest ofiar? traumatycznego wydarzenia. A wydarzenia te s? efektem niespotykanej w swojej skali przemocy. Na pocz?tku Parszy B!g os?dza, skazuje i wykonuje wyrok na Sodomie. Zr?wnanie miasta z ziemi?, cho? zgodne z prawem i sprawiedliwe, poci?ga za sob? lawin? strasznych wydarze?, kt?re niemal unicestwiaj? nowopowstaj?cy nar?d Izraela.

Tu? przed spuszczeniem deszczu ognia i siarki na Sodom?, B!g wyprowadza Lota i jego dwie c?rki ze skazanego na zag?ad? miasta. Trafiaj? do jaskini w g?rach, przekonani, ?e ca?y ?wiat zosta? zniszczony. Samotne i przera?one, ale pe?ne najczystszych intencji siostry, upijaj? swojego ojca i wchodz? z nim w kazirodcz? relacj?. Nasi M?drcy oczyszczaj?c dziewcz?ta z zarzut?w uwiedzenia ojca, pot?piaj? Lota za bycie uwiedzionym. Trauma, kt?rej do?wiadczy? podczas zniszczenia Sodomy zamieni?a jego cynizm w tward? jak g?az oboj?tno?? wobec wszystkich, nawet w?asnych c?rek. W ten spos?b przemoc, kt?ra zniszczy?a Sodom? si?gn??a po dwie kolejne ofiary.

Nast?pnie Hagar i Izmael zostaj? wygnani z domu Abrahama. Hagar gubi si?, ko?czy jej si? woda, porzuca chorego syna pod drzewem. Ratuj? j? anio?owie, wskazuj?c studni?. Hagar opuszcza syna, gdy ten potrzebuje jej najbardziej. To lekcja, kt?r? wyci?gn??a z zag?ady Sodomy – B!g opu?ci? niegodziwych, wi?c ona opu?ci?a syna. Izmael prze?y?, ale ?miertelna oboj?tno??, kt?r? okaza?a mu matka, staje si? jego modus operandi. Jest wojownikiem i my?liwym, oboj?tnym na b?l innych. Trauma zniszczenia Sodomy tworzy ofiar?, kt?ra staje si? katem.

Na ko?cu mamy Abrahama i Izaaka. B!g wysy?a Abrahama w trzydniow? podr??, kt?ra ma by? zwie?czona ofiarowaniem jego syna. Po b?aganiach o ocalenie Sodomy i poniesieniu kl?ski, zag?ada Sodomy uczy Abrahama, ?e czasami zab?jstwo jest planem B!ga. Trauma zniszczenia Sodomy lada moment poch?onie kolejn? ofiar?. Izaak le?y ju? na o?tarzu. Wtedy pojawia si? anio?, wys?annik B!ga, i przerywa to wszystko. B!g zatrzymuje proces, kt?ry sam zainicjowa?.

Parsza Wajera zawiera dwie podstawowe lekcje na temat przemocy i traumy. Po pierwsze, trauma jest wynikiem ka?dej przemocy, bez wzgl?du na to, czy ma ona swoje prawne umocowanie i usprawiedliwienie, czy nie. Niezale?nie od powodu, rezultat jest zawsze destrukcyjny. Po drugie, obowi?zkiem ka?dego ?yda, a przede wszystkim rodzic?w, jest podejmowanie takich dzia?a?, by trauma nie by?a przenoszona na kolejne pokolenie. Zbrodnie pope?nione przeciwko dzieciom w tej Parszy, a? po dzi? dzie? niszcz? ?ycia dzieci na ca?ym ?wiecie. B!g wys?a? swojego anio?a, by ochroni? Izaaka, teraz wysy?a nas.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

T?um. Jojo Wrze?niowska

Paraszat Ki Tece

Paraszat Ki Tece

Ju? po kilku zdaniach naszej Parszy czytamy o jednym z najbardziej przera?aj?cych przykaza? w ca?ej Torze: Ben Sorer Umoreh – niepokorny syn. Je?li kto? jest zainteresowany, to szczeg??y tego przykazania s? dok?adnie opisane w Misznie, w traktacie Sanhedryn. Generalnie chodzi o to, ?e je?li dziecko jest wyj?tkowo niepokorne i krn?brne, jego rodzice musz? i?? do s?du i skaza? go na ?mier?. By?em przera?ony, kiedy czytali?my to podczas Minchy w Szabat.

Rozumiem, ?e czasami, mo?e nawet do?? cz?sto, zmuszamy nasze dzieci do robienia rzeczy wbrew ich woli i czujemy, ?e jest to okrutne. Mo?e to przykazanie daje nam przestrze? do fantazjowania o strasznej zem?cie, kiedy dzieci zbyt cz?sto posuwaj? si? za daleko?

Gdy czytam wspomnienia tych, kt?rzy prze?yli Holokaust, zdarza mi si? p?aka? maj?c przed oczami tak?e obraz w?asnych dzieci. Zastanawiam si? czy by?bym w stanie je uratowa? i czy one mia?yby wol?, by zosta? uratowane. M?wi? sobie, ?e zrobi? dla nich absolutnie wszystko, ?e dam im absolutnie wszystko. Granice i dyscyplina rzadko pojawiaj? si? na tej li?cie.

Rodzicielstwo to pot??ne wyzwanie, a dzieci potrzebuj? teraz naszej ochrony bardziej ni? kiedykolwiek. Wyzwaniem jest tworzenie i utrzymywanie zdrowych granic. Tak samo jak nauka poskramiania pot??nego apetytu, gdy wszystko jest w zasadzie w zasi?gu r?ki. Jak mo?emy temu podo?a?, je?li sami nie odrobili?my tych lekcji? Ben Sorer Umoreh to wstrz?saj?cy spos?b na wytr?cenie nas ze stanu samozadowolenia zar?wno jako rodzic?w, jak i ludzi.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua