Paraszat Szoftim

W tym tygodniu pewna rodzina, a dok?adnie trzy pokolenia kobiet, przynios?a do naszej Synagogi zw?j Tory. Zosta? ocalony w czasie wojny przez ich dziadka. Dostrzeg? go, gdy rozbiera? Synagog? w ?wi?tokrzyskim i ocali? przed Nazistami. Ukrywa? zw?j w czasie wojny tam, gdzie ukrywa? ?ydowskich s?siad?w – w swojej kuchni pod pod?og?. W ko?cu jego wnuczki… Read More Paraszat Szoftim

SYNAGOGA W INDIACH JEST PONOWNIE OTWARTA

W tym tygodniu, po czteromiesi?cznym zamkni?ciu z powodu koronawirusa i pandemii COVID-19, w Indiach zacz??y otwiera? si? domy modlitw, w tym synagoga Bnei Menasze Khovevei Tzion w Mizoram. Asriel Pachau, sekretarz spo?eczno?ci Khovevei Tzion, uwa?a, ?e zamkni?cie mog?o mie? pozytywny wp?yw na spo?eczno??. ?To zamkni?cie by?o wa?nym do?wiadczeniem. My?l?, ?e przyniesie dobre wspomnienia. Jestem wr?cz… Read More SYNAGOGA W INDIACH JEST PONOWNIE OTWARTA

DETERMINACJA MA?EJ SPO?ECZNO?CI ?YDOWSKIEJ W GWATEMALI

Spo?eczno?? Shaar Hashamaim w Gwatemali, powsta?a w wyniku lokalnej inicjatywy. Dzi? sk?ada si? z 15 rodzin i oferuje swoim cz?onkom szeroki wachlarz zaj??, takich jak studia ?ydowskie, imprezy spo?eczne i spotkania na ?wie?ym powietrzu, modlitwy i wsp?lne wakacje. Zapewnia r?wnie? mieszka?com koszerne jedzenie, ?ydowskie ksi??ki i podstawowe ceremonie religijne. Mimo ?wietnej organizacji pojawi? si? pewien… Read More DETERMINACJA MA?EJ SPO?ECZNO?CI ?YDOWSKIEJ W GWATEMALI

Parasza Tecawe – Tajemnica Ketoret – Kadzid?a

Pod koniec paraszy Tecawe, gdy ju? Tora wyczerpa?a wszystkie technikalia zwi?zane ze ?wi?tyni?, zaczynamy nowy rozdzia? i prawdopodobnie now? histori? w ?yciu Bnei Izrael. Ku naszemu zaskoczeniu, nagle Tora dokonuje zwrot i zaczyna dyskusj? na temat jednego z przedmiot?w ?wi?tynnych, a mianowicie: Mizbeach ha-Ketoret (o?tarz z kadzid?em). Jakie to dziwne, ?e umieszczono to ?naczynie? na… Read More Parasza Tecawe – Tajemnica Ketoret – Kadzid?a