Acharei Mot Kedoshim

Acharei Mot Kedoshim

Parsz? z tego tygodnia odczytywa?em i komentowa?em podczas swojej Bar Micwy. Jest d?uga i nad wyraz techniczna. Nie ma w niej dialog?w. ?wiczy?em jej czytanie wiele miesi?cy przed Bar Micw?. My?l?, ?e musia?em wy?piewa? pierwszy werset z tysi?c razy. Tytu? Parszy, ?Po ?mierci?, odnosi si? do ?mierci dw?ch syn?w Aarona, kt?rzy zgin?li podczas dedykacji Miszkanu. Sama Parsza nie ma nic wsp?lnego ani z synami Aarona, ani z ich ?mierci?. Jest tylko jedna wskaz?wka, trzy hebrajskie s?owa, kt?ra m?wi nam cokolwiek o nich i o tym, co im si? przytrafi?o. W pierwszym wersecie jest napisane: przyszli blisko przed B!ga. Czyta?em to wiele razy, lecz znaczenie owych s??w pozosta?o zagadk?.

Nadav i Awihu, synowie Aarona, nie zgin?li, poniewa? zbli?yli si? do B!ga! Zmarli, poniewa? przyszli blisko przed B!ga. Do czego, lub kogo odnosi si? wyra?enie ?przyj?? blisko?? Odnosi si? do syn?w Aarona, oznacza, ?e umarli, poniewa? zbli?yli si? do siebie. By? mo?e zaanga?owani byli we dw?ch w ma?o ?wi?te dzia?ania? Czytamy, ?e byli ?przed B!giem?. Ich czyny zosta?y zaakceptowane, cieszy?y si? nawet przychylno?ci? B!ga. Synowie Aarona zgin?li, poniewa? przyszli razem w spos?b akceptowalny dla B!ga, jaki w tym jest sens? Witajcie w naszym ?wiecie?

Parsza Achrei Mot Kedoszim m?wi nam, ?e jest taki czas, gdy zbli?anie si? do ludzi, dobrych i ?wi?tych, mo?e powodowa? ?mier?. Nasze czasy pe?ne s? zam?tu. Codziennie zmienia si? to, co bezpieczne i co dozwolone. Parsza w tym tygodniu przypomina, ?e wci?? musimy si? pilnowa?, by nie podej?? zbyt blisko do innych, nawet dobrych i ?wi?tych, nawet w spos?b, kt?ry zadowala B!ga.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Paraszat Jetro

Paraszat Jetro

I oto wracamy do Jetro? za ka?dym razem, gdy przychodzi czas na t? Parsz? zauwa?am, ?e wci?? skupiam si? na jej pocz?tku, cho? sz?ste czytanie jest rzekomo najwa?niejsze w ca?ej Torze. Nie jestem w stanie wyj?? po za odwiedziny te?cia Moj?esza, mo?e dlatego, ?e sam te?cia nie mam. Kiedy Jetro przychodzi do Moj?esza i Dzieci Izraela, przyprowadza ze sob? Sefor?, Gerszoma i Eliezera – ?on? i dwoje dzieci Moj?esza. Midrasz m?wi nam, ?e gdy Moj?esz zobaczy? warunki, kt?re musieliby znosi?, gdyby wr?cili z nim do Egiptu, odes?a? ich z powrotem do Jetro. Sefora i Jetro pojawiaj? si? w dalszej opowie?ci, ale dzieci Moj?esza widzimy po raz ostatni.

Dlaczego? Co sta?o si? z Gerszomem i Eliezerem? Nie wiem, tekst nic na ten temat nie m?wi. Wszystko, co o nich wiemy, wiemy z naszej Parszy. Czytamy w niej, ?e sp?dzili wczesne dzieci?stwo ze swoim dziadkiem, nie z ojcem.

Jetro zawsze pojawia si? w kontek?cie rodziny. Kiedy Moj?esz spotyka go po raz pierwszy, jest przedstawiony jako ojciec Sefory. W naszej Parszy wyst?puje jako te?? Moj?esza. A kiedy opuszcza Dzieci Izraela, stanowczo o?wiadcza, ?e potrzebuje wr?ci? do swojej rodziny. Tor? studiujemy w Bet Midrasz, ale ?yjemy ni? w domu. Jetro przychodzi powiedzie? Moj?eszowi, i nam wszystkim, ?e ca?ego naszego studiowania Tory nie mo?na por?wnywa? do ?ycia wed?ug Tory z naszymi dzie?mi.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?umaczenie: Jojo Wrze?niowska

Paraszat Acharei Mot – Kedoszim

Paraszat Acharei Mot – Kedoszim

Podw?jna Parsza – Acharej mot / Kedoszim – by?a Parsz? podczas mojej Bar Micwy, ale nie jest to Parsza przypadaj?ca w moje urodziny. Acharej mot nie jest moim ulubionym fragmentem Tory. Parsza ta nie ma narracji, zawiera jedynie zakazy dotycz?ce sk?adania ofiar oraz zakazy zwi?zane ze zwi?zkami. Nazwa ta jednak zawsze wydawa?a si? tak znacz?ca, Acharej mot – po ?mierci.

Tytu? odnosi si? do przedwczesnej ?mierci dw?ch syn?w Aharona. Zawsze rozumia?em t? Parsz? z perspektywy Aharona, kt?ry prze?y? tragiczn? strat?. W tym roku zacz??em si? zastanawia?, co mo?na powiedzie? z perspektywy ofiary? Zaraz po wzmiankach o ?mierci syn?w Aharona nasza Parsza pogr??a si? w najbardziej z?o?onej s?u?bie ofiarnej w ca?ym roku czyli Jom Kipur. Pozornie synowie Aharona zmarli sze?? miesi?cy wcze?niej, pr?buj?c z?o?y? t? sam? ofiar?. Ofiary prosz?, aby Ci, kt?rzy prze?yli, kontynuowali i poprawiali drog?, na kt?rej one by?y. Tragedii nie mo?na zapomnie?, ale mo?na j? zmieni?. Modlitwa ofiar w Acharej mot oraz w ca?ej historii u?wi?ca nasze ?ycie i ?mier?, kontynuuj?c nasz? misj? odkupienia ?wiata.

T?umaczenie: Hubert Ch?opicki