Parasza  Tecawe – Tajemnica Ketoret – Kadzid?a

Parasza Tecawe – Tajemnica Ketoret – Kadzid?a

Pod koniec paraszy Tecawe, gdy ju? Tora wyczerpa?a wszystkie technikalia zwi?zane ze ?wi?tyni?, zaczynamy nowy rozdzia? i prawdopodobnie now? histori? w ?yciu Bnei Izrael. Ku naszemu zaskoczeniu, nagle Tora dokonuje zwrot i zaczyna dyskusj? na temat jednego z przedmiot?w ?wi?tynnych, a mianowicie: Mizbeach ha-Ketoret (o?tarz z kadzid?em). Jakie to dziwne, ?e umieszczono to ?naczynie? na samym ko?cu drugiej paraszy po?wi?conej ?wi?tyni?

Read more

Pierwsza synagoga od 500 lat zosta?a otworzona w Palermo na Sycylii

Pierwsza synagoga od 500 lat zosta?a otworzona w Palermo na Sycylii

Ponad 500 lat po wyp?dzeniu ?yd?w z Sycylii, ma?a spo?eczno?? ?ydowska w Palermo by?a gotowa, by ?wi?towa? otwarcie pierwszej synagogi od czas?w hiszpa?skiej inkwizycji. Podczas ceremonii, kt?ra odby?a si? w czwartek, 12 stycznia 2017 roku, arcybiskup Palermo Corrado Lorefice oficjalnie przekaza? spo?eczno?ci ?ydowskiej budynek nale??cy wcze?niej do klasztoru ?w Nicolo Tolentino. Ko?ci?? zosta? on zbudowany na szczycie ruin Wielkiej Synagogi w Palermo.

Data przekazania budynku spo?eczno?ci ?ydowskiej jest znacz?ca: jest to rocznica wydalenia ?yd?w z W?och. 12 stycznia 1493 roku rozkaz wyda?a kr?lowa Kastylii Izabela I i kr?l Aragonu Ferdynand. “Gdy tylko dowiedzia?em si? jaka jest historia Sycylii uzna?em, ?e nale?y jak najszybciej stworzy? podstawy do powstania pierwszej wsp?lnoty ?ydowskiej w Palermo od ponad pi?ciu wiek?w” ? m?wi przewodnicz?cy Shavei Israel Michael Freund. “Uroczysto??, kt?ra ma teraz miejsce jest szalenie wa?na. Ustanawiamy wraz z ISSE (Sycylijski Instytut Judaistyki) pierwsz? synagog? w Palermo wraz z ?ydowskim domem studi?w. Jestem bardzo wzruszony, ?e budynek b?dzie sta? blisko miejsca, w kt?rym niegdy? by?a Wielka Synagoga. Jestem r?wnie? wdzi?czny arcybiskupowi Palermo za wizj?, kt?re ma i za odwag?, by zrobi? tak wielki gest pojednania w kierunku narodu ?ydowskiego? – kontynuowa? Freund podczas uroczysto?ci. Read more